5.2. Види і структура електронних торговельних майданчиків

магниевый скраб beletage

Серед структурних елементів електронних торговельних майданчиків виділяють такі модулі:

•  адміністративний, який дає змогу розмежувати права ко­ристувачів щодо статусу і можливостей роботи на майданчику, продавцям надає можливість створити універсальний каталог, а постачальникам — завантажувати в нього каталоги продукції і прайс-листи;

• аналітичної інформації для отримання аналітичних звітів про динаміку цін на продукцію, зміни ринкової кон'юнктури, динаміку продаж;

• планування попиту і пропозиції на товари або послуги;

• маркетингової інформації щодо просування нових това­рів або послуг на ринок з мінімальними витратами на рекламу і маркетинг.

Електронні торговельні майданчики можуть бути закрити­ми (орієнтовані на певну групу покупців або продавців) та від­критими (дають можливість взаємодіяти усім суб'єктам ринку без обмежень).

Основними організаційними моделями електронних торго­вельних майданчиків виступають три групи сайтів:

1. сайт-каталог (агрегатор) є фактично віртуальним катало­гом, який об'єднує окремі каталоги значної кількості постача­льників і пропонує їх цільовим категоріям покупців. На такому сайті останні мають змогу порівнювати товари за багатьма па­раметрами (наприклад, за ціною, датою постачання, наявністю та суттю гарантій, наявністю інформації щодо обслуговування) одночасно;

2. сайт-аукціон — надає постачальникам місце для розпро­дажі товарних запасів. Ціна, на відміну від каталогу, не є чітко фіксованою, а встановлюється під час торгів;

3. сайт-біржа є анонімним торговельним майданчиком, що дозволяє виробникам здійснювати купівлю — продаж то­варів на ринку реального товару, з умовою негайного поста­чання і оплати. Ціни на біржах значною мірою залежать від попиту і пропозиції, в зв'язку з чим піддаються серйозним коливанням.

З урахуванням спеціалізації діяльності учасників електронні торговельні майданчики поділяють на такі великі групи

1. вертикальні, що об'єднують підприємства у межах об­раної галузі (сільське господарство, машинобудування тощо) або постачальників і дилерів одного підприємтсва;

2. горизонтальні (міжгалузеві) об'єднують у межах тор­говельної, розрахункової або аукціонної системи групи орга­нізацій, що належать до різних галузей, але вирішують поді­бні завдання — пошук і продаж сировини, матеріалів, устаткування;

3. змішані, що поєднують окремі характеристики перших двох видів.

За ознакою створення та належності електронні торговельні майданчики відносяться до наступних категорій:

• майданчики, створені продавцями (buyer — driven);

• майданчики, створені покупцями (seller — driven);

• майданчики, створені третьою стороною (third — part — driven).

За типом управління виділяють такі як незалежні, приватні і галузеві (належать спеціально створеним галузевим консорці­умам) електронні торговельні майданчики.