6.10. ЗНИЖКИ ЗА КІЛЬКІСТЬПРИДБАНОГО ТОВАРУ

магниевый скраб beletage

Знижки за кількість придбаного товару - зниження ба-зової ціни продажу, яке гарантується покупцеві, якщо він придбаєпартію товару в обсязі, більшому за певну величину.

Базою для розрахунку знижок за великий обсяг закупівельможе бути:

натуральна величина купівлі (кількість одиниць товару,його обсяг та ін.);

вартість купівлі в грошовому вираженні.

Сама величина знижки також може бути виражена одним зтрьох способів:

у вигляді відсотка від величини базової ціни;

у вигляді кількості одиниць (обсягу) товару, який може бутиотриманий безкоштовно чи за зниженою ціною;

у вигляді суми, яка може бути повернена покупцеві чи за-рахована в рахунок оплати ним наступних партій товару.

На перший погляд здається, що знижка за кількість не дає при-росту прибутку, адже вона формується саме за рахунок прибуткувиробника. Тобто жодної фінансової вигоди, окрім зростання об-сягу продажу й виторгу, виробник від використання знижок закількість не отримує. Проте це не так. Економічним обґрунтуван-ням знижок за кількість є ефект масштабу, який виникає за раху-нок зниження ціни й зростання обсягів виробництва.

Розглянемо тепер різні види знижок за кількість, які відрізня-ються механізмами формування.

Прості (некуму-лятивні) знижкиза великий обсягпартії

Прості знижки за обсяг разової заку-півлі спонукають покупців до придбанняякомога більших за обсягом партій това-рів. Економічний зиск продавця полягаєв тому, що збільшення обсягу партій даєзмогу добитися економії витрат на орга-нізацію продажу, зберігання, оброблення документації і особливотранспортування. Тому верхньою межею таких знижок виступаєсума економії, що її може отримати фірма-продавець при збіль-шенні обсягу постачання.

Прості знижки є двох різновидів - лінійні й спадні. Лінійнізнижки передбачають, що норматив знижки (знижка, вираже-на у відсотках) є незмінним, а її величина в грошових одиницяхзростає.

Приклад 6.1

Фірма на будь-який обсяг разової купівлі надає про-сту знижку 10%. Наприклад, при прейскурантній ціні20 грн за 1 шт. товару розрахунок знижки і її графічнепредставлення може виглядати так, як це показано в табл. 6.17і на рис. 6.12.

Таблиця 6.17. Приклад простих лінійних знижок

Разовий об-сягпридбаної

партіїтовару, шт.

Нормативзнижки зпрейску-рантноїціни, %

Величина знижкиз прейскурантноїціни, грн

Величина знижкина партію товару,грн

Зростаннявеличинизнижки, грн

10

10

20 • 0,1 = 2

10•2 = 20

20

20

10

20 • 0,1 = 2

20 • 2 = 40

20

30

10

20 • 0,1 = 2

30•2 = 60

20

40

10

20 • 0,1 = 2

40•2 = 80

20

50

10

20 • 0,1 = 2

50•2= 100

20

Спадні знижки передбачають, що норматив знижки підви-щується у міру зростання кількості товару, що купується, проте допевної межі. Внаслідок цього величина знижки в грошових одини-цях зростає, причому спочатку швидшими темпами, а потім спо-вільнюється.

Приклад 6.2

Прейскурантна ціна товару 20 грн, схема наданнязнижок показана в табл. 6.18. Здійснімо розрахуноквеличини знижки і побудуємо графік (табл. 6.19 і рис.6.13). Як видно з табл. 6.19, у міру збільшення обсягу партії товару, що купу-ється, величина знижки для покупця зростає, проте її швидкість не змінюється.

Таблиця 6.18. Приклад схеми простих спадних знижок

Обсяг партії,шт.

Норматив знижки зпрейскурантної ціни, %

1 - 10

0

11- 20

3

21 - 30

4

31 - 40

5

Більше 40

7

 

Таблиця 6.19. Розрахунок простих спадних знижок

Разовий обсягпридбаноїпартії товару, шт.

