Варіант 3

магниевый скраб beletage

Які функції характерні для сфери (категорії) В2С?

1) Комерційна взаємодія між бізнесовими компаніями (підприємс­твами) щодо здійснення оптових закупівель та поставок товарів.

2) Комерційна взаємодія між електронним магазином та покупцем.

3)Ділові зв'язки комерційних структур з державними організаціями.

4) Організація взаємодії державних структур між споживачами та державними структурами.

Які існують типи електронної комерції?

5)Фірмова торгівля, збут продукції через посередницьку мережу.

6) Розширення аудиторії, підтримка існуючого бізнесу, створення нового бізнесу.

7) Оптова і роздрібна торгівля.

8) Торгівля інформацією та торгівля товарами і послугами.

Вкажіть найповніший перелік служб мережі Internet:

9) E-mail, трансляція новин, редагування повідомлень у текстових редакторах.

10) Електронна пошта, чат, система телеконференцій.

11) Гіпермедіа, браузер, FTP.

12) Списки розсилання, NetBios, off-line.

Браузер -це:

13) Програма, призначена для перегляду Web-сторінок.

14) Програмне забезпечення, призначене для роботи з електронною поштою і телеконференціями.

15) Програма, призначена для створення Web-сторінок.

16) Комп'ютер, який відповідає за зберігання та видачу Web- сторінок.

З яких частин складаються доменні імена Internet-pecypcie?

17) Програмне, робоче, функціональне, місцеве імена.

18) Найменування механізму, що використовується для доступу до ре­сурсу; ім'я машини, на якій розташований ресурс; власне ім'я ресурсу.

19) Географічна зона, організаційна зона, власне ім'я, функціональ­не ім'я.

20) Верхній рівень, TCP, IP, ім'я комунікаційної мережі.

У якому із варіантів відповіді правильно відображено склад та послідовність етапів обробки замовлення в Internet-магазинах?

21) Перевірка наявності товарів та їх резервування, запит до платі­жної системи, оформлення замовлення на доставку товарів.

22) Перегляд товарного каталогу, відбір товарів, реєстрація покупця.

23) Ознайомлення із зображенням та описом товарів, збір маркети­нгової інформації, доставка товарів.

24) Заповнення покупцем спеціального формуляра з автобіографіч­ними даними, оплата та доставка відібраного товару.

Що таке електронний мол?

25) Це сайт в категорії В2В, на якому укладаються угоди між про­давцями та покупцями та здійснюється проведення фінансово- торгових трансакцій.

26) Це кілька WWW-сторінок, що містять інформацію про компа­нію та її діяльність, спрямованих на ознайомлення потенційних клієн­тів з продукцією та послугами компанії. 3) Це потужний Web-сайт з функціями комплексної системи, що надає повний спектр послуг для ведення бізнесу в мережі багатьом клієнтам (як корпоративним, так і індивідуальним підприємцям).

4) Це сайт, який містить значну кількість електронних крамниць та каталогів, об'єднаних загальним місцем розташування, що спільно ви­конують додаткові функції з єдиним механізмом реєстрації та оплати при доступі до усіх представлених на сайті комерційних структур і підключенням одного або кількох банків.

Яка інформація надається відвідувачем при повторному та подальших відвідуваннях електронного магазину?

27) Прізвище, ім'я, по батькові, поштова і (або) електронна адреса, телефон.

28) Прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання, номер та PIN- код платіжної картки.

29) Логін (нік) відвідувача та назва населеного пункту, в якому він проживає.

30) Адреса електронної пошти та пароль.

До якого моменту ведеться торг за визначеним лотом на Internet-аукціоні?

31) Протягом визначеного правилами аукціону терміну з моменту виставлення товару на торг або до моменту досягнення визначеної продавцем оптимальної ціни.

32) Поки у торзі за визначеним лотом не візьме участь певна кіль­кість учасників, яка визначена правилами аукціону і продавець товару сам не обере покупця.

33) Протягом однієї доби з моменту виставлення товару на торг або протягом 12 годин при виставленні на продаж швидкопсувних товарів.

34) Протягом визначеного правилами аукціону терміну з моменту реєстрації першого учасника торгів або до моменту досягнення ціни, яка більша від стартової не менш ніж на 50 %.

Хто надає інформацію про виставлений на торг товар на електронному аукціоні?

35) Торгова система електронного аукціону.

36) Продавець.

37) Продавець на вимогу покупця.

38) Бюро товарних експертиз регіону, в Internet-просторі якого за­реєстрований аукціон.

Який спосіб мінімізації ризику учасників є найпоширенішим та найдоступнішим на Internet-аукціонах?

39) Страхування від моральних та матеріальних збитків.

40) Криптографічний захист інформації за допомогою ключів (ко­дів), відомих тільки постійним учасникам.

41) Встановлення системи рейтингових оцінок.

42) Встановлення спеціальних інформаційних шлюзів, які дають можливість переглядати інформацію про товар тільки повнолітнім.

Електронні торговельні майданчики — це:

43) Форма продажу товарів або послуг на публічних конкурентних торгах в мережі Internet за допомогою спеціального програмного за­безпечення, в процесі якої встановлюється їх кінцева ціна.

44) Сайти в категорії В2В, на яких укладаються угоди між продав­цями та покупцями та здійснюється проведення фінансово-торгових трансакцій.

45) Web-сайт, який належить фірмі-товаровиробнику, торговій фір­мі тощо та призначений для просування споживчих товарів на ринку, збільшення обсягів продажу, залучення нових покупців.

