Тема 7. Організація надання послуг в електронній комерції 7.1. Особливості надання послуг в мережі Internet

магниевый скраб beletage

Internet є не лише новим каналом збуту, а новим ринком, на якому разом з реально існуючими представлені електронні про­дукти, в тому числі і послуги.

Послуга — це товар особливого виду, діяльність, благо, що задовольняє потреби індивіда, виробництва або суспільства, має споживчу цінність і вартість, результат якої можу мати ма­теріальний і нематеріальний характер.

Найпоширенішими видами послуг в мережі є інформаційні послуги, послуги платіжних систем, туристичні, освітні послу­ги, Internet-банкінг, Internet-трейдинг, Internet- страхування, ау- тсорсинг (укладання субдоговору на виконання робіт із зовніш­німи фірмами), оренда серверних додатків.

Електронні продукти володіють такими специфічними влас­тивостями:

1. Залежність від особистих уподобань, оскільки процес використання інформаційних продуктів має індивідуальний ха­рактер.

2. Перехідна або кумулятивна корисність — більшість інформаційних продуктів залежать від часу, тому їх можна вважати «швидкопсувними». Разом з тим попередні дні можуть застосовуватися для створення нових продуктів, тому їх корис­ність може накопичуватися, тобто є кумулятивною.

3. Економічні наслідки (як позитивні так і негативні від од­ночасного володіння продуктом значної кількості користувачів).

4. Змінюваність (з позитивною і негативною метою).

5. Методи виконання і передачі (реальним шляхом та ін­терактивні).

Internet-трейдинг як специфічний вид послуг

Internet-трейдинг — це надання фінансовими установами послуг стосовно ефективного використання фінансових інстру­ментів на фінансових ринках за допомогою інформаційних ко­мунікаційних технологій.

Такі послуги надаються за допомогою посередника (брокер­ської компанії або банку) і дають змогу клієнтові здійснювати операції купівлі-продажу фінансових активів на фінансових ри­нках та формувати власний інвестиційний портфель.

Головною перевагою Internet-трейдингу як специфічного виду послуги є можливість надання можливості непрофесійно­му приватному інвестору вкладати кошти у прибуткові активи. При цьому приватні особи не мають права безпосередньо брати участь у проведенні операцій на біржі. Такі функції поклада­ються на брокера.

У сфері Internet-трейдингу існують такі типи брокерів:

• класичний брокер (full service broker), який надає своїм клієнтам повний спектр послуг: приймання ордерів і виведення їх на ринок, індивідуальні консультації щодо купівлі-продажу цінних паперів, управління інвестиційним портфелем та його повний фінансовий і юридичний супровід;

• дисконтний брокер (discount broker) — брокер, який тільки виводить операцію на ринок, не надаючи при цьому кон­сультацій. У цьому випадку відсутній штат консультантів та аналітиків, завдяки чому зменшуються накладні витрати і є мо­жливість встановити низький рівень комісійних;

•  он-лайн-брокер — брокер, який здійснює операції і надає свої послуги через мережу Internet у режимі он-лайн. У такій якості можуть виступати як класичні так і дисконтні брокери.

У ряді випадків для укладання біржових угод існує цілий ряд посередників. Наприклад, ордер на NASDAQ (Національній асоціації дилерів по цінних паперах) проходить такий шлях: ін­вестор — брокер — учасник торгів — торговельна система.

Використання Internet не змінює маршрут проходження ор­дера, а лише дозволяє збільшити швидкість проходження запи­тів. Проте контроль щодо просування доручення залишається недостатнім. Ця проблема усувається шляхом використання си­стем прямого доступу, які реалізуються за допомогою елект­ронних комунікаційних мереж ECN (Electronic Communi­cation Network).

Така система передбачає автоматичне виведення ордера на ри­нок та дає клієнту можливість самостійно керувати розміщенням власного ордера, включаючи вибір торговельного майданчика, можливість зміни параметрів ордера та його відміни, контроль правильності виконання, одержання звіту про угоди тощо.

При цьому прямий доступ є суто технічною характеристи­кою, оскільки клієнт не має права укладати угоду на фондовій біржі від свого імені. Тому у цьому випадку брокер виступає не посередником для виведення угоди на ринок, а як особа, що відслідковує ліміти клієнта на здійснення операцій, здійснює поставку фондових активів, платежі, оформляє перехід права власності на активи.

ECN є фактично електронними торговельними майданчика­ми, у яких реалізовані основні функції класичної фондової бір­жі. Вони є середовищем для обробки та виконання ліміт- ордерів (доручення брокеру з певною обмежувальною умовою). Механізм угоди виглядає таким чином: усі замовлення, які над­ходять в ECN вносяться в «книгу ордерів» (базу даних, що до­ступна всім учасникам системи) та обробляються у системі по­шуку співпадаючих доручень (OSM — Order Matching System). У випадку спів падіння за ціною та кількістю два зустрічних доручення (один на купівлю, інший на продаж цінних паперів) автоматично виконуються в межах комп'ютерної системи.

Існує два основних технологічних способів надання брокер­ських послуг через мережу Internet:

1) Користувач купує (продає) цінні папери, формує власний ін­вестиційний портфель безпосередньо на Web-сайті компанії- посередника, користуючись при цьому звичайним Web-браузером.

2) Користувач встановлює на своєму комп'ютері спеціальне програмне забезпечення, за допомогою якого одержує інфор­мацію та здійснює трансакції на фінансових ринках.

Перший спосіб простіший та дешевший для користувача, проте передбачає окремі обмеження на надання йому фінансо­вої інформації. Другий спосіб є більш ефективним, оскільки до­зволяє коригувати інтерфейс, будувати графіки, одержувати спеціальну користу інформацію тощо.

Електронні брокерські системи полегшують доступ на фі­нансові ринки для невеликих і середніх банків, забезпечують оперативний аналіз операцій на фінансовому ринку, швидку оцінку потенційних прибутків та ризиків у різних сегментах ринку. До найбільш відомих електронних брокерських систем відносять ситеми моделі Alternative Trading Systems (TradePoint, Nextrade, Market XT).