ВСТУП

магниевый скраб beletage

Перед національними економічними системами різних країн традиційно стоїть завдання розширення ємності інвестиційного ринку, що змушує їх активно працювати над розробкою ефективних механізмів, здатних акумулювати вільні фінансові ресурси на фінансовому ринку та спрямовувати їх в сегменти економіки, які формують потенційний попит на інвестиційний ресурс. Іпотека, як засвідчує багаторічний досвід її застосування у світі, являє собою один з таких механізмів, при цьому вона виступає як сполучний елемент в макроекономічній системі, який завдяки мультиплікаційному ефекту спроможний активізувати різновекторні ринки: капіталу, житла, будівельних матеріалів, землі, комерційної нерухомості, кредитів, депозитів, праці, страховий ринок, сферу недержавного пенсійного забезпечення тощо. Іпотека також робить вагомий внесок у розширення ємності фінансового ринку, диверсифікацію його інституціональної структури та структури фінансових інструментів, формує та збалансовує інтереси учасників іпотечного ринку, створює механізми здешевлення позичкового ресурсу, забезпечує досягнення соціально-економічного ефекту в процесі споживання учасниками ринку відповідного іпотечного продукту.

Для України розбудова іпотечного ринку є важливим та актуальним завданням на шляху подальшого реформування економіки і створення адекватного сучасним вимогам фінансового ринку з відповідною структурою та інституційними складовими. При цьому розвиток іпотечного ринку вирішує як економічні проблеми активізації та ефективного використання фінансових ресурсів, так і соціальні завдання щодо залучення різних соціальних верств населення до задоволення своїх потреб через механізм фінансового ринку. Це визначає необхідність розробки і релізації державної програми забезпечення даних процесів в Україні, їх теоретичне обґрунтування з врахуванням особливостей національної економіки та існуючих загальносвітових тенденцій в розвитку іпотечного кредитування.

Іпотека, як невід'ємна складова фінансування, відіграє одну з ключових ролей у становленні та розвитку стабільно функціонуючої економіки в Україні. Одним з важливих напрямів в цій сфері є розвиток аграрної іпотеки. Неодмінною умовою розвитку якої є формування базових засад притаманних розвиненим іноземним економікам. Іпотека в Україні за рівнем свого розвитку значно по-

ІПОТЕКА: сучасні концепції, тенденції та суперечності розвитку в Україні ступається провідним країнам світу. На сьогодні іпотечний ринок як вся світова економічна і фінансова система переживають суперечливий період кризи. Криза найбільш гостро показала проблеми та суперечності розвитку іпотеки в світі та Україні але разом з тим визначила бачення перспектив її розвитку в майбутньому.

Дане дослідження направлене на аналіз теоретичних засад розвитку іпотеки, що дозволяють обґрунтувати практичні рекомендації розвитку іпотечного ринку в Україні.

Політика в сфері іпотеки є одним з ефективних інструментів впливу держави на стимулювання розвитку інвестицій, особливо в аграрний, промисловий та будівельний сектори народного господарства. Останнім часом значно зросли попит та пропозиція на іпотечні послуги в сфері житлового будівництва, проте вони є недостатніми в промисловій сфері, а в сфері сільського господарства, яка гостро потребує довгострокових фінансових ресурсів для розвитку та заміни своєї матеріально-технічної бази, взагалі перебувають в стані формування. Пояснюється це, насамперед, недосконалістю нормативно-правового забезпечення, мораторієм на торгівлю земельними ділянками сільськогосподарського призначення, недостатнім розвитком інституційного забезпечення та відсутністю комплексної державної програми підтримки розвитку ринку аграрної іпотеки. Крім того, сільськогосподарській діяльності притаманні значні специфічні ризики, що відштовхує потенційних інвесторів.

РОЗДІЛ 1.

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ТА СУТНІСТЬ ІПОТЕКИ