8.4. Особливості застосування засобів Internet-реклами

магниевый скраб beletage

Одним із найбільш поширених засобів рекламування є ба- нерна реклама — реклама із використанням рекламних моду­лів у вигляді прямокутного графічного зображення (найчастіше у форматі GIF або JPG) на Web-сторінках. Банер розміщується на Web-сторінці видавця і пов'язується з сайтом рекламодавця гіперпосиланням.

За способом відображення банери можуть бути статичні, анімовані, текстові HTML-блоки, Flash-банери.

За розмірами банери класифікують таким чином (табл. 8.2):

Таблиця 8.2

ОСНОВНІ ТИПОРОЗМІРИ БАНЕРІВ

Розмір (пікселі)

Тип банера

468 х 60

Повнорозмірний банер (Full Banner)

392 х 72

Понорозмірний банер з вертикальною панеллю навігації (Full Banner with Vertical Navigation Bar)

234 х 60

Половинний банер (Half Banner)

125 х 125

Квадратний банер (Square Banner)

120 х 90

Кнопка # 1 (Button # 1)

88 х 31

Кнопка # 2 (Button # 2)

120 х 240

Вертикальний банер (Vertical Banner)

Основні принципи, які дозволяють зробити банерну рекламу максимально ефективною, полягають наступному:

• простота і стислість;

• три анімаційні кадри і пауза;

• прикінцеве розміщення логотипу або назви фірми- рекламодавця.

Існують три основні типи розміщення банерної реклами:

1) Обмін банерами за договором із власником іншого Web- сайта бо сторінки, як правило, з подібною тематикою.

2)  Використання спеціальних служб обміну банерами, які дозволяють проводити показ банерів на багатьох сайтах, які є передплатниками таких служб.

3) Використання банерних систем, пошукових серверів, ка­талогів для демонстрації банерів за визначену плату.

Достатньо простою процедурою є реєстрація Web-сайта у каталогах. При цьому слід врахувати, що сайт має бути вклю­чений у найбільш підходящий за тематикою розділ. З метою полегшення процесу пошуку користувачем інформації про сайт у каталозі необхідно ретельно скласти його опис та визначити ключові слова.

Індексація сайта в пошукових системах полягає у включенні інформації про нього в індекси пошукових систем. З метою най­більш успішної індексації необхідно забезпечити загальну індек­сацію усіх сторінок Web-сайта, якомога вищу релевантність сторі­нок, сформувати достатньо широкий перелік ключових понять і термінів, за якими можна знайти необхідний сайт.

Індексація Web-сторінок може бути проведена як в автома­тичному режимі, так і самостійно за допомогою безкоштовних сайтів-реєстраторів (наприклад, http://free.submit-it.com, http://www.1ps.ru/, http://www.hostmaster.net.ua/).

Основними напрямками використання електронної пошти як засобу реклами є:

• розсилання індивідуальних листів. Цей спосіб є одним з найбільш ефективних, проте водночас одним з найбільш тру­домістких методів. Основною проблемою при цьому є збір ад­рес користувачів, які потенційно цікавляться поширюваною ін­формацією. Пошук зацікавлених осіб та їх адрес може здійснюватися за тематикою їх Web-сторінок, візитними карт­ками, рекламними матеріалами окремих підприємств тощо;

• використання списків розсилки. Списки розсилки мо­жуть бути відкритими (для широкої аудиторії), закриті (для ви­значеного кола користувачів), безкоштовні і платні. Найбільш популярними службами списків розсилки є сервери PostMaster Direct Response, CityCat, а програмами, що реалізують розси­лання — Listserv та Magordomo;

• дискусійні листи, які створюються з метою обміну інфо­рмацією чи обговорення питань визначеної тематики для усіх бажаючих. Перед тим, як лист розсилається користувачам, його перевіряє модератор — особа, що відповідає за відповідність інформації тематиці листа та рівень подачі інформації. Одним із найпопулярніших дискусійних листів, присвячених пробле­мам реклами на пострадянському просторі є Banners.

Висока ефективність реклами з використанням електронної пошти спряє поширенню такого негативного для користувачів явища як спам — масову розсилку поштових повідомлень, ко­ристувачам, що не давали згоду на їх одержання, підписка ко­ристувача на список розсилки без їх відома тощо.

Телеконференції використовують ієрархічну систему назв, у якій можна знайти конференції, присвячені певній тематиці. Серед них виділяють Usenet-конференції та Web-конференції.

Дошки оголошень згруповані за тематикою і працюють за принципом газет безкоштовних рекламних оголошень. З метою збільшення ефективності рекламної кампанії рекламні повідом­лення доцільно розміщувати на найбільш відвідуваних дошках, серед яких можна назвати bbc.promo.ru.

Значної популярності як засіб Internet-реклами набули пар­тнерські програми. Учасниками яких є сайт-продавець товарів і послуг та сайти-партнери. Останні розміщують банери, лого­типи чи посилання на сайт продавця, за які той платить їм комі­сійні. Комісійні можуть становити фіксовану суму або відсоток від суми покупки та виплачуватися при кожному посиланні ко­ристувача, за реєстрацію або підписку на рекламований товар чи здійснену покупку.