8.3. Аналіз структури майна підприємства

магниевый скраб beletage

Майно підприємства становлять виробничі і невиробничі фон-ди, а також інші цінності, вартість яких відображається в само-стійному балансі підприємства. Джерелами формування майнапідприємства є [11]:

грошові та матеріальні внески засновників;

доходи, одержані від реалізації продукції, послуг, іншихвидів господарської діяльності;

доходи від цінних паперів;

кредити банків та інших кредиторів;

капітальні вкладення і дотації з бюджетів;

майно, придбане в інших суб'єктів господарювання, орга-нізацій та громадян у встановленому законодавством по-рядку;

інші джерела, не заборонені законодавством України.

Цілісний майновий комплекс підприємства визнається неру-хомістю і може бути об'єктом купівлі-продажу та інших угод, наумовах і в порядку, визначених цим Кодексом та законами, при-йнятими відповідно до нього [7, 73]. Реалізація майнових прав під-приємства здійснюється в порядку, встановленому законодавчимиактами України.

Володіння і користування природними ресурсами підприєм-ство здійснює в установленому законодавством порядку за плату, ау випадках, передбачених законом - на пільгових умовах.

Державне унітарне підприємство утворюється компетентниморганом державної влади у розпорядчому порядку на базі відо-кремленої частини державної власності, як правило, без поділу їїна частки, і входить до сфери його управління. Орган державноївлади, до сфери управління якого входить підприємство, є пред-ставником власника і виконує його функції у межах законодавчихактів (або) - встановлених законами актами. Майно державногоунітарного підприємства перебуває у державній власності і закрі-плюється за таким підприємством на праві господарського віданнячи праві оперативного управління [6].

Державне комерційне підприємство є суб'єктом підприєм-ницької діяльності, діє на основі статуту і несе відповідальність занаслідки своєї діяльності усім належним йому на праві господар-ського відання майном згідно із законами України.

Держава та орган, до сфери управління якого входить держав-не комерційне підприємство, не несуть відповідальності за йогозобов'язаннями, крім випадків, передбачених законами України.

Державне комерційне підприємство [6] зобов'язане прийматита виконувати доведені до нього в установленому законодавствомпорядку державні замовлення, враховувати їх при формуваннівиробничої програми, визначенні перспектив свого економічногоі соціального розвитку та виборі контрагентів, а також складатиі виконувати річний та з поквартальною розбивкою фінансовийплан на кожен наступний рік.

Аналіз проводиться шляхом порівняння даних загальної вар-тості майна підприємства (валюти балансу) на початок і кінецьзвітного періоду. При цьому зменшення валюти балансу за звітнийперіод свідчить про скорочення підприємством господарської ді-яльності, що призводить до його неплатоспроможності.

При аналізі балансу виявляють такі його статті, які свідчатьпро недоліки та незадовільну роботу підприємства і його фінансо-вий стан.

Аналізу підлягають I, II, III розділи активу балансу [41, с. 145].

Активи підприємства та їхня структура вивчаються як з точ-ки зору їхньої участі у виробництві, так і з точки зору оцінки їх-ньої ліквідності. Безпосередньо з'ясовується участь у виробничомуциклі основних фондів, нематеріальних активів, запасів і затрат,коштів. При цьому уточнюються найбільш ліквідні активи підпри-ємства: кошти на рахунках, а також короткострокові цінні папери,та найменш ліквідні активи - основні фонди, що знаходяться набалансі підприємства та інші позаоборотні активи.

Зміна структури активів підприємства в бік збільшення часткиоборотних засобів може вказувати на [78]:

формування більш мобільної структури активів, що сприяєприскоренню оборотності засобів підприємства;

відволікання частини поточних активів на кредитуванняспоживачів товарів, робіт, послуг підприємства, дочірніх

підприємств та інших дебіторів, що свідчить про фактичнуіммобілізацію цієї частини оборотних засобів із виробничо-го циклу;

згортання виробничої бази;

викривлення результатів оцінки основних фондів внаслідокіснуючого порядку їхнього бухгалтерського обліку та інше.

Для того щоб зробити однозначні висновки про причини зміниданої пропорції в структурі активів, проводиться детальний аналізрозділів і окремих статей активу балансу.

Враховуючи, що питома вага основних засобів та необоротнихактивів може змінюватись внаслідок впливу зовнішніх факторів(наприклад, порядок їхнього обліку, при якому коригування вар-тості основних фондів в умовах інфляції здійснюється із запізнен-ням, в той час як ціни на сировину, матеріали, готову продукціюможуть збільшуватися досить високими темпами), необхідно звер-нути особливу увагу на зміну абсолютних показників форми № 1за звітний період, яка відтворює рух основних засобів (зміну нормамортизації та груп розподілу основних фондів, вибуття та введен-ня в експлуатацію нових).

Аналізується рух основних фондів та амортизаційних відраху-вань за попередній та поточний роки (форма 11-ОФ (річна), даніаналітичного бухгалтерського обліку за звітний період) [116, с. 46].Звертається увага на основні фонди підприємства, які придбані, ре-алізовані, ліквідовані або здані в оренду протягом поточного року.

Оборотні засоби підприємства складаються із запасів і затрат такоштів, розрахунків та інших активів.