Нормативзнижки зпрейскурант-ної ціни, %

Величина знижкиз прейскурантноїціни, грн

Величина знижкина партію това-ру, грн

Зростаннявеличинизнижки, грн

10

0

0

0

0

20

3

20 • 0,03 = 0,6

20 • 0,6 = 12

12

30

4

20 • 0,04 = 0,8

30 • 0,8 = 24

12

40

5

20 • 0,05 = 1

40 • 1 = 40

16

50

7

20 • 0,07 = 1,4

50 • 1,4 = 70

30

60

7

20 • 0,07 = 1,4

60 • 1,4 = 84

14

70

7

20 • 0,07 = 1,4

70 • 1,4 = 98

14

80

7

20 • 0,07 = 1,4

80 • 1,4 = 112

14

90

7

20 • 0,07 = 1,4

90 • 1,4 = 126

14

Величина мінімальної партії закупівлі, за якої покупці отримують право назнижку, повинна визначатися не випадковим чином, а з використанням фор-мул розрахунку беззбитковості цінових рішень (Розділ 5). Для спрощенняухвалення рішень про знижку зручно користуватися заздалегідь складеноютаблицею, де вказані, які знижки і на які обсяги партій можна надати покуп-цеві, щоб прибуток компанії не зменшився (табл. 6.20). Наприклад, якщо уфірми-продавця частка маржинального прибутку в ціні товару дорівнює 10%,то знижку 2% вона може без збитку для своєї прибутковості надати тількитому покупцеві, який замовить партію товару на 25% більше стандартної.

Таблиця 6.20. Розрахунок умов надання знижок за перевищеннястандартного обсягу закупівлі товару

Частка мар-жинальногоприбутку в

цінітовару, %

Приріст продажу товару, необхідний для збереженнясуми маржинального прибутку, залежно від величини знижки з номі-нальної ціни товару (%), %

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3

50

200

-

-

-

-

-

-

-

-

4

33

100

300

-

-

-

-

-

-

-

5

25

67

150

400

-

-

-

-

-

-

6

20

50

100

200

500

-

-

-

-

-

7

17

40

75

133

250

600

-

-

-

-

8

14

33

60

100

167

300

700

-

-

-

9

13

29

50

80

125

200

350

800

-

-

10

11

25

43

67

100

150

233

400

900

-

11

10

22

38

57

83

120

175

267

450

1000

12

9

20

33

50

71

100

140

200

300

500

13

8

18

30

44

63

86

117

160

225

333

14

8

17

27

40

56

75

100

133

180

250

15

7

15

25

36

50

67

88

114

150

200

16

7

14

23

33

45

60

78

100

129

167

17

6

13

21

31

42

55

70

89

113

143

18

6

13

20

29

38

50

64

80

100

125

19

6

12

19

27

36

46

58

73

90

111

20

5

11

18

25

33

43

54

67

82

100

21

5

11

17

24

31

40

50

62

75

91

22

5

10

16

22

29

38

47

57

69

83

23

5

10

15

21

28

35

44

53

64

77

24

4

9

14

20

26

33

41

50

60

71

25

4

9

14

19

25

32

39

47

56

67

26

4

8

13

18

24

30

37

44

53

63

27

4

8

13

17

23

29

35

42

50

59

28

4

8

12

17

22

27

33

40

47

56

29

4

7

12

16

21

26

32

38

45

53

30

3

7

11

15

20

25

30

36

43

50

Накопичувальні (кумулятивні)знижки передбачають зниження стан-дартної ціни продажу у міру зростаннякупівель, але розповсюджуються не наразову купівлю, а на весь обсяг товару,куплений упродовж певного періоду часу.

Щоб краще зрозуміти суть кумулятивних знижок, порівняймо,яким чином нараховуються прості й кумулятивні знижки. Розгля-немо два основні варіанти знижок - до гуртової закупівельної ціниі до ціни кінцевого продажу (торгівельна знижка).

Накопичувальні

(кумулятивні)

знижки

Розрахунок знижок до гуртової закупівельної ціни. При-пустімо, що гуртова компанія пропонує до продажу жіночі брасле-ти. Керівництво визначило базову ціну продажу у розмірі 10 грнза один браслет, проте розмірковує про впровадження системизнижок. Розглядається два варіанти знижок - прості й накопичу-вальні. Визначмо, які знижки будуть вигіднішими роздрібномумагазину - покупцеві браслетів, якщо впродовж року магазин зби-рається послідовно здійснити 5 закупівель браслетів партіями по1000 шт. кожна. Роздрібна ціна браслета в магазині - 12 грн.

Варіант простої знижки.. Здійснімо всі розрахунки для випад-ку простих знижок (табл. 6.21 і 6.22).

Таблиця 6.21. Схема простих знижок гуртової компанії

Обсяг закупівліппродовж року, шт.

Знижка з ціни наразовий обсяг закупівлі, %

До 1000

0

1001-2000

2

2001-3000

3

3001-4000

5

Понад 4000

8

 

Таблиця 6.22. Розрахунок вигоди гуртової організації від простих знижок

 

Послідовність закупівель, шт. в партії

Перша партія1000 шт.

