Варіант 2

магниевый скраб beletage

Що розуміють під електронною комерцією (ЕК)?

1) Перетворення бізнес-процесів за допомогою Internet-технологій.

2) Концентровану систему з використання усіх можливостей інфо­рмаційних мереж для ведення прибуткового бізнесу.

3) Різновид ділової активності, у якій комерційна взаємодія суб'єктів з приводу купівлі-продажу товарів та послуг здійснюється за допомогою інформаційних мереж.

4) Електронний обмін діловими документами (замовлення на по­купку, котирування, накладні, рахунки-фактури тощо) між комп'ютерними програмами різноманітних компаній у стандартизова­ній формі.

Які основні відмінності електронної торгівлі від традицій­ної?

5) Використання електронного документообігу.

6) Комерційна взаємодія сторін здійснюється електронним спосо­бом, в результаті чого право власності передається від одного суб'єкта іншому.

7) Використання технічних можливостей інформаційних мереж (Internet, мережі стільникового зв'язку, внутрішньої локальної мережі установ.

8) Використання специфічних за видом та змістом документів.

TCP/IP — це:

9) Найпоширеніший протокол передавання відеоданих у локаль­них мережах.

10) Інструкції з користування ПЕОМ у локальних та глобальних мережах.

11) Протокол, згідно з яким WWW-документи передаються з серве­ра до браузера на комп'ютер користувача.

12) Група стандартних протоколів для обміну даними між комп'ютерами в Internet.

Що таке Web-сторінка?

13) Документ у будь-якому текстовому форматі, що може містити зображення, невеликі програми.

14) HTML-файл, який можна відобразити у вікні програми-браузера та може містити тексти, зображення, програми на мові Java та інші Web-елементи.

15) Документ у будь-якому текстовому форматі, який можна відо­бразити у вікні програми-браузера та може містити зображення, неве­ликі програми.

16) Кодова сторінка для кирилиці у Windows.

Основними інструментами пошуку інформації в мережі Internet є:

17) Інтерактивні чати, телеконференції, списки розсилки.

18) Провайдери, мейнфрейми, сервери.

19) Пошукові машини, каталоги, пошукові сайти.

20) Опитування, анкетування відвідувачів сайтів.

Які характерні риси притаманні торговим Internet- системам (TIS)?

21) Замовлення на товар та ознайомлення з ним робиться через ме­режу Internet, а обробка замовлення, виставлення і оплата рахунків за товар здійснюється традиційним шляхом.

22) Повна автоматизація системи обробки замовлень, завдяки чому можна працювати індивідуально з кожним зареєстрованим клієнтом.

23) Повна автоматизація системи обробки замовлень та додаткова інтеграція в систему внутрішнього документообігу.

24) Це Web-сайти, які містять значну кількість електронних крам­ниць та каталогів, об'єднаних загальним місцем розташування та ви­користанням єдиного механізму реєстрації та оплати.

Яка інформація обов'язково повинна бути вказана у картці реєстрації покупця Internet-магазину?

25) Прізвище, ім'я, по батькові, поштова і (або) електронна адреса, особистий пароль.

26) Прізвище, ім'я, по батькові, номер і серія паспорта, дата і місце його видачі, ідентифікаційний код.

27) Прізвище, ім'я, по батькові, дата і місце народження, сімейний стан.

28) Прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання, номер та PIN- код платіжної картки.

Яка форма оплати не застосовується у Internet-магазинах?

29) Оплата банківським чеком.

30) Оплата банківським переказом.

31) Оплата поштовим (телеграфним) переказом.

32) Оплата кур'єрові готівкою.

Що таке електронний аукціон?

33) Це сайт в категорії В2В, на якому укладаються угоди між про­давцями та покупцями та здійснюється проведення фінансово- торгових трансакцій.

34) Це форма продажу товарів або послуг на публічних конкурент­них торгах в мережі Internet за допомогою спеціального програмного забезпечення, в процесі яких встановлюється їх кінцева ціна.

35) Це спеціалізований Web-сайт, який належить фірмі- товаровиробнику, торговій фірмі тощо та призначений для просування споживчих товарів на ринку, збільшення обсягів продажу, залучення нових покупців.

