6.2. Особливості кредитних Internet-систем

магниевый скраб beletage

Кредитні Internet-системи є електронними аналогами зви­чайних систем, що працюють з кредитними картками. Проте, оскільки всі трансакції здійснюються через мережу Internet, то це потребує додаткових засобів безпеки та автентифікації. Та­кими засобами є кредитні картки та банкомати.

Кредитна картка — банківська платіжна картка, яка свід­чить, що її власнику відкритий кредит в банку.

Банкомат — електронно-механічний пристрій, що дає мо­жливість власнику банківської платіжної картки при введені персонального ідентифікаційного номера (PIN-коду) отримува­ти готівку.

Процес здійснення платежів з використанням кредитної сис­теми подано на рис. 6.1.

Рис. 6.1. Схема здійснення платежів через Internet із застосуванням кредитної платіжної системи

1. Покупець в електронному магазині відбирає необхідні товари і як засіб оплати обирає кредитну картку.

2. Параметри кредитної картки (номер, ім'я власника, тер­мін чинності) передаються електронній платіжній системі, при чому інформація шифрується за допомогою спеціальних прото­колів. Це можна зробити двома способами,:

а) параметри картки вводяться на сайті магазину і переда­ються електронній платіжній системі;

б) параметри картки вводяться на власному сервері платіж­ної системи (електронна платіжна система), що дозволяє знизи­ти ризик перехоплення інформації сторонніми особами та міні­мізувати спроби шахрайства продавців.

3. Електронна платіжна система передає авторизаційний за­пит до традиційної платіжної системи.

4. Якщо банк-емітент підтримує он-лайнову базу розрахун­ків, то процесінговий центр передає йому запит на авторизацію картки та одержує результат. Якщо такої немає, то процесинго- вий центр сам зберігає відомості про стан рахунку власника ка­ртки і виконує запити на авторизацію. Банки-емітенти регуляр­но оновлюють таку інформацію.

5. Результат авторизації передається електронній платіжній системі.

6. Магазин одержує результат авторизації.

7. Покупець одержує результат авторизації через магазин або безпосередньо від електронної платіжної системи.

8. За позитивного результату магазин надає послугу або відвантажує товар, або процесинговий центр передає в розра­хунковий банк інформацію про здійснення трансакції і гроші з рахунку покупця через розрахунковий банк перераховуються на рахунок магазину в банку — еквайєрі.

При разовій покупці пластикова кредитна картка діє так са­мо, як під час звичайної покупки. При цьому покупець, купую­чи товар, передає продавцю для оплати номер картки.

При багаторазовому використанні застосовується принцип підписки, тобто покупець тільки перший раз повідомляє рекві­зити картки. В подальшому він вказує лише своє імя, а прода­вець списує кошти з його картки. З використанням такого спо­собу працюють такі компанії як America Online, NewsPage, CyberCash, CompuServe, ESPNET та інші.

Найвідомішими резидентами кредитних карт є American Express, Diners Club, Visa Travel Money, VISA CASH та інші. На вітчизняному ринку з кредитними картками працює один з пла­тіжних інтерфейсів системи CyberPlat.

Зараз існують різні системи використання кредитних карток в мережі Internet, які характеризуються високим рівнем безпеки трансакцій та програмним забезпеченням, яке використовують як продавець, так і покупець. До таких систем належать CyberCash, OpenMarket, FirstVirtual тощо.

В залежності від варіантів обслуговування покупців і про­давців розрізняють такі типи електронних платіжних систем:

• платіжні шлюзи, які забезпечують авторизацію кількох типів пластикових карток, що можуть бути емітовані різними банками;

• закриті системи — забезпечують авторизацію кількох типів пластикових карток, що емітовані одним банком, причо­му і покупець і продавець повинні обслуговуватися саме цим банком;

• посередники — системи, які здійснюють авторизацію кі­лькох типів кредитних карток і виконують функції приймання платежів.

Перевагами кредитних систем є звичність для клієнтів та правова визначеність, високий рівень захисту інформації.

До недоліків слід віднести необхідність додаткових витрат на перевірку платоспроможності клієнта і авторизацію картки, що робить такі системи непристосованими для мікроплатежів, відсутність повної анонімності, обмежена кількість крамниць, що приймають кредитні картки та невелика кількість користу­вачів кредитних карток у вітчизняній практиці.