8.5. Формування цін на товари і послуги в мережі Internet

магниевый скраб beletage

Традиційне ціноутворення на основі граничних витрат, при­таманне реальному ринку, не завжди притаманне Internet- комерції, особливо у сфері реалізації інформаційних продуктів. Головна особливість у цьому випадку полягає у врахуванні фа­ктора часу, що витрачається на послугу.

Індивідувальна пропозиція товарів і послуг у відповідності із визначеними запитами споживачів дозволяє запроваджувати індивідуальне ціноутворення.

На зниження цін у мережі Internet суттєво впливають такі фактори як залучення торгових агентів, зворотні аукціони, на­явність безмитних зон, високий рівень конкуренції, цінова ела­стичність ринку, швидка зміна цін, формування венчурного ка­піталу.

Оптимізація впливу різноманітних факторів на ціноутво­рення досягається ціновою стратегією, причому традиційні цінові стратегії загалом можуть застосовуватися і в електро­нній комерції. Зокрема, виділяють такі тапи стратегій ціноу­творення:

1) Ціноутворення проникнення — при випуску на ринок нового товару чи послуги ціна на нього встановлюється на досить низькому рівні для завоювання запланованої частки ринку.

2) Стратегія «знімання вершків» — продаж нових товарів по завищених цінах для залучення новаторської частки корис­тувачів. Поступово фірма знижує ціни, залучаючи нові сегмен­ти споживачів.

3) Ціноутворення просування, яке спрямоване на стиму­лювання першої покупки або покупок під час розпродажів. У цьому випадку просування може бути чітко спрямоване на пев­ний сегмент споживачів, які в мережі Internet є більш лояльни­ми, ніж традиційні покупці на реальному ринку.

4) Стратегія «цінового лідера», який встановлює найнижчу ціну на новий товар у певній категорії, поповнюючи свої дохо­ди за рахунок реклами.

5)  Сегментоване ціноутворення передбачає встановлення цін для певного сегмента ринку, певної місцевості або певного товару.

6) Ціноутворення на комплекти — визначення єдиної ціни на кілька різних товарів, упакованих разом. Елементи комплек­ту можуть бути незмінними або продаватися окремо від ком­плекту.

7) Динамічне ціноутворення — користувачі мережі Internet одержують нову інформацію про ціни при кожному запиті. Ця інформація може змінюватися залежно від статусу користувача або часу запиту.

8) Договірне ціноутворення, яке найчастіше застосовується у сегменті В2В. У цьому випадку договірні ціни та аукціонний продаж дають можливість реалізувати залишки товарів за рин­ковими цінами.

9)  Підписка як метод ціноутворення застосовується для засобів масової інформації або зв'язку. Переважно підписна ціна є фіксованою, а контроль за використанням товару від­сутній.