2.3. Ідентифікація Internet-pecypciB

магниевый скраб beletage

Застосування розгалужених інформаційних мереж потребує швидкої та ефективної ідентифікації комп'ютерів, що об'єдну­ються у ці мережі.

Кожен сайт має свою унікальну цифрову IP-адресу, яка складається з двох частин — адреси (ідентифікатора) мережі, до якої під'єднаний комп'ютер, та адреси (ідентифікатора) цьо­го комп'ютера (адреси хосту). Формується IP-адреса у двійко­вій системі розрахунків.

Для зручності навігації і полегшення роботи користувачів введено службу доменних імен (DNS), яка призначена для пе­ретворення текстових імен комп'ютерів (хостів) на унікальні цифрові адреси (IP-адреси). Згідно з принципами функціону­вання DNS існує певна ієрархія текстових імен.

Доменне імя кожного Internet-pecypcy включає в себе кілька сегментів текстових символів (найчастіше три або чотири), від­ділених одне від одного крапкою. Такі сегменти називають рі­внями або зонами.

Насамперед виділяються та підтримуються «географічні» та «організаційні» зони.

«Географічні» зони виділені кожній країні. Такі домени фо­рмуються з двох літер (табл. 2.1). Крім того, в певних випадках виділяються підзони, які вказують на область, місто, територіа­льне утворення тощо.

Таблиця 2.1

перелік окремих географічних доменів

Географічний домен

Країна

Географічний домен

Країна

il

Ізраїль

uk

Великобританія

by

Білорусія

lv

Латвія

au

Австралія

lt

Литва

ca

Канада

pl

Польща

de

Німеччина

ru

Росія

cz

Чехія

ro

Румунія

es

Іспанія

sk

Словаччина

ee

Естонія

si

Словенія

jp

Японія

us

Сполучені Штати Америки

fr

Франція

ua

Україна

«Організаційні» домени вказують на специфіку діяльності структури, яка використовує Internet-pecypc. Зокрема, зареєст­рованими є такі домени:

1. com — commercial — комерційні організації та установи;

2. edu — educational — освітні організації та установи;

3. gov — government — урядові організації та установи;

4. org — organization — некомерційні організації;

5. net — network — організації, що забезпечують роботу мережі (найчастіше провайдери)

6. mil — military — військові організації;

Однак такі домени першого рівня є надто узагальненими. Тому з метою деталізації та уточнення специфіки діяльності ре­сурсів останнім часом активно вводяться і підтримуються нові домени, які умовно поділяються на чотири групи:

1. загальні — biz (бізнес-проекти), web (організації, що спеціалізуються на роботі безпосередньо у WWW), int (між­урядові організації та міжнародні бази даних), firm (підприємс­тва, фірми), coop (об'єднання, кооперація);

2. економічні — fin (фінансові структури), travel (організа­ції, що спеціалізуються у сфері туризму), pro (виробничі струк­тури), shop (торговельні підприємства), arts (організації, що спеціалізуються у сфері культури та розваг), rec (організації, що спеціалізуються у сфері відпочинку та розваг), info (органі­зації, що надають інформаційні послуги);

3. персональні — name (персональна сторінка), per, nom (приватна власність в Internet), san, xing;

4. обмеженого змісту — xxx, kids.

Після вибору зони, до якої буде включено домен, обирається власне ім'я домену. Власне імя (на відміну від назви зони) є індивідуальним, його формують «у міру фантазії» за бажанням.

Чітких норм і правил для формування власних імен доменів немає. Разом з тим, для ефективного пошуку та ідентифікації Internet-pecypcy при виборі власного доменного імені потрібно дотримуватись таких рекомендацій:

•  власне ім'я повинно бути порівняно коротким та легко запам'ятовуватися;

•  воно має бути простим і однозначним у написанні та ви­мові;

•  бажано, щоб власне ім'я містило назву компанії, яка ви­користовує Internet-pecypc, або вказувати на сферу її діяльності, або на основний вид продукції чи послуги, які вона пропонує.

Власне ім'я, як і інші домени повинно бути подане латини­цею, тому для неангломовних країн використовується транс­крипція назв. Проте останнім часом у зв'язку зі значним інфор­маційним наповненням мережі Internet та дефіциту вільних назв активно запроваджується можливість формування кириличних доменів.

З лівого кінця доменного імені знаходяться функціональні імена, які вказують на функції, що виконуються комп'ютером.

—   www — HTTP (WWW) сервер;

— ftp — FTP сервер;

— ns, nss, dns — DNS (Name)

— mail — поштовий сервер

— relay — Mail Exchanger;

— *proxy — відповідний модуль доступу (Proxy-сервер).