8.2. Організація інформаційного забезпеченняпроцесу оцінювання потенціалу підприємства

В реалізації процесу оцінювання потенціалу підприємства, без-умовно, значну роль буде відігравати інформаційне забезпечення.Корисність аналізу інформаційної бази оцінюється за ступенем за-доволення потреб в інформації про діяльність підприємств різнихкатегорій користувачів. Адже саме у можливості одержати відпо-віді на питання, які їх цікавлять, і є мета інформаційного забезпе-чення процесу оцінювання.

Існує кілька груп користувачів інформації про діяльність під-приємства, одержуваної в результаті аналізу фінансової звітності.По-перше, виділяють дві великі групи користувачів: внутрішніі зовнішні. До внутрішніх користувачів відносять управлінськийперсонал підприємства. А зовнішні - розбиваються ще на дві під-групи: безпосередньо зацікавлені в діяльності підприємства (влас-ники підприємства, кредитори, постачальники і замовники, атакож держава) і опосередковано зацікавлені в діяльності підпри-ємства (аудиторські служби, біржі цінних паперів, консультанти зфінансових питань, засоби масової інформації, юристи, торгово-ви-робничі асоціації, профспілки).

Кожний з вказаних вище користувачів у процесі аналізу фінан-сової звітності дбає про свої цілі. Від об'єктивного і достовірногоінформаційного забезпечення багато в чому залежить успіх при-йнятих рішень, що ґрунтуються на сукупності висновків щодорезультатів комплексного аналізу й обробки різного роду (фінансо-вої і нефінансової) інформації. І невипадково сьогодні інформаціямає таке велике значення для суб'єкта, що хазяйнує. А в ситуації,пов'язаній з оцінюванням потенціалу підприємства, кожне до-даткове джерело інформації дозволить тільки більш обґрунтованоприймати необхідне рішення.

Але перш ніж перейти до організаційних моментів інформацій-ного забезпечення, слід розглянути його коріння, щоб мати ширшеі більш глибоке уявлення про механізм його забезпечення.

Для цього звернемось до вже раніше опублікованих робіт [97;101; 103; 145], де досліджувалась сутність інформації для підпри-ємства, процес її передачі, сприйняття, послідовність обробки ін-формації та ефективність її використання.

Сутність інформації випливає й, безперечно, її слід шукати втрактуванні самого слова "інформація". Тут існує кілька тлума-чень цього поняття, що є предметом дискусії не тільки економістіві кібернетиків, але і математиків, фізиків, генетиків і філософів.Досить навести відомі усьому світу такі імена вчених: із закордон-них - Вінер Н., Шеннон К., із країн СНД - Глушков В.М., Колмо-горов А.Н., Котельников В.А., Харкевич А.Д., Ясін Е.Г. та ін. [27,35, 68, 71, 128, 147], які присвятили свої наукові праці досліджен-ню цього питання. Визначень терміна "інформація" багато, вонискладні і суперечливі, і причина в тому, що цим займаються багатонаук, які переслідують різні цілі і завдання.

У найбільш загальному вигляді інформація походить від ла-тинського слова "informatio" і означає повідомлення, роз'яснення,тлумачення, представлення, виклад чого-небудь [25, с. 164]; відо-мості про навколишній світ і процеси у ньому, що сприймаютьсялюдиною чи спеціальним пристроєм [51, с. 205; 147, с. 205]; зведенідані, значення економічних показників, що є об'єктами збережен-ня, обробки, передачі і використання в процесі аналізу і вироблен-ня економічних рішень при управлінні.

При третьому підході [114, с. 135] сутність інформації полягаєв тому, що це один з видів ресурсів, використовуваних в економіч-них процесах, одержання якого вимагає витрат, і її варто включатиу витрати виробництва і обігу.

Четвертий (авторський підхід) [65, с. 55 - 56] свідчить про те,що інформація - це ходовий товар, здатний приносити дохід і маєпевний ступінь ризику.

І останнє [139, c. 102], інформація - це одне з основних уні-версальних властивостей матерії, пов'язаних з поняттям "відо-браження".

При всіх існуючих трактуваннях можна побачити існуван-ня двох об'єктів: джерела інформації і споживача (одержувача),яким може бути наше підприємство чи, у випадку оцінювання по-тенціалу підприємства, дослідник чи аналітик. Передача інформа-ції від одного об'єкта до іншого відбувається за допомогою певнихсигналів чи угод здебільшого таких, що не мають ніякого прямогофізичного зв'язку зі змістом інформації. У цьому контексті можнаговорити про існування невизначеності ризику в ухваленні рішенняна основі наявних сигналів. Існує необхідність оцінювати корисністьі цінність одержуваної інформації. З огляду на це, варто погодитисяз думкою Лопатникова Л.І. [75, с. 102 - 103], що інформацію можнарозглядати як відомості, знання, повідомлення, що допомагають ви-рішити те чи інше завдання управління, тобто зменшити невизна-ченість результатів. Вона тим корисніше і цінніше, чим скоріше і зменшими витратами приводить до вирі-шення завдання.

