ТЕСТИ

магниевый скраб beletage

1.    Якими характерними рисами володіє інформаційний продукт порівняно з іншими товарами в сфері електронної комерції?

1)    Може використовуватися одночасно кількома користувачами.

2) Якість продукту має сильний вплив на систему управління ре­сурсом.

3)    Підлягає тільки моральному зношенню.

4)    Правильними є всі відповіді.

2.    Які функції виконують туроператори в мережі Internet?

1)    Роздрібний продаж турпакетів.

2) Консультування клієнтів щодо туристичних послуг електро­нною поштою.

3)    Надання туристично-екскурсійних послуг.

4)Об'єднання окремих туристичних послугу пакети та формуван­ня туристичного продукту.

3.Які об'єкти не є складовими туристичного продукту у сфері електронної торгівлі?

1)    Об'єднані за метою тури (оздоровчі, пізнавальні тощо).

2)Туристично-екскурсійні послуги.

3)    Реклама туристичних послуг.

4)Сувеніри та товари туристичного призначення.

4.    Internet-трейдинг — це:

1) Система надання банківських послуг клієнтам, що забезпечує можливість здійснення стандартних банківських операцій через мере­жу Internet.

2) Форма ліцензування, за якою продавець пропонує споживачу власну торгову марку, документацію і технологію виробничого проце­су та надає консультації інформаційно-консультаційних технологій.

3) Спосіб вивчення діяльності господарських суб'єктів (зокрема конкурентів) з метою використання їх позитивного досвіду у власній роботі.

4) Послуги, що надаються інвестиційним посередником (банком або брокерською компанією) і дозволяють клієнту здійснювати купів- лю-продаж цінних паперів та валюти через мережу Internet.

5. Який тип брокерів не притаманний сучасному Internet- трейдингу?

1)    Оф-лайн брокер.

2)Он-лайн брокер.

3)    Класичний брокер.

4)    Дисконтний брокер.

6.Які недоліки притаманні системі «Internet-банк» при засто­суванні Internet-банкінгу?

1)    Операції з рахунком проводяться тільки у робочий час банку.

2) Неможливість поповнювати або знімати грошові кошти з раху­нків пластикової картки.

3) Неможливість забезпечення повної конфіденційності фінансо­вих транзакцій.

4)    Правильні відповіді 1 і 3.

7.Які послуги надають ситеми віддаленого банківського обслу­говування?

1) Віддалений моніторинг рахунків, віддалене управління рахун­ками, комплексне банківське обслуговування.

2)Зняття коштів з рахунку клієнта, перерахунок коштів на рахунок електронного магазину.

3) Надання консультацій щодо ефективного вкладення коштів у фінансові активи, формування шифрів та ключів для захисту інформа­ції про рух коштів на рахунку клієнта.

4)    Немає правильної відповіді.

8. Система електронного страхування в режимі «он-лайн» мі­стить в собі операції:

1)    Розрахунок вартості.

2)    Заповнення заяви на страхування.

3)    Оплата послуг.

4)    Правильними є всі відповіді.

9.Які особливості притаманні дистанційній освіті у порівнян­ні з традиційною?

1)    Зручність і економічність.

2)    Подульність і технологічність.

3)    Охоплення і оперативність.

4)    Правильними є всі відповіді.

10.   Які підприємства надають послуги на світовому освітньому електронному ринку дистанційної освіти?

1)  Розробники систем дистанційного навчання (спеціалізовані освітні підприємства та університети).

2) Розробники навчальних матеріалів на замовлення (тренінгові компанії).

3) Постачальники програмного забезпечення систем дистанційної освіти.

4)    Правильними є всі відповіді.