Друга партія1000 шт.

Третя партія1000 шт.

Четверта партія1000 шт.

П'ята партія1000 шт.

Знижка до ціни,

%

0

2

3

5

8

Реальна гуртоваціна, грн

10

9,8

9,7

9,5

9,2

Обсяг закупівлі,на який розрахо-вана знижка, шт.

-

1000

1000

1000

1000

Сума оплати запартію товару,грн

104000=10000

1000^9,8=9800

1000^9,7=9700

1000^9,5=9500

1000^9,2=9200

Торговий дохідмагазина з 1 шт.,грн

12-10=2

12-9,8=2,2

12-9,7=2,3

12-9,5=2,5

12-9,2=2,8

Торгівельний до-хід магазина зпридбаної партії,грн

24000=2000

2,24000=2200

2,34 00=2300

2,54 00=2500

2,84 000=2800

Варіант кумулятивної знижки. Накопичувальні знижки мо-жуть виглядати, наприклад, таким чином (табл. 6.23).

Тепер прослідкуємо, яким чином нараховуються накопичу-вальні знижки (табл. 6.24). Перша купівля у розмірі 1000 шт.знижки не передбачає, за другу партію передбачено знижку 2%,тобто ціна зі знижкою повинна скласти 9,8 грн. Проте ця знижканараховується не на другу партію 1000 шт., а на весь обсяг закупі-вель в певному періоді часу (в нашому прикладі впродовж року). Наданий момент часу магазин уже придбав 2000 шт., і саме до цьогообсягу нараховується знижка. Для цього розрахуємо, скільки по-винен заплатити магазин за 2000 шт. за ціною зі знижкою 9,8 грн:ця сума дорівнює 19 600 грн. Але оскільки раніше він вже сплатив10 000 грн, то за нову партію він винен лише 9 600 грн.

В результаті кожна одиниця товару в другій купленій партії обі-йдеться магазину лише в 9,6 грн (в порівнянні з 9,8 грн у разі про-стої знижки). Величина торгівельного доходу від її продажу кін-цевому покупцеві становитиме відповідно 2,4 грн (проти 2,2 грн вразі простої знижки).

Таблиця 6.23. Схема кумулятивних знижок гуртової компанії

Обсяг закупівлівпродовж року, шт.

Знижка з ціни на весь обсягзакупівлі, зроблений дотеперішнього моменту, %

До 1000

0

1001-2000

2

2001-3000

3

3001-4000

5

Понад 4000

8

Таблиця 6.24. Розрахунок вигоди гуртової організаціївід кумулятивних знижок

 

Послідовність закупівель, шт. в партії

Перша партія1000 шт.

Друга партія1000 шт.

Третя партія1000 шт.

Четверта партія1000 шт.

П'ята партія1000 шт.

Знижка доціни, %

0

2

3

5

8

Базова гур-това ціна длярозрахункузнижки, грн

10

9,8

9,7

9,5

9,2

Обсяг заку-півлі, на якийрозрахованазнижка, шт.

-

2000

3000

4000

5000

Сума оплатиза весь при-дбаний наданий моментобсяг товарів,грн

10-1000==10000

2000^9,8==19600

3000^9,7==29100

4000^9,5==38000

5000^9,2== 46000

Сума оплатиза разову ку-півлю - пар-тію товару, грн

-

19600--10000=9600

29100--19600=9500

38000--29100=8900

46000--38000=8000

Реальна гур-това ціна ку-півлі партії,грн

10

9600:1000=9,6

9500:1000=9,5

8900:1000=8,9

8000:1000=8

Торгівельнийдохід магази-на з 1 шт., грн

12-10=2

12-9,6=2,4

12-9,5=2,5

12-8,9=3,1

12-8=4

Торгівельнийдохід магази-на з придба-ної партії, грн

24000=2000

2,44000=2400

2,54 00=2500

3,1-100=3100

44000=4000

Вигода між двома схемами розрахунку простої і кумулятивноїзнижок наочно видна на рис. 6.14, де показані реальні ціни купів-лі браслетів в розрахунку на кожну куплену партію (рядки, виді-лені сірим кольором).

2

-Ціни у разі простої знижки зціни

Ціни у разі кумулятивноїзнижки з ціни

12        -|

10        -

8          -

6          -

4          -

0

2000    4000    6000

0

Обсяги партії товарів, шт.