46) Спеціалізована фірма з виявлення та фінансування фінансової, технічної, організаційної, юридичної підтримки Internet-проектів.

2. Як класифікуються електронні торговельні майданчики за ознакою створення та належності?

1) Створені продавцями, створені покупцями, створені третьою стороною.

2) Створені провайдерами, створені сертифікаційними центрами, створені корпоративними клієнтами.

3) Створені модераторами, створені процесинговими центрами, створені партнерськими програмами.

4) Створені виробниками, створені посередниками, створені дер­жавними організаціями.

3. Які служби не функціонують у складі бізнес-порталів?

1) Поштові сервери.

2) Списки розсилки.

3) Тематичні телеконференції.

4) Електронні пейджери (типу ICQ).

4. З кредитними картками працюють:

1) Готівкові системи платежів.

2) Безготівкові системи платежів.

3)Кредитні системи платежів.

4) Дебетові системи платежів.

5. Процес, протягом якого перевіряється дійсність користува­ча та законність його роботи, — це:

1) Авторизація.

2) Автентифікація.

3)Асиміляція.

4) Апробація.

6. Електронні чеки належать до систем, що базуються на:

1) Механізмі управління рахунком.

2) Основі електронних сертифікатів.

3) Механізмі управління рахунком і на основі електронних серти­фікатів.

4) Немає правильної відповіді.

7. Якими характерними рисами володіє інформаційний про­дукт порівняно з іншими товарами в сфері електронної ко­мерції?

1) Може використовуватися одночасно кількома користувачами.

2) Якість продукту має сильний вплив на систему управління ре­сурсом.

3)Підлягає тільки моральному зношенню.

4) Правильними є всі відповіді.

8. Які типи брокерів не притаманні сучасному Internet- трейдингу?

1) Оф-лайн брокер.

2)Он-лайн брокер.

3) Класичний брокер.

4) Дисконтний брокер.

9. Системи, призначені для бронювання турів за рахунок до­ступу до внутрішньої бази туроператора на основі офлайнового договору, — це:

1) Глобальні системи резервування (GDS).

2) Корпоративні системи бронювання (КСБ).

3) Каталоги турів.

4) Електронні журнали-путівники.

10. Основними недоліками використання Internet-реклами є:

1) Низький рівень популярності серед споживачів.

2) Досить високий рівень складності.

3) Обмежена швидкість каналів зв'язку.

4) Висока вартість.

11. Небажане рекламне повідомлення, яке розсилається електро­нною поштою в особисті поштові скриньки або телеконференції, — це:

1) Пряме поштове розсилання (direct-mail).

2) Контекстна реклама.

3) Спам.

4) Бренд.

12. Основними методами банерної реклами є:

1) Використання списків розсилання.

2) Перевірка індексації сторінок.

3) Використання банерних систем.

4)Самостійна реєстрація банерів.

13.Яким вимогам щодо збереження інформації повинні відпові­дати сучасні криптографічні методи?

1) Конфіденційність інформації.

2) Цілісність інформації.

3) Автентифікація відправників та одержувачів інформації.

4) Правильними є всі відповіді.

14.Що таке асиметричне шифрування?

1) Це схема шифрування, що базується на концепції ключової па­ри, при якій дані, зашифровані будь-яким ключем з пари, можуть бути розшифровані тільки іншим ключем з цієї пари.

2)Це схема шифрування, у якій відправник і одержувач інформації володіють однаковим ключем, за допомогою якої обидва можуть за­шифровувати і розшифровувати інформацію. 3) Це механізм кодуван­ня даних з обов'язковим створенням відправником і одержувачем ін­формації дайджестів повідомлення.

4) Це схема шифрування, у якій застосовується технологія WAP (Wireless Applications Protocol).

15.Які засоби захисту інформації застосовуються для забезпечен­ня захисту у платіжних системах на основі платіжних карток?

1) Антивірусна програма Kaspersky Anti-Hacker.

2) Протокол SSL.

3)Протокол SET.

4) Мережеві черв'яки та троянські програми.

16. Критерії ефективності електронної комерції — це правила, за якими порівнюють:

1) Значення обраних оціночних показників з прогнозними показ­никами.

2) Значення обраних оціночних показників між собою.

3)Значення обраних оціночних показників з певним нормативом.

4) Правильні відповіді 2 і 3.

17. Які етапи не належать до процесу оцінки ефективності електронної комерції?

1) Визначення області оцінки ефективності електронної комерції, формулювання критеріїв ефективності.

2) Організація одержання необхідних статистичних та інших даних для визначення показників ефективності.

3)Розрахунок показників та критеріїв ефективності.

4) Визначення відхилень одержаних показників ефективності від визначеного нормативу.

18. Економічна ефективність електронної комерції в компанії визначається як:

1) Відношення результату застосування інформаційної системи до витрат, пов'язаних з її розробкою та експлуатацією.

2) Відношення доходів, які приносить застосування інформаційної системи, до витрат, пов'язаних з її розробкою та експлуатацією.

3) Величина ступеня інтеграції нової інформаційної системи з іс­нуючою системою.

4) Відношення кількості функцій компанії, що підримуються ін­формаційною системою на основі Internet, до загальної кількості фун­кцій компанії.

19. Основними проблемними питаннями щодо податкового ад­міністрування в мережі Internet є:

1) Розташування сайта продавця і місцезнаходження покупця.

2) Рівень торговельної надбавки і ставка податку на прибуток.

3) Види товарів та типи транзакцій, що передбачені в електронно­му мережевому середовищі.

4) Правильні відповіді 1 і 3.