Частина III ТЕСТИ ДЛЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ

Варіант 1

Що таке електронний бізнес (ЕБ)?

1) Різновид ділової активності, у якій комерційна взаємодія суб'єктів з приводу купівлі-продажу товарів та послуг здійснюється за допомогою інформаційних мереж.

2) Електронний обмін діловими документами між комп'ютерними програмами різноманітних компаній у стандартизованій формі.

3) Найкраща на сучасному етапі система комунікацій, яка дає змо­гу підтримувати зв'язок з будь-яким абонентом у світі (за умови під­ключення до мережі).

4) Будь-яка ділова активність, що використовує можливості глоба­льних інформаційних мереж для перетворення внутрішніх та зовніш­ніх зв'язків з метою одержання прибутку.

Які бізнес-моделі електронної комерції не належать до сфе­ри В2В?

5) Інформаційні брокери (e-brokers).

6) Електронні постачальники (e-procurements), торговельні плат­форми (collaboration platforms).

7) Електронний (віртуальний) магазин (e-shop), електронний аук­ціон (e-auction).

8) Електронні дилери (3rd party marketplace).

Що таке мережа Internet?

9) Система взаємодіючих елементів, спрямована на забезпечення місцевого або віддаленого зв'язку для обміну відомостями між корис­тувачами, які мають спільні інтереси.

10) Локальна обчислювальна мережа установи.

11) Дві або більше мереж, об'єднаних з метою спільного викорис­тання ресурсів установ.

12) Сукупність технічних засобів, стандартів та домовленостей, яка дає змогу підтримувати зв'язок між різними комп'ютерними мережа­ми у світі.

Які з перелічених доменів належать до організаційних?

ua, ru, by.

com, net, fin.

13) www, http,ftp.

14) lac, rada, yandex.

Послуга FTP — це:

15) Служба прямого доступу, що потребує повноцінного підклю­чення до Internet та дозволяє інтерактивно взаємодіяти з представле­ною на Web-cepBepax інформацією.

16) Інтерактивна служба, яка дає можливість спілкування користу­вачів в режимі реального часу за допомогою текстових повідомлень, що набираються на клавіатурі.

17) Послуга Internet, за допомогою якої абонент може залишати своє відкрите повідомлення в мережі. Пізніше його можуть перегля­нути зацікавлені користувачі і дати таку ж відкриту відповідь.

18) Безкоштовна програма для безпосереднього спілкування у ме­режі. Вона може виконувати функції передачі файлів, електронної пошти, голосових повідомлень, новин.

Internet-магазин — це:

19) Магазин, представлений в мережі Internet.

20) Локальна комп'ютерна мережа крамниці.

21) Потужний Web-сайт з функціями комплексної системи, що на­дає повний спектр послуг для ведення бізнесу в мережі багатьом кліє­нтам (як корпоративним, так і індивідуальним підприємцям).

22) Спеціалізований Web-сайт, який належить фірмі- товаровиробнику, торговій фірмі тощо та призначений для просування споживчих товарів на ринку, збільшення обсягів продажу, залучення нових покупців.

Які види торгових систем електронних магазинів за ступе­нем автоматизації виділяють у електронній комерції?

23) Web-вітрини, Internet-магазини, торгові Internet-системи.

24) Немеханізовані, механізовані, автоматизовані системи.

25) Виробнича система, система переміщення, система збуту, сис­тема обслуговування.