ТЕСТИ

магниевый скраб beletage

1.Що таке електронний аукціон?

1) Це сайт в категорії В2В, на якому укладаються угоди між про­давцями та покупцями та здійснюється проведення фінансово- торгових трансакцій.

2) Це форма продажу товарів або послуг на публічних конкурент­них торгах в мережі Internet за допомогою спеціального програмного забезпечення, в процесі яких встановлюється їх кінцева ціна.

3)  Це спеціалізований Web-сайт, який належить фірмі-товаро- виробнику, торговій фірмі тощо та призначений для просування спо­живчих товарів на ринку, збільшення обсягів продажу, залучення но­вих покупців.

4) Це анонімний торговельний майданчик, що дозволяє виробни­кам здійснювати купівлю-продаж товарів на ринку реального товару з умовою негайного постачання і оплати, причому ціни значною мірою залежать від попиту і пропозиції.

2.Які функції виконують електронні аукціони?

1) Реалізація посередникам великих партій товару, формування оптових цін на товари, надання знижок постійним покупцям.

2) Реалізація товарів та послуг кінцевим споживачам, здійснення тестових продажів, визначення обсягів початкового попиту та ринко­вих цін для нових продуктів.

3) Реалізація сировини і матеріалів виробничим та посередниць­ким структурам, визначення біржових котирувань, формування про­гнозних цін на майбутні періоди.

4) Реалізація товарів «секонд-хенд», проведення сезонних розпро­дажів, рекламних кампаній, PR-акцій.

3.    Які товари не є придатними для віртуальної аукціонної торгівлі?

1)    Неходові та «некондиційні» товари.

2) Повсякденні продукти харчування з обмеженим терміном збері­гання.

3)Колекційні товари та раритети.

4) Нові високотехнологічні товари.

4. Що є обов'язковою умовою участі будь-якого користувача у віртуальних аукціонних торгах?

1) Підписання договору про нерозголошення інформації щодо цін на виставлені лоти.

2) Проходження процедури реєстрації.

3)Виставлення рейтингових оцінок іншим учасникам.

4) Укладення угоди про співробітництво з торговою системою ау­кціону.

5. Який спосіб мінімізації ризику учасників є найпоширенішим та найдоступнішим на Internet-аукціонах?

1)Страхування від моральних та матеріальних збитків.

2) Криптографічний захист інформації за допомогою ключів (ко­дів), відомих тільки постійним учасникам.

3)Встановлення системи рейтингових оцінок.

4)  Встановлення спеціальних інформаційних шлюзів, які дають можливість переглядати інформацію про товар тільки повнолітнім.

6. Хто подає інформацію про виставлений на торг товар на електронному аукціоні?

1)Торгова система електронного аукціону.

2) Продавець.

3)Продавець на вимогу покупця.

4) Бюро товарних експертиз регіону, в Internet-просторі якого за­реєстрований аукціон.

7. До якого моменту ведеться торг за визначеним лотом на Internet-аукціоні?

1) Протягом визначеного правилами аукціону терміну з моменту виставлення товару на торг або до моменту досягнення визначеної продавцем оптимальної ціни.

2) Поки у торзі за визначеним лотом не візьме участь певна кіль­кість учасників, яка визначена правилами аукціону і продавець товару сам не обере покупця.

3)Протягом однієї доби з моменту виставлення товару на торг або протягом 12 годин при виставленні на продаж швидкопсувних товарів.

4) Протягом визначеного правилами аукціону терміну з моменту реєстрації першого учасника торгів або до моменту досягнення ціни, яка більша від стартової не менш, ніж на 50 %.

8.Яка інформація надається покупцю-переможцю торгів елек­тронного аукціону?

1) Детальна інформація про придбаний лот, відгуки інших корис­тувачів про нього.

2) Інформація про визнання його переможцем, умови оплати та одержання товару.

3)Інформація про правила проведення торгів, гарантійну підтрим­ку та правила експлуатації придбаного товару.

4)Інформація про всіх покупців, які взяли участь у торгах, та став­ки, які були ними зроблені.

9.Які характерні риси притаманні електронному аукціону од­ночасної пропозиції?

1)Продавець встановлює початкову ціну, покупці в процесі торгу називають ціни, вищі від стартової, знаючи про пропозиції один одно­го. Переможцем аукціону є покупець, що назвав найвищу ціну.

2)Пропозиції надходять одночасно від продавця і покупця, в про­цесі чого встановлюється рівноважна ціна. Найчастіше використову­ється на електронній біржі.

3) Всі покупці одночасно (переважно в письмовій формі) пропо­нують ціну на товар, не знаючи при цьому пропозиції конкурентів. Переможцем торгів визнається покупець, що назвав найвищу ціну.

4) На торги виставляються одночасно всі запропоновані лоти. Продається після торгів той лот з усіх виставлених, на який покупця­ми була запропонована найвища ціна.

10.   В чому полягають характерні особливості подвійного аукціону?

1) Ставки робляться протягом встановленого часу. Переможцем є той, хто пропонує максимальну ціну, проте товар або послуга фактич­но купуються за ціною, що передує максимальній.

2) Всі покупці одночасно (переважно в письмовій формі) пропо­нують ціну на товар, не знаючи при цьому пропозиції конкурентів. Переможцем торгів визнається покупець, що назвав найвищу ціну.

3)Продавець встановлює початкову ціну, покупці в процесі торгу називають ціни, вищі від стартової, знаючи про пропозиції один одно­го.

4)Пропозиції надходять одночасно від продавця і покупця, в про­цесі чого встановлюється рівноважна ціна.