Швидкість обороту оборотних коштів підприємства є однією зякісних характеристик фінансової політики підприємства. Чимбільша швидкість обороту, тим ефективніше працює підприємство.

Тому абсолютне чи відносне зростання оборотних коштів можесвідчити не тільки про розширення виробництва або дію факторівінфляції, але й про уповільнення їхнього обороту, що викликаєзбільшення їхньої маси.

Збільшення питомої ваги виробничих запасів у структурі акти-вів може свідчити про:

зростання виробничого потенціалу підприємства;

прагнення за рахунок вкладень у виробничі запаси захисти-ти грошові активи підприємства від знецінення під впливомінфляції;

нераціональність обраної господарської стратегії, внаслідокчого значна частина поточних активів іммобілізована в за-пасах, ліквідність яких може бути незначною.

При значному збільшенні запасів і затрат необхідно проаналі-зувати, чи не відбувається це збільшення за рахунок необґрунтова-ного відволікання активів з виробничого обороту, що призводитьдо збільшення кредиторської заборгованості і погіршення фінансо-вого стану підприємства.

При аналізі розділу "Грошові кошти, розрахунки та інші акти-ви" активу балансу необхідно звернути увагу на темпи росту дебі-торської заборгованості, в тому числі безнадійної [80]. Зростанняцих статей балансу свідчить про надання підприємством товарнихпозик дляспоживачів своєї продукції. Кредитуючи їх, підприєм-ство фактично ділиться з ними частиною свого прибутку. В той жечас підприємство може брати кредити для забезпечення своєї гос-подарської діяльності, що призводить до збільшення власної кре-диторської заборгованості.

Для аналізу майна підприємства можуть застосовуватися фі-нансові коефіцієнти [94]:

коефіцієнт зносу основних засобів;

коефіцієнт відновлення основних засобів;

коефіцієнт вибуття основних засобів;

активна частина основних засобів.

Детальний аналіз цього питання дає можливість установи-ти, якою мірою підприємство може спиратися на власні кошти іскільки треба позичити, а також наскільки ефективно використо-вуються власні й позичені кошти. Отже, менеджер матиме змогувирішити, наскільки надійними є джерела засобів і що треба зро-бити в майбутньому для забезпечення грошових надходжень. Цейаналіз уможливлює також визначення відповідності стратегії під-приємства (фірми) напрямкам використання коштів з тим, щоб уразі необхідності вжити заходів для виправлення ситуації.

Контрольні запитання

Визначте призначення економічної оцінки.

Наведіть послідовність етапів оцінювання потенціалу підприєм-ства.

Сформулюйте принципи формування моделі оцінювання по-тенціалу підприємства.

Які методи оцінювання формування потенціалу підприєм-ства ви знаєте?

Запропонуйте групи користувачів інформації щодо оціню-вання потенціалу підприємства.

Охарактеризуйте процес передачі та сприйняття інформації.

Наведіть етапи обробки інформації на рівні підприємства.

Джерелами формування майна підприємства є: ...

Зміна структури активів підприємства в бік збільшення част-ки оборотних засобів може вказувати на: ...

Збільшення питомої ваги виробничих запасів у структуріактивів може свідчити про: ...

!Х. ПРАКТИЧНІЗАВДАННЯ

I. Формування методологічних основоцінювання вартості майна

Тестове завдання

Поняття "майно" визначає:

а)         економічні відносини суб'єктів ринку;

б)         правові відносини суб'єктів ринку;

в)         майнові відносини суб'єктів ринку.

До об'єктів майна належать:

а)         зелені насадження вулиць;

б)         літаки;

в)         автомобілі;

г)квартири.

Економічний принцип, згідно з яким максимальний дохідвід майна можна отримати при дотриманні оптимальних величинїї складових, називається:

а)         принципом внеску;

б)         принципом залишкової продуктивності;

в)         принципом заміщення;

г)         принципом збалансованості;

д)         принципом розділення.

Які з нижчевказаних чинників не впливають на величинуоцінки балансової вартості майна:

а)         первинна вартість об'єкта майна;

б)         накопичений знос об'єкта майна;

в)         витрати на будівництво аналогічного об'єкта майна;

г)         всі чинники впливають на величину оцінки балансової вар-тості майна.

Що з нижчевказаного не відповідає визначенню ринковоївартості?

а)         найбільш вірогідна ціна операції;

б)         покупець і продавець мають типову мотивацію;

в)         вартість, розрахована з урахуванням продажу в кредит з від-строченням платежу;

г ) вартість, розрахована на конкретну дату.

Який вид вартості може перевищувати ринкову вартістьоб'єкта майна:

а)         інвестиційна;

б)         вартість для цілей оподаткування;

в)         залогова:

г)         ліквідаційна;

д)         всі відповіді невірні.

При визначенні варіанта кращого і найбільш ефективноговикористання об'єкта майна враховуються:

а)         чинне законодавство і адміністративні обмеження;

б)         фізичні характеристики земельної ділянки;

в)         фінансова обґрунтованість варіанта використання;

г)         потенціал місцеположення;

д)         всі відповіді вірні.

Що не відповідає визначенню інвестиційної вартості?

