5.5. Internet-представництва бізнес-структур

магниевый скраб beletage

Існує значна кількість Internet-pecypciB, які дають змогу розміщувати будь-яку інформацію про компанію за певною те­матикою. Залежно від обсягу і форм представництва певної компанії в мережі Internet розрізняють візитні картки фірм, ко­рпоративні сайти та представництва на бізнес-порталах.

Електронна візитна картка — це кілька WWW-сторінок, що містять інформацію про компанію та її діяльність, спрямо­вану на ознайомлення потенційних клієнтів з продукцією та по­слугами компанії.

Візитна картка може містити різну кількість інформації — від невеликого повідомлення до значної кількості даних про ре­зультати господарської діяльності компанії (обсяги виробницт­ва, товарооборот, організаційна структура тощо).

Основним завданням візитної картки є розповсюдження ін­формації про компанію, формування її іміджу, просування тор­гової марки тощо.

Під корпоративним сайтом розуміють багаторівневе об'єднання різноманітних ресурсів і сервісів з картою, поділене на тематичні підрозділи з обов'язковими кількісними та якіс­ними даними, аналізами, графіками тощо.

Корпоративні сайти максимально наближають бізнес до клі­єнтів і партнерів, дають змогу налагоджувати стосунки всере­дині робочих та інформаційних груп компанії, скорочують ви­трати на інформаційне забезпечення клієнтів і партнерів, полегшують залучення нових клієнтів та партнерів.

Інформацію на таких сайтах розміщують за ієрархічними ознаками, пов'язаними з певною тематикою (наприклад «Про компанію», «Наші партнери», «Інформація для акціонерів», «Продукти і послуги», «Звіти», «Новини» тощо).

Власний корпоративний сайт з метою залучення зацікавлених користувачів доцільно прорекламувати у різноманітних засобах масової інформації, на телеконференціях, бізнес-порталах тощо.

Бізнес-портал — це потужний Web-сайт з функціями ком­плексної системи, який надає повний спектр послуг для ведення бізнесу в мережі багатьом клієнтам (як корпоративним, так і ін­дивідуальним підприємцям).

Бізнес-портали виконують не тільки функції електронних торговельних майданчиків, а й надають компаніям можливості для ведення бізнесу в мережі, до яких можна віднести:

• оренду власного електронного офісу (спеціальної програми взаємодії), призначеного для підтримки електронного каталогу і прайсів компанії, управління торговими операціями, надання ін­формації про фірму, інформаційне забезпечення клієнтів;

• оренду власного корпоративного офісу для оптимізації контролю та управління торговельно-закупівельною діяльністю окремих підрозділів;

• відкриття для фірми та підтримку власних адрес електро­нної пошти і списків розсилки для поліпшення інформаційної підтримки її клієнтів;

• закупівлю і продаж продукції на галузевих і регіональних торговельних майданчиках бізнес-порталу;

• проведення операцій на Internet-аукціонах;

• використання програмного забезпечення для організації електронної комерції класу В2В та В2С;

• повне інформаційне забезпечення фірми, надання їй галу­зевих новин, аналітичної інформації;

•  надання цілого комплексу рекламних, маркетингових, юридичних, кадрових, транспортних послуг.

З метою забезпечення усіх процесів у складі бізнес-порталів можуть функціонувати такі служби:

• електронні офіси підприємств;

• поштові сервери;

• списки розсилки;

• електронні торговельні майданчики;

• Internet-аукціони;

• системи автоматизації бартерних операцій;

• електронний бізнес-центр (об'єднує компанії та приватних підприємців для інформаційного обміну, публікації власних прес-релізів, що класифіковані по галузях і видах діяльності, накопичення та класифікації бізнес-планів, ідей, розробок, які потребують інвестицій, надання послуг кадрової агенції);

• рекламна Internet-агенція.

Бізнес-портали залежно від політики їх провайдерів, фінан­сових та технічних можливостей можуть надавати й інші інфо­рмаційні послуги.