Тема 8. Маркетинг та реклама в мережі Internet 8.1. Особливості сучасного Internet-маркетингу

магниевый скраб beletage

Однією із особливостей маркетингової концепції формуван­ня сучасних ринку товарів і послуг підвищення якості товару та зменшення витрат на їх виготовлення і збут при формуванні довгострокових взаємовідносин зі споживачами. Внаслідок глобалізації світових ринків підприємства змушені змінювати свою маркетингову стратегію та формувати її на основі сучас­них інформаційних технологій. Враховуючи це, формується та розвивається новий напрямок у маркетингу — Internet- маркетинг.

Internet-маркетинг — це комплекс соціальних та управлін­ських процесів, які спрямовані на якнайповніше задоволення потреб споживачів у мережі Internet при формуванні пропозиції і системи обміну товарів і послуг за допомогою інформаційних комунікаційних технологій.

Як маркетинговий канал Internet відрізняється серед інших комунікаційних засобів такими характеристиками, як:

1. Таргетинг — демонстрація реклами та надання інформа­ції чітко визначеній аудиторії.

2. Трекінг — можливість аналізу поведінки відвідувачів сайту та врахування його результатів при удосконаленні проду­кції, самого сайту і маркетингових заходів.

3. Інтерактивність — споживач має можливість взаємодія­ти з продавцем, попередньо ознайомлюватися з товаром;

4. Доступність та гнучкість — інформація доступна 24 го­дини 365 днів у році, причому починати, аналізувати або пере­ривати маркетингові дослідження можна практично миттєво).

5. Мультимедійність — можливість розміщення великої кількості інформації у вигляді графіки, звуку, відео тощо).

6. Низька вартість.

7. Можливість створення віртуальних спілок за певними інтересами або спрямуванням, яке в перспективі формує цільо­ву аудиторію.

Концепція маркетингу базується на комплексі 4Р (товар, ці­на, збут, просування), який під впливом сучасних інформацій­них технологій перетворюється у комплекс 5Р (товар, ціна, збут, просування, процесинг (Web-сайт).

Маркетингові можливості мережі Internet виявляються на різних стадіях виробничого циклу підприємства: вивчення рин­ку, виробництво товару або надання послуги, реалізація товару або послуги, післяпродажна підтримка.

Основними принципами товарної політики підприємств, які здійснюють бізнес-процеси в мережі Internet, повинні бути:

• доцільно постачати на електронний ринок безоплатні то­вари (послуги) з метою розширення аудиторії потенційних по­купців удосконаленого продукту;

• для формування у перспективі потрібного обсягу попиту на товар або послугу, доцільно пропонувати зацікавленим кліє­нтам у безоплатне користування їх певну версію;

• пропонуючи один вид товару або послуги бе зплатно, інші продавати легше.

В Internet-маркетингу розглядаються такі види каналів збуту товарів і послуг:

• використання Internet як прямого каналу розподілу (виро­бник — споживач);

• використання Internet як непрямого каналу розподілу (ви­робник — посередник (Internet) — споживач);

• використання Internet як змішаного каналу розподілу (ви­робники + посередники — споживач);

• використання Internet як багатоканальної стратегії розподілу.

• Використання Internet на етапі післяпродажної підтримки полягає найчастіше у консультуванні клієнтів електронною поштою, надання клієнтам якомога повнішої та оперативнішої інформації про фірму, її товари на корпоративних Web-сайтах, інформуванні постійних клієнтів про нові надходження проду­кції, її додаткові можливості.