9.4. Напрями оцінки ефективності електронної комерції

магниевый скраб beletage

Основними напрямками оцінки ефективності електронної комерції є:

1. економічний;

2. організаційний;

3.маркетинговий.

Кожному з цих напрямів властиві характерні показники, пов'язані один з одним.

Економічні показники слугують для оцінки економічної ефективності обраного варіанта побудови електронної комерції:

E = І*. ,

Єре

де Е — економічна ефективність обраного варіанта побудови системи електронного бізнесу компанії на основі Web-сервера в мережі Internet,

Єф — результат, отриманий за рахунок функціонування сис­теми електронної комерції,

Єре — витрати, пов'язані з розробкою і експлуатацією системи. Економічна ефективність визначається через основні статті витрат та зниження витрат за рахунок використання системи електронної комерції. У цьому випадку загальні витрати можна поділити на одноразові капітальні витрати і експлуатаційні ви­трати.

Загальні витрати включають в себе витрати на початковий аналіз і проектування; вартість необхідного устаткування; вар­тість програмних засобів; вкладення в установку ліній зв'язку; витрати на підготовку і перепідготовку кадрів у випадку, коли окремі функції Web-сервера забезпечуються внутрішніми ре­сурсами підприємства.

До експлуатаційних витрат належать: заробітна плата пер­соналу; витрати на допоміжні матеріали; плата за домен; оплата каналів зв'язку; оплата послуг провайдера за доступ до мережі Internet; амортизаційні відрахування; витрати на залучення сто­ронніх фірм для інформаційної підтримки і дизайн сервера; ви­трати на рекламу.

Показники щодо організаційних процесів визначають ступінь інтеграції нової інформаційної системи з існуючою та з діяльністю компанії і її бізнес-процесів. Ступінь інтеграції мо­жна розрахувати як відношення кількості функцій, що підтри­муються маркетинговою системою на основі Internet до загаль­ної кількості функцій компанії:

n

Е кфі

іф="П—, Е кфз

і=1

де Кфі — кількість функцій, що підтримуються системою на ос­нові Internet,

Кфз — загальна кількість функцій компанії.

Маркетингові показники характеризують ефективність приведення маркетингової програми реалізації і підтримки Web-сервера та ефективність використання інструментів Web- маркетингу.

Отримані дані можуть бути використані як критерії коригу­вання плану розробки Web-сервера, перегляду проведених за­ходів у межах розробленої маркетингової програми.

Виділяють такі маркетингові показники:

• ефективність різних засобів входу на сервер характери­зує ефективність використання різних джерел залучення відві­дувачів на сервер і визначається як відношення кількості відві­дувачів, що скористалися певним джерелом входу до загальної кількості відвідувань сервера;

• відвідуваність Web-сторінок сервера характеризує по­пулярність сторінок сервера. Для кожної сторінки визначається як відношення відвідування сторінки до загальної кількості від­відувань сервера;

• ефективність банерної реклами визначає ефективність кожного рекламного банера та заснована на аналізі контингенту відвідувачів, що під впливом реклами скористалися багером і через нього потрапили на сервер. Визначається як відношення відвідувачів сторінки, де знаходиться банер, до загальної кіль­кості її відвідувачів;

• ефективність залучення відвідувачів сервера (за наяв­ності електронного магазину). Визначається як відсоткове від­ношення між кількістю відвідувачів, що перейшли до активних дій щодо придбання товарів, і кількістю поодиноких відвідува­чів сервера;

• кількість повторних відвідувань характеризує здійснен­ня максимальної кількості повторних відвідувань сервера.