8.2. аналіз якості Internet-представництв комерційних структур із використанням маркетингового підходу

магниевый скраб beletage

Проведені у мережі Internet маркетингові дослідження до­зволяють комерційним структурам здійснювати регулювання товарної, цінової та фінансової політики, ефективно формувати асортимент, проводити рекламні заходи. Водночас такі дослі­дження можуть бути продуктивними лише у випадку високої якості представництва комерційної структури в мережі Internet.

Найчастіше під представництвом фірми розуміють її влас­ний Web-сайт. Аналіз якості виконання та функціонування Web-сайта проводиться з метою визначення його основних ха­рактеристик і конкурентних переваг та виявлення можливостей для удосконалення цих характеристик, що сприятиме позитив­ному сприйняттю користувачами даного ресурсу.

Аналіз якості Internet-представництва комерційної структу­ри проводиться у такій послідовності (рис. 8.1).

Якість Internet-представництва комерційної структури та за­доволення потреб користувача щодо проведеної операції купів­лі-продажу не лише сприяє повторним покупкам, але й створює довіру до електронного бізнесу, що підтримується репутацією фірми. Наявність та високі якісні показники аналізованих фак­торів сприяють утриманню споживача, формуванню його при­хильності до бренда фірми, і, відповідно, стабільності операцій у сфері електронної комерції.