36) Це анонімний торговельний майданчик, що дозволяє виробни­кам здійснювати купівлю-продаж товарів на ринку реального товару з умовою негайного постачання і оплати, причому ціни значною мірою залежать від попиту і пропозиції.

Які товари не є придатними для віртуальної аукціонної то­ргівлі?

37) Неходові та «некондиційні» товари.

38) Повсякденні продукти харчування.

39) Колекційні товари та раритети.

40) Нові високотехнологічні товари.

В чому полягають характерні особливості подвійного аукціону?

41) Ставки робляться протягом встановленого часу. Переможцем є той, хто пропонує максимальну ціну, проте товар або послуга фактич­но купуються за ціною, що передує максимальній.

42) Всі покупці одночасно (переважно в письмовій формі) пропо­нують ціну на товар, не знаючи при цьому пропозиції конкурентів. Переможцем торгів визнається покупець, що назвав найвищу ціну.

43) Продавець встановлює початкову ціну, покупці в процесі торгу називають ціни вищі від стартової, знаючи про пропозиції один одного.

44) Пропозиції надходять одночасно від продавця і покупця, в про­цесі чого встановлюється рівноважна ціна.

Електронна візитна картка фірми — це:

45) Спеціалізована фірма з виявлення та фінансування фінансової, технічної, організаційної, юридичної підтримки Internet-проектів.

46) Анонімний торговельний майданчик, що дозволяє виробникам здійснювати купівлю-продаж товарів на ринку реального товару з умовою негайного постачання і оплати.

47) Web-сайт, який належить фірмі-товаровиробнику, торговій фір­мі тощо та призначений для просування споживчих товарів на ринку, збільшення обсягів продажу, залучення нових покупців.

48) Кілька WWW-сторінок, що містять інформацію про компанію та її діяльність, спрямованих на ознайомлення потенційних клієнтів з продукцією та послугами компанії.

З чим найчастіше пов 'язані ризики учасникіе-покупціе еле­ктронного торговельного майданчика?

49) Відповідність ринкових цін; відповідність продукції; доступ до післяпродажного обслуговування.

50) Збільшення конкуренції; ускладнення логістичних схем; конт­роль механізму ціноутворення.

51) Безкоштовний доступ до мережі Internet; платоспроможність; невисокі обсяги товарообороту.

52) Простота реєстрації на сайті; швидкість контенту; можливість ндання знижок.

Які організаційні структури не функціонують у складі біз- нес-порталіе ?

53) Електронні торговельні майданчики.

54) Електронні магазини.

55) Електронні аукціони.

56) Електронні платіжні системи.

Платіжна система в Internet — це:

57) Система з обробки замовлень клієнтів Internet з усіма стандарт­ними атрибутами (вибір товарів, допродажне обслуговування, розра­хунок за відібраний товар).

58) Клірингова система перерахування коштів з рахунку клієнта на рахунок провайдера.

59) Система проведення розрахунків між фінансовими установами, бізнес-організаціями та Internet-користувачами в процесі купівлі- продажу товарів та послуг через Internet.

60) Комплекс фінансових та технологічних засобів для обслугову­вання банківських карток певного типу.

Банк-екеаєр, який бере участь у проведенні платежів за до­помогою кредитних карток, — це:

61) Банк, у якому знаходиться розрахунковий рахунок покупця.

62) Банк, що обслуговує продавця.

63) Банк, який займається моніторингом кредитних платіжних сис­тем.

64) Банк, який існує тільки в мережі Internet та функціонує завдяки мінімізації своїх витрат.

Якої із перелічених дебетових електронних платіжних си­стем не існує?

Webmoney Transfer.

Webconsumer.

Cyberplat.

DigiCash.

Система електронного страхування в режимі «он-лайн» мі­стить в собі операції:

65) Розрахунок вартості.

66) Заповнення заяви на страхування.

67) Оплата послуг.

68) Правильними є всі відповіді.

Internet-трейдинг — це:

69) Система надання банківських послуг клієнтам, що забезпечує можливість здійснення стандартних банківських операцій через мере­жу Internet.