Рис. 6.14. Порівняння реальної ціни продажуза різними варіантами знижок

Розрахунок знижок до кінцевої роздрібної ціни.. Нехай ви-робник браслетів диктує роздрібному продавцеві рівень цін кін-цевого продажу у розмірі 12 грн, тоді кумулятивні знижки маютьформу щораз більших торгівельних знижок. Тоді гуртова органі-зація пропонує роздрібному магазину торгівельну знижку саме з12 грн. Розглянемо розрахунки за простим і кумулятивним методом.

Таблиця 6.25. Схема простих знижок з ціни

Обсяг закупівлівпродовж року, шт.

Торгівельна знижка наразовий обсяг закупівлі, %

До 1000

15

1001-2000

17

2001-3000

20

3001-4000

23

Понад 4000

25

Варіант простої знижки. Припустімо, що схема знижокє такою (табл. 6.25). Перша купівля у розмірі 1000 шт. передба-чає торгівельну знижку 15%, яка нараховується на кінцеву цінупродажу, тобто базова ціна для розрахунку знижки становитиме12 • (1 - 0,15) = 10,2 грн. Ця знижка передбачена на разову заку-півлю - першу партію товару 1000 шт. За ціною 10,2 грн магазинповинен заплатити за 1000 шт. суму 10 200 грн. Аналогічно розра-ховуємо знижки при зростанні купівель (табл. 6.26).

Таблиця 6.26. Розрахунок розміру знижок і зиску покупця

 

Послідовність закупівель, шт. в партії

 

Перша партія

Другапартія1000 шт.

Третя партія

Четверта партія

П'ята партія

 

1000 шт.

1000 шт.

1000 шт.

1000 шт.

Знижка доціни, %

12

17

20

23

25

Реальна гур-това ціна, грн

12-(1-0,15)=10,2

12-(1-0,17)=9,96

12-(1-0,2)=9,6

12-(1-0,23)=9,24

12-(1-0,25)=9

Обсяг заку-

 

 

 

 

 

півлі, на якийрозрахована

1000

1000

1000

1000

1000

знижка, шт.

 

 

 

 

 

Сума оплатиза партію

10,24 000=10200

1000^9,96=9960

1000^9,6=9600

1000^9,24=9240

1000^9=9000

товару, грн

 

 

 

 

 

Торгівельнийдохід магази-

12-10,2=1,8

12-9,96=2,04

12-9,6=2,4

12-9,24=2,76

12-9=3

на з 1 шт., грн

 

 

 

 

 

Торгівельний

 

 

 

 

 

дохід магази-на з придба-

1,84 000=1800

2,044000=2040

2,4400=2400

2,76400=2760

34 000=3000

ноі парти, грн

 

 

 

 

 

 

Таблиця 6.27. Схема кумулятивних знижок з роздрібної ціни

Обсяг закупівлівпродовж року, шт.

Торгівельна знижка на весь обсягзакупівлі, зроблений дотеперішнього моменту %

До 1000

15

1001-2000

17

2001-3000

20

3001-4000

23

Понад 4000

25

Варіант кумулятивної знижки.. Схема знижок показана втабл. 6.27. Обчислення величини першої знижки здійснюютьза аналогією з простою знижкою. Наступну знижку 17% магазинотримує при купівлі другої партії 1000 шт. Ціна зі знижкою стано-вить 9,96 грн, і вона розповсюджується на весь куплений до цьогомоменту обсяг товарів, тобто на 2000 шт. Сума грошей до сплатиза 2000 шт. - 19 920 грн, але оскільки раніше магазин вже сплатив10 200 грн, то за нову партію він має сплатити лише 9 720 грн. Та-ким чином, кожна одиниця товару в другій партії обійдеться мага-зину лише в 9,72 грн (в порівнянні з 9,96 грн у разі простої зниж-ки). Величина торгівельного доходу від продажу товару кінцевомупокупцеві збільшиться і становитиме, відповідно, 2,28 грн (проти2,04 грн у разі простої знижки) (табл. 6.28).

Таблиця 6.28. Розрахунок економічної вигоди магазинуза умов кумулятивних знижок з роздрібної ціни

 

Послідовність закупівель, шт. в партії

 

Перша партія1000 шт.

Друга партія1000 шт.

Третя партія1000 шт.

Четверта партія1000 шт.

П'ята партія1000 шт.

Знижка до ціни,

%

12

17

20

23

25

Базова гуртоваціна для розра-хунку знижки, грн

12^(1-

0,15)=10,2

12-(1 -0,17)=9,96

12-(1-0,2)=9,6

12-(1-0,23)=9,24

12-(1-0,25)=9

Обсяг закупівлі,на який розрахо-

1000

2000

3000

4000

5000

вана знижка, шт.

