Частина III ТЕСТИ ДЛЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ

магниевый скраб beletage

Варіант 1

Що таке електронний бізнес (ЕБ)?

1) Різновид ділової активності, у якій комерційна взаємодія суб'єктів з приводу купівлі-продажу товарів та послуг здійснюється за допомогою інформаційних мереж.

2) Електронний обмін діловими документами між комп'ютерними програмами різноманітних компаній у стандартизованій формі.

3) Найкраща на сучасному етапі система комунікацій, яка дає змо­гу підтримувати зв'язок з будь-яким абонентом у світі (за умови під­ключення до мережі).

4) Будь-яка ділова активність, що використовує можливості глоба­льних інформаційних мереж для перетворення внутрішніх та зовніш­ніх зв'язків з метою одержання прибутку.

Які бізнес-моделі електронної комерції не належать до сфе­ри В2В?

5) Інформаційні брокери (e-brokers).

6) Електронні постачальники (e-procurements), торговельні плат­форми (collaboration platforms).

7) Електронний (віртуальний) магазин (e-shop), електронний аук­ціон (e-auction).

8) Електронні дилери (3rd party marketplace).

Що таке мережа Internet?

9) Система взаємодіючих елементів, спрямована на забезпечення місцевого або віддаленого зв'язку для обміну відомостями між корис­тувачами, які мають спільні інтереси.

10) Локальна обчислювальна мережа установи.

11) Дві або більше мереж, об'єднаних з метою спільного викорис­тання ресурсів установ.

12) Сукупність технічних засобів, стандартів та домовленостей, яка дає змогу підтримувати зв'язок між різними комп'ютерними мережа­ми у світі.

Які з перелічених доменів належать до організаційних?

ua, ru, by.

com, net, fin.

13) www, http,ftp.

14) lac, rada, yandex.

Послуга FTP — це:

15) Служба прямого доступу, що потребує повноцінного підклю­чення до Internet та дозволяє інтерактивно взаємодіяти з представле­ною на Web-cepBepax інформацією.

16) Інтерактивна служба, яка дає можливість спілкування користу­вачів в режимі реального часу за допомогою текстових повідомлень, що набираються на клавіатурі.

17) Послуга Internet, за допомогою якої абонент може залишати своє відкрите повідомлення в мережі. Пізніше його можуть перегля­нути зацікавлені користувачі і дати таку ж відкриту відповідь.

18) Безкоштовна програма для безпосереднього спілкування у ме­режі. Вона може виконувати функції передачі файлів, електронної пошти, голосових повідомлень, новин.

Internet-магазин — це:

19) Магазин, представлений в мережі Internet.

20) Локальна комп'ютерна мережа крамниці.

21) Потужний Web-сайт з функціями комплексної системи, що на­дає повний спектр послуг для ведення бізнесу в мережі багатьом кліє­нтам (як корпоративним, так і індивідуальним підприємцям).

22) Спеціалізований Web-сайт, який належить фірмі- товаровиробнику, торговій фірмі тощо та призначений для просування споживчих товарів на ринку, збільшення обсягів продажу, залучення нових покупців.

Які види торгових систем електронних магазинів за ступе­нем автоматизації виділяють у електронній комерції?

23) Web-вітрини, Internet-магазини, торгові Internet-системи.

24) Немеханізовані, механізовані, автоматизовані системи.

25) Виробнича система, система переміщення, система збуту, сис­тема обслуговування.

26) Електронна вітрина та торгова система, система оплати покуп­ки, система доставки товару.

Що таке кошик покупця у Internet-магазині?

27) Web-сторінка, на якій представлені зображення та характерис­тики обраних покупцем товарів.

28) Піктограма у вигляді кошика або візка у правій частині систем­ного меню Internet-магазину.

29) Список відібраного покупцем товару з врахуванням його ціни, кількості та загальної вартості.

30) Список відібраного покупцем товару з врахуванням його ціни, кількості, загальної вартості, форми оплати та методу доставки.

Які характерні риси притаманні електронному аукціону од­ночасної пропозиції?

31) Продавець встановлює початкову ціну, покупці в процесі торгу називають ціни, вищі від стартової, знаючи про пропозиції один одно­го. Переможцем аукціону є покупець, що назвав найвищу ціну.

