Тема 4. Організація продажу товарів через Internet-аукціони

магниевый скраб beletage

4.1. Ознайомитися з структурою, типами Internet-аукціонів, технологією їх роботи та особливостями продажу товарів, представлених у окремих категоріях згідно з визначеним варіа­нтом.

№ варіанта

Товарна категорія аукціону

1

Антикваріат

2

Книги, газети, журнали

3

Предмети колекціонування

4

Аудіо-, відео-, побутова техніка

5

Одяг, взуття та аксесуари

6

Комп'ютери та Internet

7

Спорт

8

Краса та здоров

9

Мистецтво

10

Годинники та прикраси

Вказівки до виконання завдання

1. Ввійти в операційну систему Windows, а потім в мережу Internet.

2. У рядок, відведений для адреси, ввести адресу одного з Internet-аукціонів (http://www.molotok.ru; http://www.au-au.ru; http://www.westembid.com; http://www.stavka.ru; http://www.stavka. dn.ua; http://www.tucha.km.ua; http://oho.ru/newrules.php; http://www.lotok.com.ua; http://www.nnac.com.ua; http://www.torg. org.ua; http://bid.com.ua/; http://gelos.kiev.ua/ тощо).

Час пошуку залежить від швидкодії використовуваного ка­налу зв'язку.

3. На екрані з'явиться перша сторінка Internet-аукціону, в лі­вій стороні якої представлено каталог товарних категорій (чис­ло в дужках після назви категорії вказує на кількість лотів, представлених на аукціон у цій категорії).

Обрати категорію, згідно з визначеним варіантом, «клікну- вши» на її назві.

4. На екрані з'явиться список підрозділів обраної категорії (число в дужках після назви категорії вказує на кількість лотів, представлених на аукціон у цьому підрозділі). Обрати довільно один з підрозділів, «клікнувши» його назву.

5. На екрані з'явиться перелік лотів обраного підрозділу та коротка інформація про них (назва, номер лота, його фотогра­фія, кількість ставок, поточна ціна, час початку та закінчення аукціону (у режимі число-місяць-рік-години-хвилини) тощо). Обрати довільно один з лотів та ознайомитися з його детальні­шою характеристикою, «клікнувши» на кнопці «Подробнее», «Просмотреть» тощо. Відкриється сторінка, зайнята описом ха­рактеристик цього лота.

6. Ознайомитися з особливостями представлення товарного лота, інформацією, яка подається для його характеристики, та особливостями торгу за цим лотом.

Результати роботи подати у вигляді таблиці.

Таблиця 4.1

№ п/п

Досліджуваний структурний еле­мент або функція

Характеристика структурного елемента або функції

Аналіз струк­турного показ­ника або фун­кції

 

Каталог товар­них категорій

Структура, основні категорії, загальна кількість лотів, виставлених на аукціон

 

2

Список підроз­ділів категорії, визначеної ва­ріантом

Назви підрозділів, кількість лотів, виста­влених на аукціон за окремими підрозді­лами

 

3

Первинна хара­ктеристика об­раного лота

Особливості подачі інформації про обра­ний лот (назва, номер лота, його фото­графія, кількість ставок, поточна ціна, час початку та закінчення аукціону режимі число-місяць-рік-години-хви- лини) І. Т. д.)

 

4

Повна характе­ристика обра­ного лота

Назва; номер лота; його фотографія та опис споживчих властивостей і (або) технічних характеристик; продавець; мі­сто або країна знаходження лота; кіль­кість відвідувачів, які переглянули лот; кількість ставок; поточна ціна; час поча­тку та закінчення аукціону режимі чи- сло-місяць-рік-години-хвилини); тип і вид аукціону; особливості організації то­ргу (крок аукціонного торгу, автоматич­ний аукціон, фіксована ціна, стоп-ціна тощо); опції (перегляд усіх пропозицій продавця, підписання на новини про хід торгів, посилка повідомлення про торги)

 

4.2. Ознайомитися з основними правилами проведення по­передньо обраного аукціону, процедурою реєстрації, особливо­стями виставлення лота на продаж, технологією участі в торгах та покупки лота.

Вказівки до виконання завдання

1. Повернутися на початкову (головну) сторінку аукціону, обравши на панелі інструментів у верхній частині вікна коман­ду «Назад» («Back») або на функціональній панелі сторінки ко­манду «Главная страница».

2. У інформаційному блоці головної сторінки аукціону знайти розділи, присвячені основним правилам його проведен­ня. Залежно від особливостей структури сайту та його дизайну, вони можуть мати назви «Я здесь впервьіе», «Правила работьі аукциона», «Купить», «Продать», «Как принять участие в аук- ционе», «Как делать ставки», «Как зарегистрироваться» тощо.

3. Почергово переглянути окремі розділи для ознайомлення з технологією роботи системи аукціону.

Результати роботи подати у вигляді таблиці.

Таблиця 4.2

п/п

Технологічна операція або функція тор­гової системи аукціону

Назва розділу, що містить ха­рактеристику операції або функції

Особливості проведення операції або функціональні особливості

Аналіз особли­востей прове­дення операції або функціо­нальних особ­ливості

1

Виставлен­ня товару на продаж

 

Вимоги до учасників аукціо­ну в якості продавця; вимоги до товару, що виставляється на аукціон; права та обов'я­зки продавця; послуги та про­грами підтримки продавців

 

2

Купівля то­вару

 

Вимоги до учасників аукціо­ну в якості покупця; права та обов'язки покупця, правила пропозиції ставок

 

3

Реєстрація учасників

 

Нік, електронна адреса, паро­ль, контактна інформація (прізвище, ім'я, країна, місто знаходження, телефон, адреса і. т. д.)

 

4

Правила роботи тор­гової систе­ми аукціону

 

Права і обов'язки адміністра­ції торгової системи, типи іс­нуючих продаж