а)         вартість для конкретного інвестора;

б)         вартість в обміні;

в)         вартість, розрахована на основі дисконтування очікуванихдоходів;

г)         вартість в користуванні;

д)         всі відповіді вірні.

Ключ до тесту ( тема № 1)

Запитання

Правильні відповіді

1

в

2

б,в,г

3

г

4

а,б

5

б

6

г

7

д

8

г

II. Визначення основних підходівщодо оцінювання вартості

Тестове завдання

Ціна об'єкта майна - це:

а)         кошторисна вартість об'єкта майна;

б)         ціна конкретної операції купівлі-продажу майна, яка відбу-лася;

в)         найбільш вигідна ціна, за якою він може бути проданий наринку майна.

Ринкова вартість об'єкта майна - це:

а)         кошторисна вартість об'єкту майна;

б)         ціна конкретної операції купівлі-продажу майна, яка відбу-лася;

в)         найбільш вигідна ціна за якою він може бути проданий наринку майна.

На основі якої вартості розраховується вартість страхуванняоб'єктів майна:

а)         споживча вартість:

б)         ліквідаційна вартість;

в)         відновна вартість.

Первинна вартість об'єкта майна - це:

а)         вартість, яка встановлюється безпосередньо перед продажем;

б)         вартість, яка встановлюється при проектуванні об'єкта безурахування непередбачених витрат;

в)         фактичні витрати на придбання або створення об'єкта на мо-мент початку його використання.

Залишкова вартість об'єкта майна - це:

а)         вартість об'єкта з урахуванням зносу;

б)         вартість будівельних матеріалів, які залишилися невикорис-таними при будівництві об'єкта майна;

в)         кількість невикористаних інвестиційних засобів.

Принципи оцінки об'єктів майна - це:

а)         чітко встановлені законом правила, на основі яких оцінювачвстановлює ціну об'єкта майна;

б)         методичні правила, на базі яких визначається ступінь впливурізних показників на вартість об'єкта майна;

в)         сума індивідуального досвіду оцінювача і візуальна оцінкаоб'єкта майна на базі, якою встановлюється вартість об'єкта майна.

Визначите правильну послідовність етапів процесу оцінкимайна:

а)         узгодження результатів, отриманих за допомогою різних під-ходів;

б)         вибір підходу до оцінки об'єктів майна;

в)         звіт про результат оцінки об'єкта майна;

г)         план оцінки;

д)         визначення завдань і складання договору;

е)         звіт і підтвердження інформації.

Ключ до тесту ( тема № 2)

Запитання

Правильні відповіді

1

б

2

в

3

б

4

б,в

5

а,б,

6

а,в

7

б,в,а,г

III. Оцінювання нерухомості

Тестове завдання

Спостереження за станом землі називають:

а)         моніторингом;

б)         аналізом;

в)         регулюванням;

г)         експлуатацією.

Ознаками елітного житла є:

а)         висока ціна 1 м житлової площі;

б)         його унікальність;

в)         індивідуальне планування;

г)         декілька санвузлів.

Кондомініум - це:

а)         єдиний комплекс нерухомого майна;

б)         індивідуальне володіння житловою площею;

в)         ізольоване приміщення, призначене для квартир;

г)         всі відповіді вірні.

До основних ознак об'єктів майна слід віднести:

а)         однорідність, гнучкість, енергопотужність;

б)         унікальність, довговічність, стаціонарність;

в)         стійкість, продуктивність.

Проектна стадія життєвого циклу об'єкта майна включає:

а)         вибір архітектурно-інженерної організації;

б)         координацію ведення будівельних робіт;

в)         ремонт об'єкта;

г)         оформлення дозвільної інформації.

Стадія експлуатації об'єкта майна включає:

а)         вибір архітектурно-інженерної організації;

б)         координацію ведення будівельних робіт;

в)         ремонт об'єкта;

г)         оформлення дозвільної інформації.

Стадія закриття об'єкта майна включає:

а)         вибір архітектурно-інженерної організації;

б)         координацію ведення будівельних робіт;

в)         знос об'єкта.

Чим обумовлений момент переходу права власності на неру-хоме майно по договорах?

а)         чинником державної реєстрації у відповідних державних ор-ганах;

б)         фактичною передачею цього майна, якщо договором і зако-ном не передбачено інше.

Об'єктами оцінки в цілому виступають:

а)         майно;

б)         майнові права;

в)         майно і майнові права;

г)         права володіння, розпорядження, використання;

д)         тільки земельні ділянки, будівлі і споруди.

Майном, яке може оцінюватися, є:

а)         майнові права;

б)         об'єкти у матеріальній формі, паї, цінні папери, нематеріаль-ні активи, цілісні майнові комплекси;

в)         тільки об'єкти в матеріальній формі;

г)         тільки земельні ділянки і споруди;

д)         всі відповіді вірні.

Ключ до тесту ( тема № 3)

Запитання

Правильні відповіді

1

г

2

в

3

а

4

а

5

а

6

а

7

б,в

8

а

9

а,д

10

б,в,г

!V. Оцінювання земельних ресурсів

Тестове завдання

Які особливості не належать до інвестицій в майно?

