ТЕСТИ

магниевый скраб beletage

1. Електронний документообіг — це:

1)Інформаційна система, яка дає можливість зберігати та викорис­товувати різноманітні види і типи електронних документів у зручному для користувача форматі.

2)Сукупність програмних засобів і технологій для організації схо­вищ електронних документів та забезпечення доступу до них із систем керування електронними документами.

3) Сукупність процесів створення, обробки, передавання, одер­жання, зберігання, використання та знищення електронних докумен­тів, які виконуються із застосуванням перевірки цілісності і у разі по­треби з підтвердженням факту їх одержання.

4) Обмін повідомленнями між користувачами за допомогою інфо­рмаційних комунікаційних технологій в режимі он-лайн.

2. Яких інформаційих ситем електронного обміну даними не існує?

1) Електронні архіви.

2)Системи управління електронними документами.

3) Системи автоматизації ділових процесів.

4) Немає вірної відповіді.

3. Ефективність електронної комерції — це:

1)Величина доходу, отриманого від функціонування системи еле­ктронної комерції за визначений період часу.

2) Величина прибутку, отриманого від функціонування системи електронної комерції за визначений період часу.

3) Сума зекономлених ресурсів при переведенні стандартного (ре­ального) комерційного проекту у сферу електронної комерції.

4) Міра відповідності технологій та правил електронної комерції потребам суб'єктів при досягненні ними цілей комерційних операцій, що здійснюються на ринку.

4. Критерії ефективності електронної комерції — це:

1)Правила, за якими порівнюють значення обраних оціночних по­казників з прогнозними показниками.

2)Правила, за якими порівнюють значення обраних оціночних по­казників між собою.

3)Правила, за якими порівнюють значення обраних оціночних по­казників з певним нормативом.

4) Правильні відповіді 2 і 3.

5. Економічна ефективність електронної комерції в компанії визначається як:

1)Відношення результату застосування інформаційної системи до витрат, пов'язаних з її розробкою та експлуатацією.

2)Відношення доходів, які приносить застосування інформаційної системи, до витрат, пов'язаних з її розробкою та експлуатацією.

3) Величина ступеня інтеграції нової інформаційної системи з іс­нуючою системою.

4) Відношення кількості функцій компанії, що підримуються ін­формаційною системою на основі Internet, до загальної кількості фун­кцій компанії.

6. До показників, які визначають ефективність електронної комерції щодо організаційних процесів, належать:

1) Ступінь інтеграції нової інформаційної системи з існуючою, ін­тегрованість нової інформаційної системи в діяльність компанії.

2) Ефективність різних входів на сервер, кількість повторних від­відувань.

3) Локальні та глобальні пріоритети критеріїв оцінки системи еле­ктронної комерції.

4) Сукупність транзакційних витрат інформаційної системи та ви­трат на забезпечення комерційного процесу.

7. Які аспекти ефективності електронної комерції характери­зують маркетингові показники?

1) Ефективність проведення маркетингової програми реалізації Web-cepBepa.

2) Ефективність маркетингової програми підтримки Web-cepBepa.

3) Ефективність використання інструментів Web-маркетингу.

4) Правильними є всі відповіді.

8. відвідуваність сторінок сервера визначається як:

1) Кількість відвідувань сторінки одним користувачем протягом певного періоду часу (тиждень, місяць, рік).

2) Відношення загальної кількості відвідувань сторінки до загаль­ної кількості відвідувань сервера протягом певного періоду часу (день, місяць, рік).

3) Загальна кількість відвідувань сторінки протягом певного пері­оду часу (тиждень, місяць, рік).

4) Відношення кількості відвідувань сторінки одним користувачем до загальної кількості відвідувань сторінки протягом певного періоду часу (тиждень, місяць, рік).

9. Ефективність банерноїреклами визначається як:

1) Відношення кількості відвідувачів сторінки, на якій розміщений банер, до загальної кількості відвідувачів сервера.

2) Відношення кількості відвідувачів сторінки, на якій розміщений банер, до кількості відвідувачів, які «клікнули» банер.

3) Відношення обсягів продажу товарів через електронний магазин до і після розміщення банера.

4) Відношення кількості відвідувачів сайта до і після розміщення банера.

10. Які статті витрат зменшуються при запровадженні елект­ронних комунікацій замість традиційних в комерційних процесах?

1) Капітальні витрати на будівництво та утримання приміщень ко­мерційних структур.

2) Витрати на до- і післяпродажну підтримку споживачів.

3) Витрати на діловодство (ділове листування, телефонні перего­вори тощо).

4) Правильними є всі відповіді.

Частина II ПРАКТИКУМ

Тема 1. Суть, зміст, значення

та тенденції розвитку електронної комерції

1.1. Визначити основні напрямки розвитку сучасного елект­ронного бізнесу

1.2. Провести порівняльну характеристику основних сфер електронної комерції та визначити їх переваги для основних суб'єктів ринку товарів та послуг

1.3. Провести графічний аналіз динаміки розвитку світового та вітчизняного електронного ринку за даними табл. 1.1, визначити темпи росту показників основних сфер електронної комерції.

Таблиця 1.1

розвиток основних сфер електронної комерції у світі у 2000—2007 pp.

Сфера елек­тронної ко­мерції

Роки

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

В2В

 

 

 

 

 

 

 

 

В2С

 

 

 

 

 

 

 

 

В2А