 

 

 

 

 

Сума оплати за

 

 

 

 

 

весь придбаний

10,24000=

2000^9,96=

3000^9,6=

4000^9,24=

5000^9=

на даний момент

=10200

=19920

=28800

=36960

=45000

обсяг товарів, грн

 

 

 

 

 

Сума оплати за

 

 

 

 

 

разову купівлю- партію товару,

10200

19600-10200=9720

28800-19920=8880

36960-28800=8160

45000-36960=8040

грн

 

 

 

 

 

Реальна гуртоваціна купівлі пар-тії, грн

10200:1000== 10,2

9720:1000==9,72

8880:1000==8,88

8160:1000==8,16

8040:1000==8,04

Торгівельний до-хід магазина з 1

12-10,2=1,8

12-9,72=2,28

12-8,88=3,12

12-8,16=3,84

12-8,04=3,96

шт., грн

 

 

 

 

 

Торгівельний до-

 

 

 

 

 

хід магазина зпридбаної партії,

1,824000=1800

2,284000=2280

3,12400=3120

3,844 00=3840

3,964000=3960

грн

 

 

 

 

 

На графіку можна зіставити вигоду роздрібного магазина відвикористання кумулятивної торгівельної знижки (рис. 6.15).

-Ціни у разі простоїторгівельної знижки

Ціни у разі кумулятивноїторгівельної знижки

121086420

2000    4000

0

6000

Обсяги партії товарів, шт.

Рис. 6.15. Порівняння реальних цін для різних типів знижокз роздрібної ціни

Отже, вигоди кумулятивної знижки цілком очевидні: систе-ма кумулятивних знижок не карає покупця, якщо він купує товарневеликими партіями. У міру збільшення обсягу закупівель йоговигода з розрахунку на одиницю товару весь час зростає, це пере-творює його на лояльного клієнта фірми. З цієї причини такі зниж-ки застосовують фірми з швидкоплинним асортиментом, а такожфірми, які реалізують товари в дрібнооптовій мережі чи роздріб-ним магазинам (у сфері виробництва і продажу модного одягу,взуття, косметики та ін.). В цих умовах добитися від торгівлі ра-зової закупівлі особливо крупних партій товарів практично нере-ально. Навпаки, кумулятивні знижки немов би «прив'язують» тор-гівлю до одних і тих самих постачальників, оскільки лише в цьомуразі є шанс отримувати нові партії товарів на дедалі вигіднішихумовах.

Застосування накопичувальних знижок не обмежується гурто-вою торгівлею, їх цілком успішно практикують і в роздробі. Протеіноді накопичувальні знижки можуть «зіграти злий жарт» з їхнімиініціаторами. Наприклад, відомі випадки, коли дрібні покупці коо-перуються і формують колективні замовлення, тим самим швидко«стрибаючи вниз» по сходинках накопичувальних знижок. В ре-зультаті середня ціна продажу у фірми-постачальника знижуєть-ся швидше, ніж очікується.

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

Назвіть форми взаємозалежності товарів.

Якими є економічні підстави для диференціації цін?

В чому полягає метод цінових ліній?

Як враховують ефект доповнення товарів при встановленніціни?

Розкрийте основні правила ціноутворення на взаємозв'язанітовари.

За якими формулами розраховують маржинальний прибу-ток при зміні цін на замінники і доповнювальні товари?

Назвіть форми пакетного ціноутворення.

Розкрийте економічні підстави для застосування знижко-вого ціноутворення.

Розкрийте особливості застосування некумулятивних зни-жок.

Що таке кумулятивні знижки і якими є переваги їхнього за-стосування для покупця?

ЗАДАЧІ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО РОЗВ'ЯЗКУ

1. Підприємство виходить на ринок з новою автоматичною ка-воваркою «Мрія-Н», яка завдяки унікальній внутрішній поверхнінадає каві виключно м'який смак і максимально зберігає її запах.Потенційний попит оцінюється у 5 тис. од. на рік. Загалом каво-варки реалізуються на ринку за ціною від 70 до 400 грн. Для ви-значення найкращої ціни підрозділ маркетингу провів досліджен-ня відвідувачів супермаркету, які купували кавоварки або нату-ральну каву у відповідних відділах. Для цього їм показували різнімоделі кавоварок, називаючи їхні ціни, потім кавоварку «Мрія-Н» ізапитували, яку максимальну ціну вони заплатили б за нову каво-варку. Результати відповідей показані в таблиці.

Потрібно розрахувати очікуваний попит за різних цін, відповід-ний дохід та визначити точки ціни, після яких попит різко падає,намалювати відповідний графік та зробити висновок про ціну, якуварто призначити на нову кавоварку.

