1.3. Нормотивні підходи до оціночної діяльності

в Україні

Оцінка майна проводиться у випадках, встановлених законо-давством України, міжнародними угодами, на підставі договору, атакож на вимогу однієї зі сторін угоди та за згодою сторін.

Проведення оцінки майна є обов'язковим у випадках [1]:створення підприємств (господарських товариств) на базі дер-жавного майна або майна, що є у комунальній власності;

реорганізації, банкрутства, ліквідації державних, комуналь-них підприємств та підприємств (господарських товариств) з дер-жавною часткою майна (часткою комунального майна);

виділення або визначення частки майна у спільному майні, вякому є державна частка (частка комунального майна);

визначення вартості внесків учасників та засновників госпо-дарського товариства, якщо до зазначеного товариства вноситьсямайно господарських товариств з державною часткою (часткою ко-мунального майна), а також у разі виходу (виключення) учасникаабо засновника із складу такого товариства;

приватизації та іншого відчуження у випадках, встановленихзаконом, оренди, обміну, страхування державного майна, майна,що є у комунальній власності, а також повернення цього майна напідставі рішення суду;

переоцінки основних фондів для цілей бухгалтерського обліку;оподаткування майна згідно із законом;

визначення збитків або розміру відшкодування у випадках,встановлених законом;

в інших випадках за рішенням суду або у зв'язку з необхідністюзахисту суспільних інтересів.

Проведення незалежної оцінки майна є обов'язковим у випад-ках застави державного та комунального майна, відчуження дер-жавного та комунального майна способами, що не передбачаютьконкуренцію покупців у процесі продажу, або у разі продажу одно-му покупцю, визначення збитків або розміру відшкодування, підчас вирішення спорів та в інших випадках, визначених законодав-ством або за згодою сторін.

Не допускається проведення оцінки майна суб'єктами оціноч-ної діяльності - суб'єктами господарювання у таких випадках [7]:проведення суб'єктом оціночної діяльності - суб'єктом госпо-дарювання оцінки майна, що належить йому або оцінювачам, якіпрацюють у його складі, на праві власності або на яке зазначеніособи мають майнові права;

проведення оцінки майна фізичної особи-замовника або керів-ників юридичної особи, яка є замовником оцінки, оцінювачем,який має родинні зв'язки із зазначеними особами, або суб'єктомоціночної діяльності - суб'єктом господарювання, керівництвоякого має зазначені зв'язки;

проведення оцінки майна своїх засновників (учасників).

Під час оцінки майна, що здійснюється органами державноївлади, у тому числі Фондом державного майна України, та орга-нами місцевого самоврядування, встановлюються такі обмеження[83]:

не може передбачатися виключне право її проведення органа-ми державної влади та органами місцевого самоврядування абооцінювачами, які працюють в органах державної влади та органахмісцевого самоврядування, за винятком випадків, передбаченихзаконом;

не можуть передбачатися будь-які форми виключного правана проведення оцінки майна суб'єктами оціночної діяльності, якістворені зазначеними органами державної влади та органами міс-цевого самоврядування.

Результати оцінки майна, проведеної з порушеннями зазна-чених обмежень, визнаються недійсними та підлягають обов'яз-ковому скасуванню.

Оцінка майна у випадках її обов'язкового проведення, зазначе-них у Законі [1], виконана суб'єктами, які не є суб'єктами оціноч-ної діяльності, визнається недійсною.

Методичне регулювання оцінки майна здійснюється у відпо-відних нормативно-правових актах з оцінки майна: положеннях(національних стандартах) оцінки майна, що затверджуються Ка-бінетом Міністрів України, методиках та інших нормативно-право-вих актах [1, 11, 80, 81], які розробляються з урахуванням вимогположень (національних стандартів) і затверджуються КабінетомМіністрів України або Фондом державного майна України.

Розроблення нормативно-правових актів з оцінки майна здій-снюється на засадах міжнародних стандартів оцінки. До їх роз-роблення Фонд державного майна України залучає інші органидержавної влади, саморегулівні організації оцінювачів, найбільшавторитетних оцінювачів, наукові та інші установи.

Нормативно-правові акти, які регулюють питання вартості(ціни) майна, не повинні суперечити положенням (національнимстандартам) оцінки майна [12].

Положення (національні стандарти) [89, 90] оцінки майна по-винні містити визначення понять, у тому числі поняття ринковоївартості, принципів оцінки, методичних підходів та особливостейпроведення оцінки відповідного майна залежно від мети оцінки,вимоги до змісту звіту про оцінку майна та порядок його рецензу-вання.

Положення (національні стандарти) оцінки майна визначаютьвипадки застосування оцінювачами методичних підходів оцінкиринкової вартості майна та випадки і обмеження щодо застосуван-ня методичних підходів до визначення неринкових видів вартостімайна [89, 90]. При цьому, якщо законами або нормативно-право-вими актами Кабінету Міністрів України, договором на проведенняоцінки майна або ухвалою суду не зазначено вид вартості, який по-винен бути визначений в результаті оцінки, визначається ринковавартість.

Положення (національні стандарти) оцінки майна є обов'яз-ковими до виконання суб'єктами оціночної діяльності під час про-ведення ними оцінки майна всіх форм власності та в будь-якихвипадках її проведення.

У разі провадження спільної господарської діяльності оцінкачастки майна, яке вноситься іноземним суб'єктом господарюван-ня, проводиться відповідно до нормативно-правових актів з оцінкимайна, визначених цим Законом [11].

Оцінка майна проводиться на підставі договору між суб'єктомоціночної діяльності - суб'єктом господарювання та замовникомоцінки або на підставі ухвали суду про призначення відповідноїекспертизи щодо оцінки майна.

У випадках, визначених нормативно-правовими актами зоцінки майна, які затверджуються Кабінетом Міністрів України,суб'єкти оціночної діяльності - органи державної влади та органимісцевого самоврядування здійснюють оцінку майна самостійно напідставі наказу керівника. При цьому, якщо законодавством перед-бачена обов'язковість проведення незалежної оцінки майна, органидержавної влади та органи місцевого самоврядування виступаютьзамовниками проведення такої оцінки майна шляхом укладаннядоговорів із суб'єктами оціночної діяльності - суб'єктами господа-рювання, визначеними на конкурсних засадах у порядку, встанов-леному законодавством.

Під час укладання органами державної влади та органами міс-цевого самоврядування договорів на проведення оцінки майна за-стосовуються обмеження, зазначені в нормативних докуме