Тема 6. Платежі та розрахунки за товари і послуги в електронній комерції 6.1. Поняття електронних платіжних систем та вимоги до них

магниевый скраб beletage

Платіжна система в Internet (e-payment system) — це сис­тема здійснення розрахунків і платежів між комерційними структурами, фінансовими установами та користувачами мере­жі в процесі купівлі — продажу товарів та послуг через Internet.

Саме наявність платіжної системи дозволяє створювати по­внофункціональні віртуальні торгові підприємства, в яких здій­снюється весь технологічний процес купівлі-продажу товару чи послуги.

Платежі в мережі Internet повинні здійснюватися за дотри­мання ряду умов:

• конфіденційність — під час проведення платежів в Internet дані покупця (анкетні та адресні дані, номер кредитної картки тощо) відомі тільки установам, які мають на це законне право;

• цілісність — інформацію про купівлю ніхто не в змозі змінити;

• збереження таємниці — повинен бути забезпечений за­хист повідомлень від несанкціонованого перегляду;

• автентифікація — і продавці, і покупці повинні мати га­рантію, що всі сторони, які беруть участь в угоді, є дійсно тими за кого себе видають;

• авторизація — під час проведення платежу обов'язкове здійснення цього процесу, під час якого вимога на проведення трансакції (банківської операції) підтверджується або відхиля­ється платіжною системою. Авторизація дозволяє визначити наявність коштів у покупця;

• багатоваріантність засобів оплати — покупець може оплатити придбання товару або послуги будь-якими доступни­ми йому платіжними засобами;

• гарантії ризиків продавця — продавець в Internet зазнає багатьох ризиків, пов'язаних, в основному, з несумлінністю по­купця та відмовою його від товару. Тому масштаби ризиків мають бути узгоджені з провайдером платіжної системи та ін­шими установами, що беруть участь в комерційних процесах, за допомогою спеціальних угод;

• мінімізація плати за транзакцію — плата за обробку трансакції замовлення і оплати товарів входить у вартість товару, тому зниження ціни трансакції збільшує конкурентоспроможність продавців. Слід врахувати, що транзакція оплачується в будь- якому випадку, навіть якщо покупець відмовився від товару.

Основними учасниками платежів та розрахунків у мережі Internet є:

• продавець — сервер електронної комерції, на якому ство­рено каталог товарів та приймаються замовлення покупців що­до їх купівлі;

• покупець — користувач, який володіє доступом до мере­жі Internet через Web-браузер та здійснює замовлення товарів і послуг на обраному ним сайті;

• банк-емітент — банк, у якому знаходиться розрахунко­вий рахунок покупця і який є гарантом виконання його фінан­сових зобов'язань;

• банк-еквайєр — банк, який обслуговує продавця;

• процесінговий центр платіжної системи — установа, що забезпечує інформаційну і технологічну взаємодію між учасни­ками традиційної та електронної платіжної систем;

• традиційна платіжна система — технологічні та фінан­сові ресурси для обслуговування платіжних засобів певного ти­пу.

• розрахунковий банк — кредитна установа, яка проводить взаємозаліки між учасниками платіжної системи за дорученням процесінгового центру

Залежно від способу розрахунків електронні платіжні сис­теми поділяються на кредитні і дебетові.