Ціна, грн

% покупців, які

визначилиціну як макси-мальну

% покупців, які

вважаютьціну прийнятною

70

-

100

100

17

100

120

2

83

150

1

81

180

1

80

200

3

79

230

15

76

260

3

61

280

2

58

300

1

56

330

12

55

350

2

43

370

3

41

400

38

38

В кінотеатрі 800 місць, змінні витрати на обслуговуванняодного глядача становлять 12 грн. Максимальна ціна, за яку най-заможніші глядачі готові придбати квиток, сягає 70 грн. На основіцих даних потрібно:

а)         визначити вигляд функції попиту на квитки, надати її гра-фічне зображення;

б)         визначити оптимальну єдину ціну квитка, яка б максимі-зувала прибуток, та показати, яким чином графік ілюструєцей прибуток;

в)         обґрунтувати оптимальні диференційовані ціни, якщо ке-рівництво вирішить розбити зал на дві умовні частини,залежно від відстані до екрану - перша (ряди 1 - 30), друга(ряди 31 - 60), визначити обсяг прибутку.

Авіакомпанія розглядає питання про ціноутворення на по-слуги авіаперевезень пасажирів. В літаку 380 місць, змінні витра-ти на обслуговування одного пасажира становлять 100 грн. Па-сажири готові платити максимальну ціну за квиток на рівні 3900грн. На основі цих даних потрібно:

а) побудувати графік попиту на продукт компанії;

б)         знайти максимальний маржинальний прибуток авіакомпа-нії. Як його ілюструє графік?

в)         розрахувати оптимальну ціну за умови, якщо б авіакомпа-нія відмовилася від диференціації. Яку величину за цієї цінистановитиме попит і маржинальний| прибуток? Чому до-рівнює втрачений прибуток?

г)         здійсніть диференціацію цін, якщо авіакомпанія точно знаєпро наявність двох груп пасажирів з різними доходами -першого і економ-класу. Якими будуть фінансові результа-ти диференціації? Наскільки збільшиться прибуток? Пока-жіть на графіку.

д)         обґрунтувати оптимальні диференційовані ціни для паса-жирів трьох класів - економ, бізнес-класу і першого, визна-чити приріст прибутку.

4. Автотранспортне підприємство здійснює перевезення паса-жирів з населеного пункту А до пункту Б. Ціна квитка становить1,2 грн. Ринкова кон'юнктура примушує замислитися над підви-щенням ціни, адже зросли ціни на пальне, ремонт, автозапчасти-ни. Керівництво розглядає можливості цінової диференціації длярізних прошарків населення, але підвищення ціни потребує вдо-сконалення якості перевезень. За даними господарської діяльнос-ті підприємства, змінні витрати на одного пасажира становлять0,8 грн, а постійні річні витрати - 14 тис. грн. Попит на квиткиописує функція Q = - 5P + 25. Проте останнє дослідження показа-ло, що клієнтів підприємства можна розділити на два сегменти,рівень попиту яких (у тис. осіб) відрізняється та описується функ-ціями Q1 = - 6,5P1 + 31,5 і Q2 = - 0,25P2 + 3,25. Водночас просте під-вищення ціни для однієї з груп керівництво вважає неможливим,адже такі пасажири будуть вимогливішими до якості перевезення:вони потребують кондиціонера в салоні, телевізора, магнітофоната ін. Заходи з переобладнання певної кількості автобусів підви-щують постійні витрати до 20 тис. грн., а змінні - до 1,1 грн наодну особу. Потрібно:

а)         визначити оптимальну ціну перевезень та кількість потен-ційних пасажирів, які скористаються автопослугами за на-явних умов (без врахування диференціації ринку) та розра-хувати рівень прибутку, який отримує підприємство;

б)         визначити оптимальну ціну перевезення та кількість паса-жирів для кожного сегмента та розрахувати загальний рі-вень прибутку;

в) зробити висновок про доцільність застосування диференці-йованих цін.

Місцевий кінотеатр розглядає можливість поділу єдиного ве-ликого кінозалу на дві частини - один зал буде економ-класу, дру-гий - підвищеної комфортності (з кондиціонером, безкоштовнимибезалкогольними напоями та зручними м'якими кріслами). Спеці-алісти з управлінського обліку підрахували, що постійні річні ви-трати кінотеатру становлять 40 тис. грн, а середні змінні - 3 грн,проте переобладнання залу підвищить постійні витрати кінотеа-тру до 60 тис. грн, а змінні витрати в люкс-залі сягнуть 5 грн наособу. Маркетологи з'ясували, що функція попиту на послуги кінодотепер мала вигляд Q = - 0,75P + 13,75, проте на ринку чітко ви-діляються два сегменти, попит яких є таким: Q1 = - 1,83P1 + 21,32 іQ2 = - 0,1P2 + 6. Потрібно:

а)         визначити, чи є наявна ціна квитка 6 грн оптимальною (чидає змогу вона отримати найбільший прибуток). Обґрунту-вати відповідь, розрахувавши оптимальну ціну та кількістьпотенційних глядачів, які прийдуть до кінотеатру за наяв-них умов (без врахування диференціації ринку) та розраху-вати рівень прибутку, який отримує кінотеатр;

б)         визначити оптимальну ціну та кількість для кожного з сег-ментів та обчислити загальний рівень прибутку;

в)         зробити висновок про доцільність застосування диференці-йованих цін.

Компанія яка реалізовує уроздріб телевізори, DVD програ-вачі й DVD диски. Спеціалісти підрахували змінні витрати й сумупокриття від кожного товару, вони зазначені в таблиці. Мене-джери виявили, що при купівлі одного телевізора 20% покупцівкупують ще й DVD програвач, а 40% - DVD диск. Фірма вирішуєзнизити ціни на телевізори на 10%. Потрібно визначити збіль-шення обсягу збуту, яке при зниженні ціни дасть змогу зберег-ти маржинальний прибуток на попередньому рівні. Розрахунокпровести за двома варіантами - враховуючи ефект доповнення ібез нього. Також визначити беззбиткове скорочення продажу припідвищенні ціни на 5%.

Товар

Ціна,грн

Середні зміннівитрати, грн

Питомий маржинальнийприбуток, грн

Телевізор

2500

1600

900

DVD програвач

900

650

250

DVD диск

15

10

5

7. Компанія продає окуляри, футляри для них і надає послуги здіагностики зору. Спеціалісти підрахували змінні витрати й сумупокриття від кожного товару і занесли дані в таблицю. Також ста-ло відомо, що при купівлі однієї пари окулярів в середньому 90%покупців купують ще й футляр, а 50% замовляють послугу діагнос-тики зору. Фірма ставить питання про оптимізацію цін. Потрібно:

а)         розрахувати маржинальний прибуток по кожній товарнійпозиції;

б)         визначити збільшення обсягу збуту, яке при зниженні цінина 15% дасть змогу зберегти маржинальний прибуток напопередньому рівні (врахувати ефект доповнення);

в)         визначити беззбиткове скорочення продажу при підвищен-ні ціни на 10%.

Товар

Ціна,

Середні змінні

грн

витрати, грн

Окуляри

120

90

Футляр

12

8

Послуга діагностики

20

8

8. Роздрібний магазин пропонує доповнювальні товари - папір,папки та файли для паперу. Поточні показники ціни, витрат і питомо-го прибутку представлені в таблиці. Максимальна ціна попиту пачкипаперу схожої якості, за оцінками менеджерів, становить 32 грн.

За наявних цін місячний обсяг реалізації в магазині становить25 пачок паперу, причому в середньому продаж однієї пачки су-проводжується продажем 0,3 папок і 8 од. файлів. Треба:

а)         розрахувати наявний маржинальний прибуток від усіхтрьох товарів;

б)         знайти функцію попиту на папір та еластичність попиту заціною;

в)         скоригувати ціну паперу з врахуванням ефектів доповне-ння та визначити відповідний приріст прибутку.

Товар

Ціна,грн

Зміннівитрати на 1 од., грн

Сума покриттяна 1 од., грн

Папір

25

18

7

Папка

5

3,5

1,5

Файл

0,15

0,1

0,05

9. Компанія реалізує дві моделі калькуляторів - А і Б. Припусті-мо, вирішено підвищити ціну моделі А на 10%. Якими будуть межідопустимого скорочення продажу в результаті такого підвищенняціни? Розгляньте це питання, враховуючи замінність калькулято-рів. Дайте відповідь на запитання, що потрібно для підтриманнябеззбитковості в разі зниження ціни моделі Б на 20%, враховуючиефект заміщення.

Товар

Ціна,грн

Середні зміннівитрати, грн

Питомий мар-жинальнийприбуток, грн

Модель А

120

70

50

Модель Б

100

60

40

Магазин чоловічого одягу реалізує верхні сорочки, кра-ватки і костюми. Змінні витрати на один костюм становлять 200грн, ціна - 350 грн, за цією ціною щодня продається 300 костюмів.На основі статистичних даних було виявлено, що продаж одно-го костюма викликає продаж 0,8 верхніх сорочок і 1,2 краваток.Сума покриття на одиницю виробу сягає для верхніх сорочок 15грн, для краваток - 10 грн. Максимальна ціна костюма - 500 грн.Потрібно:

а)         побудувати криву попиту для костюмів і показати опти-мальну ізольовану ціну і відповідну їй величину покриття(останню розрахувати);

б)         розрахувати пряму еластичність попиту;

в)         знайти оптимальну ціну костюма з врахуванням ефекту до-повнення, розрахувати нові фінансові результати і показа-ти їх на графіку.