70) Форма ліцензування, за якою продавець пропонує споживачу власну торгову марку, документацію і технологію виробничого проце­су та надає консультації інформаційно-консультаційних технологій.

71) Спосіб вивчення діяльності господарських суб'єктів (зокрема конкурентів) з метою використання їх позитивного досвіду у власній роботі.

72) Послуги, що надаються інвестиційним посередником (банком або брокерською компанією) і дозволяють клієнту здійснювати купів- лю-продаж цінних паперів та валюти через мережу Internet.

Які об'єкти не є складовими туристичного продукту у сфері електронної торгівлі?

73) Об'єднані за метою тури (оздоровчі, пізнавальні тощо).

74) Туристично-екскурсійні послуги.

75) Реклама туристичних послуг.

76) Сувеніри та товари туристичного призначення.

Internet-реклама — це:

77) Поєднання традиційної іміджевої реклами з поширенням інфо­рмації і продажів через глобальну мережу Internet.

78) Реклама мережі Internet різноманітними можливими засобами і прийомами.

79) Конвергенція брендингу, поширення інформації та продажів.

80) Соціальний та управлінський процес, спрямований на задово­лення потреб споживачів у мережі Internet при створенні пропозиції та обміну товарів і послуг за допомогою інформаційних комп'ютерних технологій.

Які недоліки притаманні банерній рекламі?

81) Негативне ставлення користувачів до сторінок, багатих на ба­нери.

82) Складність самостійного створення і оформлення банера.

83) Невеликий розмір цільової аудиторії.

84) Правильні відповіді 1і 2.

Демонстрація реклами чітко визначеній Internet- аудито­рії — це:

85) Трекінг.

86) Таргетинг.

87) Процесинг.

88) Емуляція.

Який різновид шахрайства щодо комерційної інформації найбільш поширений в мережі Internet?

89) Крадіжка ідентифікаційної інформації, коли зловмисники зби­рають персональні дані про користувачів та замовляють банківські ка­ртки під викраденими іменами.

90) Генерація номерів банківських карток за допомогою програмно­го забезпечення і використання їх як справжніх.

91) Навмисне пошкодження програмного інтерфейсу електронних магазинів.

92) Викрадення кредитних карток у реальному світі та використан­ня для он-лайнових покупок.

2. Сукупність чисел, з якою комбінується зрозуміла інформа­ція шляхом використання криптографічного алгоритму з метою одержання незв 'язного зашифрованого тексту, — це:

1) Електронний цифровий підпис.

2) Стандарт безпеки.

3)Електронний ключ.

4) Цифровий сертифікат.

Скільки існує класів цифрових сертифікатів залежно від ступеня верифікації (довіри) до його власника?

5)Три.

6) Чотири.

7) Сім.

8) Десять.

3. Якого напрямку оцінки ефективності електронної комерції не існує?

1) Економічного.

2) Організаційного.

3)Маркетингового.

4) Управлінського.

4. До експлуатаційних витрат при визначенні ефективності Internet-pecypcy належать:

1) Заробітна плата персоналу обслуговування, вартість необхідно­го устаткування.

2) Вартість програмних засобів, вкладення в установлення ліній зв'язку та інше устаткування.

3) Плата за доменне ім'я, оплата послуг провайдера за надання до­ступу до Internet.

4) Правильними є всі відповіді.

Ефективність банерної реклами визначається як:

5) Відношення кількості відвідувачів сторінки, на якій розміщений банер, до загальної кількості відвідувачів сервера.

6) Відношення кількості відвідувачів сторінки, на якій розміщений банер, до кількості відвідувачів, які «клікнули» банер.

7) Відношення обсягів продажу товарів через електронний магазин до і після розміщення банера.

8) Відношення кількості відвідувачів сайта до і після розміщення банера.

Основними завданнями щодо розвитку національної складо­вої мережі Internet на сучасному етапі виступають:

9) Розвиток і впровадження сучасних інформаційних комп'ютерних технологій у систему державного управління, фінансо­ву сферу, підприємницьку діяльність.

10) Гарантування інформаційної безпеки держави.

11) Створення умов для підприємницької діяльності та конкуренції у сфері використання каналів електронного зв'язку.

12) Правильними є всі відповіді.