ЗМІСТ

магниевый скраб beletage

Вступ.................................................................................................... 7

ЧАСТИНА І. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ЕЛЕКТРО­ННОЇ КОМЕРЦІЇ     9

Тема 1. Суть, зміст, значення та тенденції розвитку

електронної комерції.................................................................................... 9

1.1.           Суть і зміст електронної комерції......................................... 9

1.2.           Основні категорії і класи електронної комерції... 11

1.3.           Розвиток і сфери застосування електронної ко­мерції. Учасники електронного ринку            12

1.4.           Проблеми розвитку електронної комерції в Україні та у світі        14

Тести.............................................................................................................. 15

Тема 2. Основні категорії та інструментарій електро­нної комерції   17

2.1.           Основні категорії мережі Internet...................................... 17

2.2.           Основні служби мережі Internet......................................... 19

2.3.           Ідентифікація Internet-pecypciB......................................... 20

2.4.           Особливості українського сегмента Internet.................. 23

2.5.           Процедура створення Web-сайта...................................... 25

2.6.           Бізнес-моделі сайтів............................................................... 27

Тести.............................................................................................................. 28

Тема 3. Організація і технологія роботи Internet-

магазину ....................................................................................................... 31

3.1.           Поняття Internet-магазину та особливості його функціонування  31

3.2.           Класифікація Internet-магазинів......................................... 32

3.3.           Організація обслуговування покупців у віртуа­льних магазинах   33

3.4.           Характеристика методів розрахунку за придба­ний товар              36

3.5.           Організація доставки товарів, придбаних у вір­туальному магазині             37

3.6.           Електронні моли як перспективна форма Internet-торгівлі               38

Тести.............................................................................................................. 39

Тема 4. Організація продажу товарів через Internet-

аукціони ........................................................................................................ 42

4.1.           Суть і особливості віртуальних аукціонів....................... 42

4.2.           Типи аукціонів та товари, що продаються на Internet-аукціонах  44

4.3.           Організаційне забезпечення Internet-аукціонів. ... 45

4.4.           Організація роботи віртуального аукціону.................... 46

Тести.............................................................................................................. 47

Тема 5. Організація оптового продажу товарів та по­слуг через електронні торговельні майданчики. ... 50

5.1.           Поняття і функції електронних торговельних майданчиків             50

5.2.           Види і структура електронних торговельних майданчиків             52

5.3.           Вертикальні (галузеві) торговельні майданчики . . 54

5.4.           Горизонтальні (багатогалузеві)торговельні майданчики 55

5.5.           Internet-представництва бізнес-структур........................ 56

Тести.............................................................................................................. 57

Тема 6. Платежі та розрахунки за товари і послуги в

електронній комерції.................................................................................. 60

6.1.           Поняття електронних платіжних систем та ви­моги до них              60

6.2.           Особливості кредитних Internet-систем........................... 61

6.3.           Дебетові Internet-системи та їх специфічні пла­тіжні засоби            64 6.4. Забезпечення захисту в платіжних системах Internet   66

Тести.............................................................................................................. 67

Тема 7. Організація надання послуг в електронній ко­мерції 70

7.1.           Особливості надання послуг в мережі Internet.... 70

7.2.           Internet-трейдинг як специфічний вид послуг................ 70

7.3.           Організація надання банківських послуг через Internet 72

7.4.           Електронні страхові послуги.............................................. 74

7.5.           Система дистанційного навчання як сегмент

ринку електронних послуг....................................................................... 76

7.6.           Туристичні послуги в мережі Internet............................... 77

Тести.............................................................................................................. 79

Тема 8. Маркетинг і реклама в мережі Internet..................... 82

8.1.           Особливості сучасного Internet-маркетингу.................. 82

8.2.           Аналіз якості Internet-представництв комерцій­них структур із використанням маркетингового підходу     83

8.3.           Основні принципи і засоби реклами в мережі Internet. 84

8.4.           Особливості застосування засобів Internet- реклами . 86

8.5.           Формування цін на товарі і послуги в мережі Internet. 89

Тести.............................................................................................................. 90

Тема 9. Організаційно-правове забезпечення електро­нної комерції. Ефективність електронної комерції       92

9.1.           Нормативно-правове забезпечення системи електронної комерції        92

9.2.           Системи електронного документообігу в елект­ронній комерції   93

9.3.           Методи визначення ефективності електронної комерції 94

9.4.           Напрями оцінки ефективності електронної ко­мерції... 95

Тести.............................................................................................................. 97

ЧАСТИНА II. ПРАКТИКУМ.................................................... 100

Тема 1. Суть, зміст, значення та тенденції розвитку елект­ронної комерції   100

Тема 2. Основні категорії та інструментарій електронної

комерції........................................................................................................ 101

Тема 3. Організація і технологія роботи Internet-магазину . . 103 Тема 4. Організація продажу товарів через Internet-

аукціони ...................................................................................................... 107

Тема 5. Організація оптового продажу товарів та послуг

через електронні торговельні майданчики........................................ 110

Тема 6. Платежі та розрахунки за товари і послуги в елек­тронній комерції  113

Тема 7. Організація надання послуг в електронній

комерції........................................................................................................ 115

Тема 8. Маркетинг і реклама в мережі Internet.................... 119

Тема 9. Організаційно-правове забезпечення електронної

комерції. Ефективність електронної комерції.................................... 122

ЧАСТИНА III. ТЕСТИ ДЛЯ ПІДСУМКОВОГО

КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ................................................................................ 129

Глосарій.......................................................................................... 159

Додатки........................................................................................... 165

Список літератури....................................................................... 209