У продажу знаходиться два типи холодильників, які покуп-ці певною мірою вважають замінниками. Визначити, якими бу-дуть умови беззбитковості таких цінових рішень:

а) підвищення ціни марки «Віраж» на 20%;

б)         підвищення ціни марки «Віраж» на 15%;

в)         зниження ціни марки «Ленар» на 16%;

г)         зниження ціни марки «Віраж» на 10%.При розв'язку врахуйте ефект заміщення.

Назва

холодильника

Ціна,грн

Середні зміннівитрати, грн

Питомий маржинальнийприбуток, грн

«Віраж»

2600

1700

900

«Ленар»

2400

1400

1000

12. Фірма «Прогрес» продає комп'ютери-ноутбуки, сумки дляїхнього транспортування, а також дешеві матричні принтери. Ціпродукти утворюють лінійку доповнювальних товарів, оскількизазвичай половина покупців ноутбуків купує ще й сумки для них, атретина — ще й принтер. Є також економічна інформація про умо-ви діяльності фірми, грн/шт. (диав. таблицю). У зв'язку з напру-женою конкурентною ситуацією на ринку комп'ютерів фірма роз-глядає можливість здешевлення комп'ютерів на 5%. За яких умовтаке зниження цін буде для фірми вигідним? Для відповіді на цепитання розрахуйте мінімально необхідне беззбиткове зростанняпродажу комп'ютерів і з врахуванням ефекту доповнення товарів,і без нього.

Товар

Ціна,грн

Зміннівитрати, грн

Питомий мар-жинальнийприбуток, грн

Ноутбук

1600

1200

400

Сумка

200

100

100

Принтер

600

450

150

13. В магазині продаються принтери, тонери та папір для дру-ку. Поточні показники ціни, витрат і питомого прибутку наведенів таблиці. Максимальна ціна, за якою можна придбати принтер наринку, становить 1000 грн. За наявних цін обсяг реалізації стано-вить 5 принтерів, продаж кожного супроводжується продажем 4тонерів і 2 пачок паперу. Необхідно:

а)         розрахувати маржинальний прибуток від усіх товарів;

б)         знайти функцію попиту на принтери;

в)         визначити, чи є ізольована ціна принтеру оптимальною;

г) скоригувати ціну принтеру з врахуванням ефектів доповне-ння та визначити новий рівень прибутку. Чи збільшитьсявін?

Товар

Ціна,грн

Зміннівитрати на 1 од., грн

Принтер

750

550

Тонер

250

180

Папір

25

18

14. Бензин марок 95 і 98 вважається взаємозамінним. В табли-ці представлені ддані по бензоколонці, що реалізує обидва типибензину. В цій ситуації фірма, яка володіє бензоколонками, вирі-шила підвищити ціну на бензин марки 98 на 8%. Визначте межуприпустимого скорочення продажу в результаті такого підвищен-ня ціни, якщо приблизно третина водіїв, які бажали заправитисябензином марки 98, при підвищеній ціні погоджуються заправитибак свого автомобіля бензином марки 95, а дві третини виїжджа-ють на інші бензоколонки?

Показник

Марка 95

Марка 98

Ціна, грн/л

5,8

6,3

Змінні витрати, грн/л

5,2

5,4

Питомий маржинальний прибуток, грн/л

0,6

1,1

15. Фірма продає два фільми (фільм 1 і фільм 2) на ринку, десклався певний попит на ці фільми з боку двох кінотеатрів - А і Б.Максимальні ціни, які сплатять кінотеатри, у тис. грн, зазначенівтаблиці. Яка стратегія буде кращою для продавця, якщо припус-тити, що він не може застосовувати цінову дискримінацію або ви-користовувати контракти з навантаженням (примусити кінотеатркупити обидва фільми)?

 

Кінотеатр А

Кінотеатр Б

Фільм 1

16

12

Фільм 2

14

25

16. Виробник двох товарів реалізує їх покупцям А і Б. На основіданих таблиці, де показані максимальні ціни, що їх готові запла-тити покупці, визначте, чи варто продавати товари в пакеті і заякою ціною?

 

Покупці

А

Б

Товар 1, грн

13