ТЕСТИ

магниевый скраб beletage

1.    Що являє собою мережа Internet?

1) Система взаємодіючих елементів, спрямована на забезпечення місцевого або віддаленого звязку для обміну відомостями між корис­тувачами, які мають спільні інтереси.

2)    Локальна обчислювальна мережа установи.

3) Дві або більше мереж, об'єднаних з метою спільного викорис­тання ресурсів установ.

4) Сукупність технічних засобів, стандартів та домовленостей, яка дає змогу підтримувати зв'язок між різними комп'ютерними мережа­ми у світі.

2.    Гіпертекст являє собою:

1) Метод надання інформації у вигляді тексту, окремі фрагменти якого з'єднані за допомогою посилань тобто зв'язками, що дають змо­гу легко переходити від одного матеріалу до іншого.

2)    Метод надання інформації у вигляді великих текстових блоків.

3)         Метод       надання інформації у вигляді тексту, графіки, звуко- і від- еозапису, анімації тощо, зв'язаних за допомогою посилань у мережі.

4)Спосіб зв'язку між різними компонентами інформації у мережі.

3.    Вкажіть найповніший перелік служб мережі Internet:

1) E-mail, трансляція новин, редагування повідомлень у текстових редакторах.

2)    Електронна пошта, чат, система телеконференцій.

3)    Гіпермедіа, браузер, FTP.

4)Списки розсилання, NetBios, off-line.

4.TCP/IP являє собою:

1) Найпоширеніший протокол передавання відеоданих у локаль­них мережах.

2) Інструкції з користування ПЕОМ у локальних та глобальних мережах.

3) Протокол, згідно якого www-документи передаються з сервера до браузера на комп'ютер користувача.

4) Група стандартних протоколів для обміну даними між комп'ютерами в Internet.

5.    Що являє собою Web-сторінка?

1) Документ у будь-якому текстовому форматі, що може містити зображення, невеликі програми.

2)HTML-файл, який можна відобразити у вікні програми-браузера та може містити тексти, зображення, програми на мові Java та інші Web-елементи.

3) Документ у будь-якому текстовому форматі, який можна відо­бразити у вікні програми-браузера та може містити зображення, неве­ликі програми.

4)Кодова сторінка для кирилиці у Windows.

6.    Браузер -це:

1)    Програма, призначена для перегляду Web-сторінок.

2)Програмне забезпечення, призначене для роботи з електронною поштою і телеконференціями.

3)    Програма, призначена для створення Web-сторінок.

4) Комп'ютер, який відповідає за зберігання та видачу Web- сторінок.

7. У якому із варіантів відповіді правильно відображено склад та послідовність основних етапів створення Web-сайту:

1) Реалізація Web-сайту; визначення комерційних цілей та шляхів їх досягнення; проведення комплексу заходів для залучення клієнтів на сервер; підведення підсумків.

2)Розробка дизайну сайта; створення гостьової книги; розміщення реклами на інших сайтах; створення гіперпосилань; формування сис­теми інтерактивного зв'язку з відвідувачами.

3) Визначення комерційних цілей та шляхів їх досягнення; реалі­зація Web-сайту; проведення комплексу заходів для залучення клієн­тів на сервер та їх утримання; підведення підсумків.

4)Запровадження концепції виробництва; створення моделі реаль­ного матеріального продукту у графічній формі, підтримка комплексу відносин між бізнес-партнерами; створення організаційної мережевої структури.

8.    З яких частин складаються доменні імена Internet-pecypcie?

1)    Програмне, робоче, функціональне, місцеве імена.

2) Найменування механізму, що використовується для доступу до ресурсу; ім'я машини, на якій розташований ресурс; власне ім'я ре­сурсу.

3)Географічна зона, організаційна зона, власне ім'я, функціональ­не ім'я.

4)    Верхній рівень, TCP, IP, ім'я комунікаційної мережі.

9. Які з перелічених доменів відносяться до організаційних?

1) ua, ru, by.

2)  com, net, fin.

3) www, http,ftp.

4)  lac, rada, yandex.

10. Якої з бізнес-моделей сайтів не існує?

1) Рекламна бізнес-модель.

2)  Підтримка існуючого бізнесу.

3)  Створення нового бізнесу.

4)  Push-модель.