2.6. Бізнес-моделі сайтів

магниевый скраб beletage

Характеристики моделей новоствореного Web-сайту зале­жить від мети та завдань, що ставляться перед ними. Розрізня­ють наступні бізнес-моделі сайтів:

1.    рекламна бізнес-модель;

2. підтримка існуючого бізнесу;

3.створення нового бізнесу.

Рекламна бізнес-модель сайта створюється в тому випадку, коли до нього потрібно залучити постійну аудиторію відвідува­чів. Остання за потребою може бути максимально широкою або чітко сегментованою. Контакт з цією аудиторією продається рекламодавцям або спонсорам.

Для цього слід вирішити такі завдання:

• Початкове залучення відвідувачів на сайт;

• Стимулювання наступних відвідувань;

• Збільшення часу, проведеного відвідувачами на сайті;

• Залучення користувачів до життя сайту (дискусії, конкур­си, опитування);

• Залучення користувачів до розвитку та просування ре­сурсу.

Підтримка існуючого бізнесу. Така модель застосовується, коли фірма вже володіє реальним бізнесом, а з допомогою рек­ламних та комерційних заходів в Internet бажає розширити ін­струментальну базу взаємодії з ринком та збільшити кількість клієнтів.

В цьому випадку завдання можуть бути наступними:

• Реклама та просування фірми або її товарів;

• Розширення системи public relations (зв'язки з громадські­стю);

• Забезпечення користувачів та контрагентів фірми най­більш повною та об'єктивною інформацією про неї та її товари.

• Інформаційна до- і післяпродажна підтримка споживачів;

• Організація прямих продажів;

• Організація продажів між фірмами;

• Організація Internet-каналів розподілу та поширення про­дукції.

Створення нового бізнесу. Такі бізнес-моделі засновані на широких можливостях Internet. Ними можуть бути Internet- магазин, Internet-аукціон, торговельний майданчик, електронна біржа, надання різноманітних послуг тощо.

В залежності від особливостей та спеціалізації бізнес- діяльності кожна модель може бути розбита на певну кількість підмоделей або один сайт може мати одночасно риси різних бі- знес-моделей.