32) Пропозиції надходять одночасно від продавця і покупця, в про­цесі чого встановлюється рівноважна ціна. Найчастіше використову­ється на електронній біржі.

33) Всі покупці одночасно (переважно в письмовій формі) про­понують ціну на товар, не знаючи при цьому пропозиції конкурен­тів. Переможцем торгів визнається покупець, що назвав найвищу ціну.

34) На торги виставляються одночасно всі запропоновані лоти. Продається після торгів той лот з усіх виставлених, на який покупця­ми була запропонована найвища ціна.

Що є обоє 'язкоеою умовою участі будь-якого користувача у віртуальних аукціонних торгах?

35) Підписання договору про нерозголошення інформації щодо цін на виставлені лоти.

36) Проходження процедури реєстрації.

37) Виставлення рейтингових оцінок іншим учасникам.

38) Укладення угоди про співробітництво з торговою системою ау­кціону.

Яка інформація про виставлений на віртуальні аукціонні торги товар вважається додатковою і може не подаватися при його характеристиці?

39) Короткий опис властивостей, фотографія.

40) Логін (нік) продавця та адреса його електронної пошти.

41) Стартова ціна лота, вид аукціону.

42) Місцезнаходження продавця, відгуки інших покупців.

В чому полягає суть принципу бізнес-аналізу при функціону­ванні електронних торговельних майданчиків?

43) Організатори ЕТМ повинні подавати характеристики усіх біз- нес-структур, які зареєстровані на даному сайті.

44) Організатори ЕТМ повинні проводити аналіз діяльності най­більш активних бізнес-структур, які зареєстровані на даному сайті.

45) Організатори повинні подавати відповідну комерційну інфор­мацію, проводити її аналіз, здійснювати моніторинг ділової активності на ЕТМ, складати різноманітні звіти.

46) Організатори повинні проводити прогнози ділової активності на ЕТМ, здійснювати аналіз укладених комерційних угод, подавати від­гуки відвідувачів.

на які групи поділяють електронні торговельні майданчики за спеціалізацією?

47) Спеціалізовані і універсальні.

48) Вертикальні і горизонтальні.

49) Галузеві і функціональні.

50) Спеціалізовані і неспеціалізовані.

У якому випадку електронні торговельні майданчики, ство­рені сторонніми провайдерами, працюють найбільш ефективно?

51) На ринку продавця.

52) На ринку покупця.

53) На «нейтральних» ринках, де немає домінуючого впливу про­давця або покупця.

54) В умовах жорсткої конкуренції провайдерів.

Процес авторизації — це:

55) Ідентифікація особи, яка бажає отримати інтерактивний доступ до інформації, послуг, здійснити операцію.

56) Залучення зовнішніх виконавців для виконання неосновних біз- нес-процесів компанії.

57) Процес привласнення ідентифікаторів (імені, паролю користу­вача) суб'єктам і об'єктам платіжних систем.

58)Одержання дозволу від банку-емітента банківської платіжної картки на здійснення операцій з її використанням.

Які ознаки притаманні електронним грошам?

59) Зберігання вартості ґрунтується на електронному пристрої.

60) Випуск вартості здійснюється на основі попереднього внесення грошових коштів.

61) Прийом вартості здійснюється третьою стороною.

62) Правильними є всі відповіді.

Хто виступає як емітент при застосуванні дебетової схеми електронних платежів?

63) Суб'єкт, який випускає електронні платіжні одиниці і керує сис­темою платежів.

64) Суб'єкт, який здійснює платежі в мережі Internet.

65) Суб'єкт, який приймає платежі в мережі Internet.

66) Суб'єкт, який випускає акції Internet-компаній.

Що таке інформаційний продукт в електронній торгівлі?

67) Збірник або особливий вид журналу, який містить у скороченні найбільш цікаві статті з інших журналів та газет.

68) Тематичний інформаційний архів або дискусійна група в мережі Internet.

69) Матеріалізована форма відомостей, що є об'єктом збереження, переробки і передачі.

70) Інформаційний вміст комерційних і некомерційних сайтів.

2. Форма ліцензування, при якій продавець пропонує спожива­чу власну торговельну марку, документацію і технологію виробни­чого процесу та надає консультації засобами інформаційно- комунікаційних технологій, — це:

1) Бенчмаркетинг.