а)         нетрадиційні грошові потоки;

б)         потенційне зростання вартості землі;

в)         знос будівель і споруд;

г)         гнучкі умови фінансування;

д)         нижчий рівень ризику в порівнянні з інвестиціями у фінан-сові активи;

е)         роздільні юридичні права;

ж)        стратифіковані ринки.

Які параметри не враховуються при сегментації ринкамайна?

а)         по використанню;

б)         за географічною ознакою;

в)         за ціною:

г)         за типом прав власності;

д)         за ставкою прибутковості.

Вкажіть джерела ризиків, не характерні для інвесторів призакладенні майна:

а)         ризик типу власності;

б)         ризик місцеположення;

в)         кредитний ризик;

г)         ризик фізичного зносу і старіння;

д)         інфляційний ризик;

е)         ризик реінвестування.

Рівень ризику інструментів інвестування в майно в порівнян-ні з інвестиціями у фінансові активи визначається:

а)         рівнем ліквідності;

б)         ставкою прибутковості інвестиційного капіталу;

в)         рівнем контролю.

Надмірне інвестування в майно обумовлене:а) впливом ринку капіталу на ринок майна;

б)         нееластичним попитом на ринку майна;

в)         зростанням стандартної норми вільного майна;

г)         зростанням пропозиції на ринку майна в період, коли вар-тість будівництва перевищує вартість майна.

Пропозиція на ринку майна в короткостроковому періоді:

а)         нееластична;

б)         високоеластична.

Пропозиція на ринку майна в довгостроковому періоді:

а)         нееластична;

б)         високоеластична.

Ключ до тесту ( тема №4)

Запитання

Правильні відповіді

1

а,б

2

а,б,в

3

а,б,в

4

а,б

5

а,б

6

а

7

а

V. Контроль за дотриманнямземельного законодавства

У ст. 50 Конституції України записано:

"Кожен має право на безпечне для життя і здоров'я довкілля тана відшкодування завданої порушенням цього права шкоди. Кож-ному гарантується право вільного доступу до інформації про стандовкілля, про якість харчових продуктів і предметів побуту".

Прокоментуйте положення цієї статті.

Охарактеризуйте землі, які перебувають у державній, кому-нальній та приватній власності.

Земельний Кодекс України дозволяє передавати у власністьзамкнені земельні ділянки лісового фонду загальною площею до:

а)         3-х га;

б)         5-ти га;

в)         7,5 га;

г)         10 га.

Об'єкти тваринного світу можуть перебувати у власності:

а)         лише держави;

б)         лише територіальних громад;

в)         лише у фізичних осіб;

г)         у суб'єктів різних форм власності.

Надра є виключною власністю:

а)         трудових кооперативів;

б)         територіальних громад;

в)         держави;

г)         народу України.

Різновидами права природокористування є:

а)         податкове право;

б)         фінансове право;

в)         муніципальне право;

г)         право землекористування.

Спеціальне використання природних ресурсів є:

а)         безкоштовним;

б)         не визначеним у часі;

в)         платним і визначеним у часі.

Навколишнє природне середовище - це сукупність:

а)         землі і надр;

б)         вод і атмосферного середовища;

в)         рослинного і тваринного світу;

г)         усіх природних об'єктів.

Вперше в Україні економічні права громадян були визначені

у:

а) Законі "Про охорону навколишнього середовища" від 25грудня 1991 р.;

б)         Конституції України 28 червня 1996 р.;

в)         Законі України "Про громадянство" від 18 січня 2001 р.

10. Які види управління охороною навколишнього природногосередовища ви знаєте (напишіть):

11 Спеціальним органом, створеним для здійснення управлін-ських і контролюючих функцій у сфері навколишнього природногосередовища, є:

а)         Державний комітет України із земельних ресурсів;

б)         Державний комітет стандартизації, метрології та сертифіка-ції України;

в)         Міністерство екології та природних ресурсів України.

Екологічний контроль може здійснюватися різнимисуб'єктами. Тому розрізняють контроль (вкажіть):

а          )           ;

б          )           ;

в          )           ;

г           )           .

Для загального природокористування є характерними такіп'ять ознак (вкажіть):

Видами природних територій і об'єктів є:

а)         ботанічні сади;

б)         зоологічні парки;

в)         заказники;

г)         парки-пам'ятники.

VI. Еколого-економічна оцінка земельних ресурсів

Лабораторна робота 1

Тема: Визначення транспортного навантаження міських пунктів.Мета: набуття практичних навичок щодо транспортного наван-таження в міськихх пунктах.

Завдання: за допомогою проведених досліджень в різних точ-ках населеного пункту зробити розрахунок транспортного наван-таження міського пункту, провести аналіз та надати практичні ітеоретичні рекомендації.

Матеріали: олівець, блокнот.

Теоретичні відомості: Транспорт - найважливіша ланка у сфе-рі економічних стосунків. Він бере участь у створенні продукціїта доставці її споживачам, здійснює зв'язок між виробництвом таспоживанням, між різними галузями господарства, між країнамита регіонами. Він впливає на розвиток господарства і як споживачметалу, енергії, деревини, гуми, інших продуктів. На нього при-падає значна частина основних виробничих фондів та промислово-виробничого персоналу. У світі в системі транспорту працює понад100 млн. чол.

