ВСТУП

магниевый скраб beletage

Стрімкий технологічний розвиток у сфері електроніки та кі­бернетики став передумовою інтенсивного нарощення процесів інформатизації усіх сфер народного господарства. Формування інформаційного суспільства призвело до виходу інформаційно- комунікаційних технологій на новий рівень, що дозволяє вирі­шувати складні економічні завдання як для окремих комерцій­них структур так і в загальнодержавному масштабі. При цьому значна частина економіки бізнесу стають електронними і пере­міщуються у глобальне середовище мережі Internet.

Одним із засобів здійснення і підтримки процесів інформа­тизації в економічному середовищі є електронна комерція, яка дає змогу максимально ефективно здійснювати комерційні опе­рації, оперативно реагувати на зміни ринку товарів та послуг, розширювати сфери впливу комерційних суб'єктів та посилю­вати їх конкурентні переваги.

Тому формування системи знань та навичок з електронної комерції на сьогоднішній день є важливим завданням підготов­ки майбутніх висококваліфікованих спеціалістів.

Навчальна дисципліна «Електронна комерція» викладається на кафедрі комерційної діяльності і підприємництва Львівської комерційної академії для студентів спеціальностей торговель­но-економічного профілю освітньо-кваліфікаційних рівнів «ба­калавр», «спеціаліст», «магістр». Метою цього курсу є ознайо­млення студентів з теоретичними основами електронної комерції, формування практичних навичок організації комер­ційної діяльності сучасних суб'єктів господарювання у глоба­льному інформаційному середовищі.

В процесі роботи над посібником автором було враховано рекомендації освітньо-професійних програм Міністерства осві­ти і науки України, наукові дослідження українських та інозем­них спеціалістів, практичні матеріали щодо організації діяльно­сті вітчизняних та закордонних комерційних структур в мережі Internet, власні розробки автора з проблем електронної ко­мерції.

У посібнику розкрито теоретичні та прикладні аспекти фор­мування і функціонування електронної комерції в сучасних умовах щодо характеру і особливостей організації діяльності специфічних суб'єктів електронного бізнесу, зокрема електро­нних магазинів, аукціонів, торговельних майданчиків, платіж­них систем, проаналізовано специфіку надання різних видів по­слуг, маркетингового забезпечення та цінової політики в електронній комерції, розглянуто основні засоби забезпечення безпеки в мережі Internet та охарактеризовано стан організацій­но-економічного забезпечення і дослідження ефективності еле­ктронної комерції.

Посібник містить завдання для практичної роботи із досту­пом до мережі Internet в он-лайн режимі, тести для поточного та рубіжного контролю знань студентів, глосарій, матеріали щодо нормативно-правового забезпечення електронної комерції у ві­тчизняному та глобальному інформаційному просторі, джерела Internet-pecypciB із багатьох сфер діяльності.

Посібник розрахований на студентів, магістрів, аспірантів та спеціалістів-практиків у сфері товарного обігу.