7.4. Електронні страхові послуги

магниевый скраб beletage

Об'єктами купівлі-продажу на страховому електронному ринку виступають специфічні товари — страхові електронні послуги.

Електронне страхування — система заходів, спрямована на повне або часткове відшкодування втрат від певних ризиків шляхом використання інформаційних комп'ютерних техноло­гій. Воно являє собою відносини щодо захисту фізичних чи юридичних осіб при настанні страхових випадків за рахунок грошових фондів, що формуються зі сплачуваних ними страхо­вих внесків, здійснення та обслуговування яких реалізується за­собами комп'ютерних технологій.

Учасниками страхового електронного ринку є страхові ком­панії, які представлені в мережі Internet, споживачі страхових електронних послуг, інші професійні учасники страхового рин­ку (фінансові інститути тощо).

Відсутність прямого контакту представника страховика і страхувальника передбачає високий ступінь стандартизації і уніфікації пропонованих послуг. Таким характеристикам най­повнішою мірою відповідають поліси страхування майна домо- господарств, малих і середніх підприємств, автострахування, страхування від нещасних випадків.

Internet-представництво страхової компанії може забезпечу­вати для клієнтів:

• надання повної інформації про загальний і фінансовий стан компанії;

• надання детальної інформації про послуги компанії і мож­ливість детальнішого ознайомлення з ними;

• надання розрахунків величини страхової премії і визна­чення умов її виплати для кожного виду страхування та залеж­но від конкретних параметрів;

• заповнення форми заявки для страхування;

• замовлення та оплата (одноразової або періодичної) стра­хового поліса;

• надання поліса мережею Internet;

• надання можливості інформаційного обміну між сторона­ми у разі настання страхового випадку у період дії угоди;

• надання страховиком інших видів послуг (наприклад, кон­сультацій).

Комплекс Internet-страхування включає:

1. розрахунок величини страхових платежів і визначення умов їх виплати; заповнення форми заяви на страхування;

2. здійснення періодичних виплат страхових внесків;

3. обслуговування страхового договору в період його дії (формування звітів на запити користувачів, зокрема про стан і зміни договорів, надходжень і виплат);

4. обмін інформацією між страхувальником і страховиком при настанні страхового випадку.

Клієнт, знаходячись у мережі Internet, підбирає прийнятний для нього страховий поліс і заповнює його в електронному вигляді. Страхова компанія здійснює процес страхування за допомогою ін­формаційних комп'ютерних технологій. У процесі здійснення страхових операцій формується електронний документ — страхо­вий поліс, що слугує для страховика і страхової компанії юридич­ним документом, де обумовлюються усі умови страхування.

Страхове представництво часто буває підключеним до електро­нного торговельного майданчика, який об'єднує інших учасників страхового ринку (туристичні агентства, автосалони тощо). Стра­хові внески у такому разі передаються посередникам, а страховий поліс доставляє кур'єр страховика або посередника. Електронний торговельний майданчик дає змогу здійснювати взаємодію з пере­страхувальниками та іншими представниками страхового ринку.

Перспективними є такі види електронного страхування як страхування електронних ризиків, кіберзлочинності, електро­нного обладнання, фінансових ризиків, відповідальності.

Важливу роль на ринку електронних послуг відіграють страхові портали. Є також портали, які об'єднують групи стра­хових компаній (наприклад, за географічною ознакою), або портали, орієнтовані на певні види страхових послуг, що пра­цюють в одній сфері страхування (медичне страхування тощо).