Транспорт - це комплекс, що складається з окремих видів: за-лізничного, морського, річкового, автомобільного, трубопровідно-го та повітряного. У них свої особливості, переваги, вади та сферазастосування. Вони взаємодіють між собою і становлять транспорт-ну систему, що розвивається під впливом господарства у цілому таокремих його галузей. Найбільший вплив на транспорт справляєпромисловість, бо вона формує основні вантажопотоки. Транспорт-ний фактор є одним з вирішальних при розміщенні промисловихпідприємств.

У процесі виробництва продукції та обміну нею між окремимидержавами, регіонами, містами складаються транспортно-еконо-мічні зв'язки, які проявляються у вантажопотоках. Головним у ви-вченні транспорту є встановлення основних направлень вантажівта пасажирів, виявлення нераціональних перевезень та оптималь-ного поділу вантажів між окремими видами транспорту.

Автомобільний транспорт - галузь транспорту, яка забезпечуєзадоволення потреб населення та суспільного виробництва у пере-везеннях пасажирів та вантажів автомобільними транспортнимизасобами;

Автомобільний транспорт є одним з найбільших забруднюва-чів навколишнього середовища. В Україні його частка у сумарнихвикидах забруднюючих речовин в атмосферу всіма техногеннимиджерелами сягає 43%, у викидах парникових газів - 10 %. Часткаавтотранспорту у шумовій дії на населення міст складає 85-95 %.Однією з причин такого стану вважаються незадовільні екологіч-ні характеристики автомобілів, що випускаються в Україні, біль-шість з яких не відповідає світовому рівню. З переходом країн доринкових відносин залишилися незатребуваними вантажні авто-мобілі середньої вантажопідйомності, їх місце зайняли малован-тажні автомобілі.

Основними газоподібними частками, що утворюються під часроботи бензинових та дизельних двигунів, є двоокис вуглецю, оксидвуглецю, двоокис сірки, окиси азоту. Визначення транспортногонавантаження населених пунктів є основою для розробки та вдоско-налення схем руху автотранспорту в населених пунктах (за дани-ми українських вчених-екологів). Інтенсивність руху транспортупроводять методом прямого підрахунку кількості транспортниходиниць протягом певного періоду часу. Для більш точної оцінкитранспортного навантаження певної ділянки доцільно проводитиобліки в одній і тій же точці протягом трьох разів, охоплюючи прицьому "години пік" - період максимального навантаження та пе-ріод відносного спокою. При оцінці транспортного навантаженняособливу увагу слід звертати на характеристику ділянки, де про-водиться облік (кількість зелених насаджень, вологість повітря,температуру, швидкість вітру, тип руху автотранспорту).

Хід роботи

На початку дослідження студент проводить опис ділянки, де-тально при цьому характеризуючи зелені насадження (віковий тавидовий склад, тип покриття тощо).

Розрахування автотранспорту проводять візуально, фіксуючипри цьому три типи автомобілів - вантажний, автобус, легковий,по можливості реєструється тип двигуна (бензиновий, дизельний).Облік проводиться три рази (вранці, ввечері та вдень) по 20 хв.кожний. Отримані результати заносять у таблицю.

Таблицяі

Види автотранспорту

Кількість одиниць

Легкові автомобілі (бензин. + дизельні)

 

Автобус

 

Вантажні автомобілі

 

На кожне дослідження заповнюється окрема таблиця. На осно-ві табличних даних вибудовуються графіки інтенсивності рухуавтотранспорту в перерахунку на 1 годину. Наприкінці необхіднозробити висновок щодо завантаження тієї чи іншої магістралі місь-кого пункту та надати пропозиції щодо покращення схеми руху ав-тотранспорту.

Лабораторна робота 2

Тема: Дослідження роботи насосно-фільтрувальної станції ве-ликого населеного пункту.

Мета: ознайомитись із основними методами фільтрації води длякрупних населених пунктів.

Завдання: на основі знайомства з роботою насосно-фільтруваль-ної станції навести приклад схеми очищення води за допомогоюетапів фільтрації.

Матеріали: робота проводиться у вигляді екскурсії на об'єкт.

Теоретичні відомості. Населення необхідно забезпечувати до-статньою кількістю води, до того ж якісною. Вода не повиннавикликати ніяких патологічних змін з боку організму, бути при-чиною розповсюдження заразних захворювань, а також викликатинеприємні відчуття своїм виглядом, смаком і запахом.

При організації водопостачання населення враховується на-явність й характер джерела води, його доступність, можливістьодержати достатню кількість води потрібної якості. При виборіджерела води враховуються дебіт його і якість води, яка значноюмірою визначається походженням і умовами формування, а такожхарактером і ступенем її забруднення. При цьому необхідно такожврахувати перспективи розвитку даного населеного пункту і йогоблагоустрій.

Поверхневі води потребують обов'язкової очистки.

Найбільш поширеним способом очистки поверхневих вод єфільтрація, яка включає різні етапи. На кожному з етапів фільтра-ції проводяться контрольні заміри як бактеріологічних, так і фізи-ко-хімічних показників якості води.