2) Електронний франчайзинг.

3) Системи повного циклу супроводу споживачів.

4)Телематика.

3. Які функції виконують туроператори в мережі Internet?

1) Роздрібний продаж турпакетів.

2) Консультування клієнтів щодо туристичних послуг електро­нною поштою.

3) Надання туристично-екскурсійних послуг.

4)Об'єднання окремих туристичних послугу пакети та формуван­ня туристичного продукту.

4. Які види каналів збуту виділяють у сфері Internet-марке­тингу?

1) Internet як прямий канал розподілу (виробник-споживач).

2) Internet як непрямий канал розподілу (виробник-посередник (Internet)-cпoживaч).

3) Internet як багатоканальна стратегія розподілу.

4) Правильними є всі відповіді.

5. Рекламний модуль (носій) на сайті, найчастіше у вигляді анімованого файла — це:

1) Банер.

2)Дайджест.

3) Електронна візитна картка.

4)Спам.

6. від чого залежить плата за Internet-рекламу?

1) Від суми коштів, витраченої на її створення.

2) Від кількості хітів (людино-відвідувань) сайтів за рекламою.

3) Від того, що є об'єктом реклами.

4) Від виду засобу рекламування.

7. Що таке загроза безпеці інформації в мережі Internet?

1) Будь-яка дія порушника, що призводить до реалізації загрози безпеці шляхом використання слабких місць обчислювальної системи.

2) Доступ до інформації, що здійснюється з порушенням встанов­лених у певній інформаційній системі правил розмежування доступу.

3)Умова, яка може призвести до того, що інформація або її джере­ла будуть випадково змінені, стануть незахищеними, недоступними, або якимось іншим чином підпадуть під шахрайський вплив, що при­зведе до матеріальних збитків власників або користувачів інформації.

4) Будь-яка дія, що унеможливлює діяльність засобів взаємодії комп'ютерних технологій із користувачем.

За які дії не несуть відповідальності сертифікаційні центри?

5) Перевірку особистості користувача.

6) Генерацію відкритого і особистого ключа (ключової пари) кори­стувача.

7)Надання цифрових сертифікатів.

8) Перевірку справжності цифрових сертифікатів.

Які існують методи шифрування інформації у мережі Internet?

9)Симетричні і асиметричні.

10) Математичні і економічні.

11) Загальні і спеціальні.

12) Генеративні і дегенеративні.

Ефективність електронної комерції — це:

13) Величина доходу, отриманого від функціонування системи еле­ктронної комерції за визначений період часу.

14) Величина прибутку, отриманого від функціонування системи електронної комерції за визначений період часу.

15) Сума зекономлених ресурсів при переведенні стандартного (ре­ального) комерційного проекту у сферу електронної комерції.

16) Міра відповідності технологій та правил електронної комерції потребам суб'єктів при досягненні ними цілей комерційних операцій, що здійснюються на ринку.

відвідуваність сторінок сервера визначається як:

17) Кількість відвідувань сторінки одним користувачем протягом певного періоду часу (тиждень, місяць, рік).

18) Відношення загальної кількості відвідувань сторінки до загаль­ної кількості відвідувань сервера протягом певного періоду часу (день, місяць, рік).

19) Загальна кількість відвідувань сторінки протягом певного пері­оду часу (тиждень, місяць, рік).

20) Відношення кількості відвідувань сторінки одним користувачем до загальної кількості відвідувань сторінки протягом певного періоду часу (тиждень, місяць, рік).

Методики оцінки ефективності Internet-npoeKmie найчас­тіше базуються на таких показниках, як:

21) Обсяги реалізованої продукції, рівень витрат обігу, рівень до­ходів.

22) Частота відвідуваності сайта, час, який проводить відвідувач на сайті.

23) Термін окупності проекту, кількість розробників проекту.

24) Точка беззбитковості, мінімальний рівень рентабельності.

30. Що виступає основними перешкодами для глобального роз­витку електронної комерції?

1) Різні правила ведення бізнесу у різних країнах.

2) Складність інтеграції систем електронного бізнесу з корпорати­вним програмним забезпеченням.

3) Відсутність єдиного комплексного програмного забезпечення та баз даних.

4) Правильними є всі відповіді.