6.3. Дебетові Internet-системи та їх специфічні платіжні засоби

магниевый скраб beletage

Існує два основних види дебетових платіжних систем: елек­тронні чеки та електронні гроші.

Електронний чек — доручення платника (покупця) своєму банкові щодо перерахування коштів зі свого рахунку на раху­нок одержувача платежу.

Електронні чеки є аналогами паперових чеків, проте вида­ються вони в електронному вигляді. На звичайному чекові пла­тник ставить свій підпис, на електронному — електронний під­пис, який являє собою код (послідовність одного або кількох певних символів), який є аналогом традиційного.

Електронні чеки найчастіше застосовуються у моделі В2В.

Схема процесу платежу за допомогою електронних чеків подано нарис. 6.2:

1. Платник виписує електронний чек, ставить цифровий підпис та пересилає його одержувачу з можливим шифруван­ням номера чекового рахунку;

2. Чек передається до оплати платіжній системі.

3. Відбувається перевірка електронного підпису платіжною системою або банком, що обслуговує одержувача платежу.

4. У разі позитивного результату перевірки платникові по­стачається товар або надається послуга, а з його рахунку пере­раховуються гроші на рахунок одержувача платежу.

Електронні гроші — система оплати товарів та послуг шляхом передавання числових даних від одного комп'ютера до іншого.

Як електронні чеки так і електронні гроші є аналогом реаль­них платіжних засобів, в даному випадку — готівки. Схема обі­гу електронних грошей наступна (рис. 6.3):

1. Платник генерує номер майбутньої банкноти, підписує його своїм ключем та відсилає її до банку з вимогою створити банкноту певного номіналу (банк має набір ключів для ство­рення купонів з різними номіналами);

2. Банк видаляє підпис платника, підписує прихований но­мер банкноти своїм, визначеним для даного номіналу підписом, і відсилає банкноту покупцеві;

3. Покупець (платник) власним ключем відкриває номер банкноти, при цьому підпис банку залишається вірним;

4. У випадку здійснення покупки покупець перераховує не­обхідну кількість банкнот на сервер продавця;

5. Продавець надає гроші емітенту, той перевіряє відповід­ність електронної печатки і підпису і погашає електронні гроші.

Найпоширенішими у світі системами електронної готівки є CyberCash та DigiCash. В Росії діють потужні системи WebMoney та PayCash. Аналог останньої створено в Україні. До дебетових платіжних систем належать також PayPal, NETPAY, NetBill, NetCash, GoldMoney

До переваг дебетових платіжних систем можна віднести зручність для здійснення мікроплатежів (оплат невеликих сум)за рахунок низьких відсотків при проведенні транзакцій та забезпечення анонімності платежів, простота переказу електро­нних коштів. Основними недоліками є неможливість надання кредиту та необхідність попередньої покупки електронних грошей. Також такі системи не підтримуються солідними фір­мами, проте в майбутньому вони можуть реально конкурувати з кредитними платіжними системами.