Перший етап: хлорування. Газоподібний хлор зберігають у зрі-дженому стані в сталевих балонах по 25-30 кг. Хлор знаходитьсяпід тиском 6-7 кПа (зтм). Хлорування газоподібним хлором про-водять переважно на потужних водогінних станціях з викорис-танням різного типу хлораторів. Під час хлорування ведетьсяконтроль за бактеріологічними параметрами води, що поступає нанасосно-фільтрувальну станцію. Відповідно до цих показників роз-раховується кількість хлору, необхідного для досягнення певнихпараметрів. Серед інших методів дезинфекції можна застосовуватиозонування, пастеризацію, опромінення ультрафіолетом.

Другий етап: фільтрація. Під час фільтрації вода проходитьстадію коагуляції та власне фільтрації. Процес, при якому частин-ка набуває інших особливостей, називають коагуляцією. Для здій-снення коагуляції у воду вводять коагулянти - сульфат алюмінію,сульфат заліза (ІІІ), хлорид заліза (ІІІ), флокулянти - поліакрила-мід, активовану кремнієву кислоту, окислювачі - хлор, гіпохлоритнатрію, хлорне вапно. Реагенти вводять у вигляді розчину, якийготують в реагентному господарстві. Доза реагентів (мг/л) зале-жить від каламутності і кольоровості води, що обробляється.

Для коагуляції застосовують коагулянт 1 сульфат алюмінію.Для досягнення необхідної чистоти води після коагуляції засто-совують фільтрацію - процес, коли вода проходить крізь філь-труючий шар. Як фільтруючий компонент використовують пісок,гравій, активоване вугілля, цеоліт. Швидкість проходження водичерез фільтри не повинна перевищувати 3 - 4 л/хвХм2. В зв'язкуз періодичним зниженням якості роботи фільтруючого елемен-та, його періодично необхідно заміняти. Після проходження водикрізь фільтри, насосні установки вода подається населенню.

Хід роботи

На протязі ознайомлення із роботою насосно-фільтрувальноїстанції студенти вивчають основні етапи очистки води та намага-ються побудувати схему роботи кожного складового компонента.Навести приклад схеми роботи насосно-фільтрувальної станції, ві-дображаючи на ній етапи та методи очистки води.

Лабораторна робота 3

Тема: Основні етапи роботи каналізаційно-очисної станції(КОС) населеного пункту.

Мета: дослідження головних методів очищення стічних вод на-селених пунктів.

Завдання: дослідивши діяльність насосно-фільтрувальної стан-ції побудувати схему очищення води та віиокремити основні етапиочистки стічних вод.

Матеріали: робота виконується у вигляді екскурсії на КОС на-селеного пункту.

Теоретичні відомості.

Стічні води населеного пункту складаються із вод зливної ка-налізації, стічних побутових вод та промислово забрудненої води.На великих підприємствах існують системи очистки використаноїводи з метою її подальшого використання (замкнуті цикли вико-ристання води).

По системі каналізаційних колекторів вода, яка потребує очист-ки, проходить перші етапи очистки, а саме декантацію. Декантаціяпризначена для видалення великих частин, що містяться у каналі-заційних стоках, і проводиться пропусканням води через металічнірешітки (сітки) з отворами 6 мм.

Після першого етапу механічної очистки вода проходить на-ступний етап - седиментацію. Седиментація - один із найстарішихметодів очистки стічних вод, побудований на силі тяжіння. Вода,що містить тверді частинки, протікає через седиментаційний ре-зервуар, затримуючись настільки, щоб більші частинки осідали надно резервуару. В подальшому осад, що утворюється, видаляєтьсяіз резервуару механічно. Для більш повної седиментації викорис-товують декілька седиментаційних резервуарів.

Після проходження механічної очистки вода потрапляє в аеро-тенки, де проходить процес біологічної очистки води. Суть біоло-гічної очистки ґрунтується на здатності живих організмів в процесіжиттєдіяльності використовувати забруднену воду як середовищеіснування, при цьому очищаючи її. Для більшої активності мікро-організмів через аеротенки подається повітря. В аеротенках прохо-дить процес очищення води від органічних решток.

Після біологічної очистки вода потрапляє у відстійники, депроходить процес седиментації, тобто механічної очистки води відбіоактивного мулу. Після декількох етапів седиментації очищенавода подається у природні водойми. В деяких країнах останнім ета-пом очистки стічних вод є озонування.

КОС можуть бути використані для добування електроенергії.Для цього осади, що утворюються, відкачують в спеціальні біоко-лектори, де метан, що утворюється в процесі гниття, вловлюють івикористовують як паливо для електростанцій.

Пропускна спроможність КОС населеного пункту повинна ви-раховуватись на основі максимальних пікових навантажень підчас сезонних явищ та враховувати специфіку фізико-географіч-них умов населеного пункту (за даними львівських дослідниківА.В. Сибірного та М.Ф. Юрима).

Хід роботи

На протязі всього дослідження КОС студенти виокремлюютьосновні етапи очистки води та будують приклад схеми кожно-го складового компонента. Визначають схему діяльності станціїочистки стічних вод та відображають головні етапи та основні ме-тоди очистки води.

Лабораторна робота 4

Тема: Дослідження впливу побутових відходів.

