2.5. Процедура створення Web-сайта

магниевый скраб beletage

З точки зору комерсанта Web-сайт є сукупністю певних ін­формаційних блоків та інструментів, що призначені для взає­модії з одним чи кількома сегментами цільової аудиторії спо­живачів.

В цілому структура представленої інформації, набір задія- них інструментів та їх взаємодія залежить від обраної власни­ком сайта бізнес-моделі, поставлених довгострокових та корот­кострокових завдань, типу та величини сегмента цільової аудиторії, а також від можливості взаємодіяти з нею тим чи ін­шим способом.

Загалом процедура створення Web-сайта складається з таких основних етапів (рис. 2.1):

1. Визначення комерційних цілей та шляхів їх досягнен­ня, для чого проводяться маркетингові дослідження і розробля­ється детальний план необхідних заходів.

2. Реалізація Web-сайта. На цьому етапі вирішуються пи­тання вибору місця розміщення сервера, вибору провайдера, розробки дизайну сервера та його структури, первинне інфор­маційне наповнення сервера. Наступним кроком етапу є вирі­шення питань сполучення сервера з існуючою бізнес-системою фірми, його попереднє тестування та розміщення в Internet.

3. Проведення комплексу заходів для залучення клієнтів на сервер із застосуванням різноманітних видів реклами.

4. Підведення підсумків яке проводиться шляхом порівняння одержаних результатів з раніше прогнозованими показниками.

Найлегший спосіб створення Web-сайта — скористатися по­слугами спеціального агентства. Можна також самостійно створити сайт за допомогою спеціальних програм Web- дизайну, таких як Front Page, Dreamweaver, Go Live (на дисках).

Обслуговування

Web-сайта Internet-компанії

Розробка Internet-npoeKTy

^ Збір та аналіз інформації ^

Аналіз технічних потреб Web-сайту

Розробка дизайну і групування контенту

^ Програмування Web-сайту J Тестування Web-сайту j~

Реєстрація доменного імені та вибір Internet- провайдера

Публікація Web-сайта ] мережі

Просування Web-сайта

Контроль та аналіз діяльності Web-сайта

Рис. 2.1. Процес створення Web-сайта Internet-компанії

Існують також спеціальні сайти в мережі Internet, допомогою та інформацією з яких можна скористатися для розробки власного. Серед них: www.websitesthatsuck.com;www.moonfish.co.uk; www.builder.com; www.webdesign.about.com.