2.2. Основні служби мережі Internet

магниевый скраб beletage

Служби мережі Internet — це системи, що надають послу­ги користувачам мережі. До них належать:

• електронна пошта (E-mail);

• Internet-пейджери;

• Телеконференції (форуми);

• Списки розсилок (mail lists);

• WWW;

• FTP;

• IRC (Internet Relay Chat) та деякі інші.

Електронна пошта являє собою систему, що надає змогу формувати, пересилати, зберігати та читати текстові документи, електронні таблиці в певному форматі, графічні файли, програ­ми тощо. В електронному листі можна застосовувати цифровий підпис та шифрування. Характерною рисою E-mail є те, що во­на діє в режимі off-line.

Internet-пейджери — безкоштовні програми для безпосере­днього спілкування у мережі. Вони можуть виконувати функції передачі файлів, електронної пошти, голосових повідомлень, новин і т. п. Найкращий та найпоширеніший сучасний Internet- пейджер — ICQ (Аська).

Телеконференція (форум) — послуга Internet, за допо­могою якої абонент може залишати своє відкрите повідом­лення в мережі. Пізніше його можуть переглянути зацікавле­ні користувачі і дати таку ж відкриту відповідь. Фактично телеконференції являють собою колективну тематичну елек­тронну пошту.

Списки розсилок — послуга, яка полягає в об'єднанні за одною адресою електронної пошти адрес багатьох передплат­ників списку розсилки. Якщо на таку адресу надсилається лист, то його одержують всі передплатники цього списку. Ця служба не має власного не має власного протоколу і працює тільки че­рез електронну пошту.

WWW (World Wide Web) — служба прямого доступу, що потребує повноцінного підключення до Internet та дозволяє ін­терактивно взаємодіяти з представленою на Web-серверах ін­формацією. Вона базується на принципі гіпертексту і може представляти інформацію з застосуванням всіх можливих муль­тимедійних засобів: аудіо, відео, текст, графіка і т.п.

FTP-послуга — служба прямого доступу до файлів у фай­лових Internet-архівах, яка потребує повноцінного підключення до мережі.

IRC — система «розмовних кімнат», так званих чатів. Це інтерактивна служба, яка дає можливість спілкування користу­вачів в режимі реального часу за допомогою текстових повід­омлень, що набираються на клавіатурі.

Поширеними в мережі Internet є також служби пошуку ін­формації, які підтримуються однією з груп учасників мережі. Основними інструментами пошуку інформації є:

• пошукові машини (spiders, crowlers), основна функція яких полягає в дослідженні Інтернету з метою збору даних про наявні Web-сайти та видача звіту про Web-сторінки, які задово­льняють вимоги запиту користувача. Пошукова машина факти­чно є великою локальною мережею, яка складається з потужних комп'ютерів із великим обсягів дискової памяті. Останні поді­лені на підгрупи (кластери), між якими розподіляється інфор­мація. На сервері пошукової машини текст розбивається на окремі слова, кожному з яких присвоюються певні координати, котрі заносяться в таблицю сервера разом з гіперпосиланням на IP-адресу. Коли пошукова система отримує запит, вона шукає відповідь у власній таблиці, а не загалом у мережі Internet. Се­ред сучасних інформаційно-пошукових машин лідерами є yahoo.com, yandex.ru, rambler.ru, google.com;

• каталоги — ієрархічно організовані тематичні структури, в які інформація заноситься за ініціативою користувачів. Також сторінка, яка додається в каталог повинна бути жорстко прив'язана до визначених в каталозі категорій. При цьому по­шук інформації ведеться не в мережі Internet, а в комп'ютерних тематичних базах даних;

• пошукові сайти дають можливість користувачам прово­дити пошук інформації за ключовими словами у великих базах даних Web-сайтів.