Мета: визначення головних методів аналізу впливу кількостіпобутових відходів.

Завдання: за допомогою інформації, отриманої в процесі робо-ти, проаналізувати склад побутових відходів покомпонентно, їхнюмасу.

Матеріали: поліетиленові пакети, ваги.

Теоретична частина.

Незмінним супутником людської цивілізації є побутові відходи(сміття). ідходи - залишки сировини, матеріалів або напівфабри-катів, а також речовини та матеріали, утворювані в процесі пере-робки сировини, непридатні для використання за безпосереднімпризначенням, отримання яких не є метою даного виробництва.Побутові відходи - всі відходи сфери споживання, які утворюють-ся в житлових масивах, організаціях та установах, торгівельнихзакладах тощо, відходи опалювальних установок в житлових бу-динках, сміття з вулиць, будівництв тощо. Сміття - тверда частинапобутових відходів, утворюваних у житлових масивах. Воно вклю-чає матеріали та вироби, починаючи від старих газет, порожніхконсервних банок, пляшок, харчових відходів, обгорток та паку-вальних матеріалів, закінчуючи битим посудом, зношеним одягом,поламаною побутовою чи офісною технікою тощо.

Для реальної оцінки кількості побутових відходів необхіднимє аналіз складу побутових відходів, їх походження, визначеннямаси. Ці дані є необхідними для розробки стратегії природокорис-тування та методів утилізації. Утилізація - процес знешкодженнявідходів, їхня переробка та повторне використання. Побутові від-ходи досить важко утилізувати через їхню неоднорідність.

До настання планетарної екологічної кризи побутові відходине утилізувались, а тільки захоронялись на сміттєзвалищах. Наданий час захоронення сміття ще залишається найбільш дешевимспособом утилізації. Сміттєзвалище - місце захоронення побу-тових відходів, проектується у віддалених від населених пунктівділянках. При побудові такого об'єкта повинні враховуватись фі-зико-географічні умови ділянки. Після комплексної екологічноїоцінки проходить закладка котловану та настил гідроізоляційноїподушки для запобігання проникнення стоків у грунт. Паралельноіз заповненням сховища сміттям іде закладка гравійних шахт длявідводу метану. Після заповнення сховища сміттям його консерву-ють.

Щорічно в Україні утворюється близько 10 мільйонів тоннпобутових відходів. За добу на душу населення це близько 0,7 кі-лограма. На звалищах накопичено понад 60 мільйонів тонн побуто-вих відходів, рівень їх утилізації близько 35 відсотків.

При глибокій утилізації побутові відходи проходять такі етапипереробки: збір, сортування, власне утилізація відсортованих ком-понентів. Сортування полягає у максимальній фрагментації побу-тових відходів за походженням: органіка, деревина, папір, метал,пластмаси, скло. Кожен із відсортованих компонентів утилізуєть-ся на окремих спеціалізованих підприємствах.

Незважаючи на значні затрати по утилізації побутових відхо-дів, економічний ефект від таких заходів значний, адже дає змогузначно зменшити кошти на видобування корисних копалин та напроведення заходів по рекультивації місць захоронень відходів.

Хід роботи

Дані аналізу та вагового складу побутових відходів

Студенти за обраним місцем дослідження роблять аналіз по-бутових відходів за одну добу. Для цього використовують поліе-тиленовий пакет, в який збирають сміття. Для спрощення роботивідходи аналізують і зважують перед викиданням у пакет. Отрима-ні результати оформляють у вигляді таблиці.

Таблиця2

Походження

 

Вага (кг)

 

Харчові

 

 

 

Метал

 

 

 

Скло

 

 

 

Пластмаса, поліетилен

 

 

 

Папір

 

 

 

Інші

 

 

 

Разом

 

 

 

Наприкінці роботи - висновок за допомогою отриманих резуль-татів проводять перерахунок ваги сміття, що продуктує одна лю-дина, на кількість мешканців населеного пункту, де проводиласьдослідження.

VN. Оцінювання нематеріальних активів

Тестове завдання

Витрати власника оцінюваної будівлі складаються з такихстатей:

комунальні платежі - 3000 грн. на місяць;

податки - 15000 тис. на рік;

поточний ремонт - 2500 грн за квартал;

заробітна плата співробітників - 4000 грн. на місяць;

обслуговування боргу по іпотечному кредиту - 50000 грн. вквартал;

щоквартальна заборгованість по орендній платі - 3000 грн.Крім того, плануються роботи по ремонту покрівлі вартістю

85000 грн. Які експлуатаційні витрати власника?

а)         109000 грн:

б)         30900 грн;

в)321000         грн;

г)         194000 грн.

Чи вірне твердження, що коефіцієнт капіталізації для буді-вель дорівнює сумі ставки доходу на інвестиції і норми поверненнякапіталу?

а)         вірно;

б)         невірно.

Чи вірне твердження, що чим вище коефіцієнт капіталізації,тим вище вартість?

а)         вірно;

б)         невірно.

Яка з цих ставок капіталізації враховує тільки дохід на ін-вестиції?

а)         коефіцієнт капіталізації землі;

б)         коефіцієнт капіталізації будівлі;

в)         ставки доходу на власний капітал.