Цікаві, з позиції генезису, дослідження, що проводились у 70-хроках і пов'язані з процесом передачі інформації від джерела доспоживача [75, с. 103; 80, с. 11 - 12]. Цей процес охоплює прохо-дження трьох фільтрів, зображених на рис. 8.5.

Статис-           „           Прагма-

Семантич-тичнии     „           тичнии

нии шум

шум     шум

а)         фізичного чи статистичного (кількісне обмеження за пропус-кною здатністю капіталу, незалежно від змісту даних, тобто з по-гляду синтактики).

б)         семантичного (добір даних, що можуть бути зрозумілі одер-жувачем, тобто відповідають тезаурусу його знань);

в)         прагматичного (добір серед зрозумілих відомостей тількитих, котрі корисні для досягнення поставлених цілей).

Можна стверджувати, що існує три аспекти вивчення проблемінформації, а саме: синтаксичний, семантичний і прагматичний.

Дуже часто поняття "інформації" зводять до поняття "дані"[29, с.10; 57, с. 108]. Але дані - це лише ті сигнали, з яких післявідповідної обробки (проходження через фільтри) можна витягтинеобхідну інформацію.

Ґрунтуючись на цих підходах, сьогоднішні дослідження спря-мовані в основному не на етапи проходження інформації черезфільтри, а на процес трансформації даних у ту інформацію, що не-обхідна для ухвалення рішення на рівні підприємства. І тут можнарозглянути схему, яка допоможе зрозуміти механізм прийняттярішення про формування потенціалу підприємства (рис. 8.6).

На першому етапі відбувається збір і підготовка даних (факти,оцінки, техніко-економічні показники, зв'язки, слухи і т.п.), щовеликим потоком стікаються і відбираються для віднаходженнянеобхідного рішення і реалізації поставлених цілей і завдань фор-мування і розвитку потенціалу підприємства. На цьому етапі вартовідсіяти зайві і несуттєві дані, тобто обмежити весь потік тільки тієюінформацією, що може вплинути на остаточне ухвалення рішення.

На II етапі здійснюється аналітична обробка початкових відо-мостей і розрахунок необхідних результативних показників, щодозволяють знайти нову нішу в діяльності хазяйнуючого суб'єкта.

На третьому етапі йде процес виявлення взаємозв'язків і інтер-претація показників, що необхідні і корисні для досягнення по-ставлених завдань.

Четвертий етап характеризується розробкою комплексу захо-дів, висновків і рекомендацій, необхідних для вироблення шляхів інапрямків вирішення поставленої проблеми.

Але, перш ніж приймати необхідні рішення, потрібно ще разрозмежувати інформацію, що надходить, за змістом. Традиційно їїпідрозділяють на суспільно-політичну, соціально-економічну, на-уково-технічну і т.п. [75, с. 103].

Інші [116, с.164 - 165], зі складу соціально-економічної, виді-ляють ще суто економічну інформацію і стверджують, що вона є,з одного боку, результатом розвитку соціально-економічних наук,тобто є їх кінцевим продуктом, а з іншої - є невід'ємною її части-ною, фундаментом їх розвитку, відображенням усіх суспільно-еко-номічних явищ і процесів.

II етап

I етап

Решта, [142, с. 94], абстрагуючись від процесів, що відбувають-ся в світі, розглядають інформацію тільки лише як об'єктивну ісуб'єктивну.

У цілому класифікацій інформації багато, і вона одержує своєнайменування в залежності від характеристики завдань, які необ-хідно вирішувати на її основі, і даних закладених у її зміст [127,с. 5 - 6]. На цій основі користуються інформацією [139, с. 103]:статистичною (постійною) і динамічною (перемінною); первинною,похідною і вихідною інформацією; керуючою та сповіщаючою;надлишковою, корисною і помилковою.

Узагальнюючи наявні підходи, на наш погляд, будь-яку ін-формацію, що надходить від різних джерел, найбільш доцільнокласифікувати за такими рівнями: призначення, тип переданоїінформації, спосіб поширення, ступінь переробки, сфера викорис-тання інформації.

В умовах інформаційного буму кожне підприємство прояв