Тема 5. Організація оптового продажу товарів та послуг через електронні торговельні майданчики 5.1. Поняття і функції електронних торговельних майданчиків

магниевый скраб beletage

Електронні торговельні майданчики — це сайти в кате­горії В2В, на яких укладаються угоди між продавцями та по­купцями та здійснюється проведення фінансово- торгових трансакцій.

На таких сайтах зібрана інформація про ціни на продукцію у всіх зареєстрованих виробників і постачальників, умови її оплати і доставки. Також існує можливість пошуку та сорту­вання даних за різними параметрами (наприклад, за видом про­дукції, за певним ціновим діапазоном тощо) і часто — можли­вість безпосереднього здійснення замовлення та його оплати за допомогою системи електронних платежів. В більшості випад­ків на сайті подаються дані про потенційних покупців певної продукції, інформаційно-аналітичні ресурси та новини щодо даного сегмента ринку.

Основними принципами роботи електронних торговельних майданчиків є:

•  простота і зручність — рівний та простий доступ всіх учасників до інформації та послуг, що полягає в створенні зро­зумілого інтерфейсу, застосуванні простого процесу реєстрації відвідувачів;

• гнучкість управління каталогами — додавання нових каталогів чи учасників, заміна старої інформації не повинні впливати на функціонування системи в цілому;

• інтеграція діяльності полягає у підтримці усіх аспектів електронної комерції від виконання трансакцій до підтримки мережі постачання, що дає змогу спростити документообіг та збільшити вигоду учасників. Крім того, має бути забезпечена організація взаємодії з торговими процесами і системами учас­ників торговельного майданчика, яка сприятиме фірмам в оп- тимізації процесів планування, прогнозування, управління ре­сурсами, одержанні інформації з зовнішніх джерел в реальному часі;

•  адміністрування — полягає в регулюванні роботи та вза­ємодії додатків сайту, які розроблених в різних середовищах. Коли таких додатків небагато, керівництво користувача і конт­роль доступу вбудовані в кожен додаток окремо. При значній кількості додатків адміністрування має велике значення для ор­ганізації роботи всього сайту;

•  бізнес-аналіз — на сайтах даного типу для ефективної ор­ганізації комерційних зв'язків слід не лише подавати певну ін­формацію, а й проводити її аналіз, здійснювати моніторинг ді­лової активності на торговельному майданчику, складати різноманітні звіти, що дозволяє учасникам об'єктивно і своєча­сно аналізувати ситуацію на ринку, виявляти існуючі та про­гнозні тенденції.

• надання додаткових послуг здійснюється для залучення додаткових учасників та одержання додаткового прибутку. З цією метою доцільно здійснювати підписку на ряд послуг, що могли б цікавити окремих учасників. До такого переліку мо­жуть включатися організація логістики, аукціони, фінансові по­слуги і т. п.;

• забезпечення безпеки — розробники проекту та учасники комерційних процесів повинні бути впевнені в безпеці прове­денні платежів та передачі інформації.

Електронні торговельні майданчики надають своїм учасни­кам додаткові вигоди. Переваги участі в таких ринках наведено на рис. 5.1.

Основні джерела доходів електронних торговельних майда­нчиків формуються на таких рівнях:

• операційному (доходи від трансакцій, передплатних внес­ків, надання аукціонних послуг);

• функціональному (доходи від реклами, маркетингових до­сліджень, публікацій у каталогах);

• організаційно-технологічному (доходи від ліцензування та сертифікації товарів і послуг, страхування ризиків при здійс­ненні електронних операцій, організації безпеки проведення фінансових транзацій);

• у колаборативному електронному бізнесі (доходи від оп- тимізації бізнес-процесів у ланцюжках доданої вартості).