Інвестор планує для себе віддачу за проектом на рівні 17%.Коефіцієнт іпотечної заборгованості становить 75%. Кредит нада-ний у розмірі 370 000 грн на 7 років під 22%. Потрібно розрахуватинеобхідну для виконання даного проекту величину річного чистогоопераційного доходу.

а)         128627;

б)         135415;

в)141211.

Як розрахувати коефіцієнт капіталізації на позиковий капі-тал?

а)         діленням суми річних виплат;

б)         діленням розміру кредиту на період виплат;

в)         діленням місячного платежу на число періодів.

Відомо, що:

необхідна частка власного капиталу - 30%;

ставка відсотка по кредиту - 12,5%;

кредит на 25 років при щомісячному накопиченні;

ставка доходу на власний капітал - 5%.

Яким буде загальний коефіцієнт капіталізації?

а)         10,25 %;

б)10,66%;

в)10,67%;

г)13,08.

Ключ до тесту

Запитання

Правильні відповіді

1

а

2

так

3

ні

4

б

5

а

6

б

7

в

VIII. Особливості оцінювання потенціалупідприємства

Тестове завдання

Для яких об'єктів майна в загальному випадку застосовуєть-ся порівняльний підхід до оцінки їхньої вартості?

а)         офісна будівля;

б)         палац спорту;

в)         обидва об'єкти майна.

Фірма придбала п'ять років тому земельну ділянку вартістю2000 у.о. і поставила на ній склад. Будівництво складу тоді обі-йшлося фірмі в 25 у.о. В даний час аналогічні склади з аналогічни-ми ділянками в даному районі продаються в середньому за 40.000у.о., а вільні (незабудовані) ділянки - за 3000 у.о. Яка ринкова вар-тість складу з ділянкою. побудованого фірмою в даний час?

а)         40000 у.о.;

б)         28000 у.о.;

в)         27000 у.о.

Яким вимогам повинні відповідати продані об'єкти майна,щоб бути?

а) майно повинне бути одного типу;

б)         учасники операцій мали об'єктивне уявлення про даний сег-мент ринку;

в)         ринкові дані про ціни операцій отримані від особи, не заці-кавленої в їх спотворенні;

г)         операції територіально "прив'язані" (здійснені в одній зоні,районі);

д)         всі відповіді вірні.

Витратний підхід припускає оцінку вартості об'єкта виходя-чи з вартості його відтворення:

а)         за первинною вартістю з подальшим коректуванням на сумузносу:

б)         у цінах на дачу оцінки з подальшим коректуванням на сумузносу;

в)         сукупних витрат на відтворення об'єкта;

г)         суми зносу;

д)         поточних цін.

Витратний підхід визначає ринкову вартість майна:

а)         як суму майна;

б)         на основі цін пропозиції;

в)         за функціональним призначенням об'єкта;

г)         виходячи з поточних вартостей аналогічних об'єктів;

д)         як суму вартості земельної ділянки, як вільного, і вартість (зурахуванням зносу) будівництва поліпшене.

Витратний підхід застосовується переважно:

а)         на неактивних ринках майна;

б)         при оцінці аналогічних об'єктів, що приносять дохід;

в)         для об'єктів, що не приносять дохід;

г)         для об'єктів, що приносять дохід;

д)         для оцінки страхової і оподаткування вартості будівель, спо-руд.

При витратному підході залежно від способу відтворення бу-дівель, споруд розрізняють їхню вартість:

а)         страхову;

б)         справедливу;

в)         установчу;

г)         заміщення.

Оцінка земельних ділянок може проводитися з метою:

а)         визначення бази оподаткування;

б)         залучення земельних ділянок до активного ринкового обороту:

в)         визначення заставної вартості земельної ділянки при іпотеч-ному кредитуванні;

г)         визначення страхової вартості забудованих земельних діля-нок;

д)         у всіх вищевказаних випадках.

До якої категорії землі належить садівниче товариство, ор-ганізоване при промисловому підприємстві, і знаходиться в межахміста?

а)         до земель сільськогосподарського призначення;

б)         до земель підприємств промисловості, транспорту, оборони;

в)         до земель поселень;

г)         до земель природоохоронного призначення;

д)         всі відповіді невірні.

При визначенні кращого і найбільш ефективного викорис-тання земельної ділянки враховуються:

а)         фізичні можливості для передбачуваного використання ;

б)         правова обґрунтованість передбачуваного використання;

в)         фінансова здійсненність передбачуваного використання ;

г)         передбачуване використання приводить до найвищої вартостіземельної ділянки;

д)         все вищевказане.

При оцінці забудованої земельної ділянки по техніці залиш-ку доходу для землі використовуються всі нижезазначені показни-ки, за виключенням:

а)         чистого операційного доходу, що приносить земельна ділян-ка і розташована на цьому будівля;

б)         норми доходу на капітал для земельної ділянки;

в)         норми повернення капіталу для земельної ділянки ;

г)         терміну служби будівлі, розташованої на земельній ділянці;

д)         використовуються всі вищезгадані показники.

Які з нижевказаних чинників не мають істотного впливу наоцінну вартість земельної ділянки, призначеної під багатоповерхо-ву житлову споруду в місті?

а)         міс