Варіант 4

магниевый скраб beletage

Які бізнес-операції належать до сфери електронної комерції (ЕК)?

 Обмін комерційною інформацією, купівля-продаж товарів і по­слуг, до- і післяпродажна підтримка, електронні платежі.

 Створення та підтримка Web-сайтів комерційних структур, за­стосування Internet-протоколів, захист комерційної інформації.

 Видача цифрових сертифікатів та надання сертифікаційних по­слуг (створення ключів та паролів користувачів).

 Планування та закупівля матеріалів та ресурсів, управління ви­робничими запасами, доставка готової продукції

Якої сфери (категорії) електронної комерції не існує?

 Бізнес-бізнес (В2В).

 Бізнес-адміністрація (В2А).

 Провайдер-адміністрація (Р2А).

 Споживач-споживач (С2С).

Гіпертекст — це:

 Метод надання інформації у вигляді тексту, окремі фрагменти якого з'єднані за допомогою посилань, тобто зв'язками, що дають змогу легко переходити від одного матеріалу до іншого.

 Метод надання інформації у вигляді великих текстових блоків.

 Метод надання інформації у вигляді тексту, графіки, звуко- і відеозапису, анімації тощо, зв'язаних за допомогою посилань у мережі.

 Спосіб зв'язку між різними компонентами інформації у мережі.

Вкажіть характерні риси електронної пошти:

 Це служба прямого доступу, що потребує повноцінного підклю­чення до Internet та дозволяє інтерактивно взаємодіяти з представле­ною на Web-cepBepax інформацією.

 Це безкоштовна програма для безпосереднього спілкування у мережі, що може виконувати функції, передачі файлів, текстових та голосових повідомлень, новин.

 Це служба Internet що діє в режимі off-line та надає змогу фор­мувати, пересилати, зберігати і читати текстові документи, електронні таблиці в певному форматі, графічні файли, програми тощо.

 Це інтерактивна служба, яка дає можливість спілкування корис­тувачів в режимі реального часу за допомогою текстових повідомлень, що набираються на клавіатурі.

У якому із варіантів відповіді правильно відображено склад та послідовність основних етапів створення Web-сайта:

 Реалізація Web-сайта; визначення комерційних цілей та шляхів їх досягнення; проведення комплексу заходів для залучення клієнтів на сервер; підведення підсумків.

 Розробка дизайну сайта; створення гостьової книги; розміщення реклами на інших сайтах; створення гіперпосилань; формування сис­теми інтерактивного зв'язку з відвідувачами.

 Визначення комерційних цілей та шляхів їх досягнення; реалі­зація Web-сайта; проведення комплексу заходів для залучення клієнтів на сервер та їх утримання; підведення підсумків.

 Запровадження концепції виробництва; створення моделі реаль­ного матеріального продукту у графічній формі, підтримка комплексу відносин між бізнес-партнерами; створення організаційної мережевої структури.

Якими перевагами перед традиційними магазинами володі­ють електронні?

 Ширший асортимент, можливість отримання детальнішої кон­сультації про товари.

 Менший рівень витрат обертання та можливість використання магазину як інструменту маркетингових досліджень.

 Спрощений технологічний процес покупки, можливість при­дбання товарів із суттєвими знижками.

 Краща якість товарів, можливість відтермінування платежу.

Яка інформація надається про товару електронному магазині?

 Хімічний склад, біологічна цінність, схематичне зображення.

 Опис технології виробництва, термін придатності, виробнича собівартість.

 Товарознавча класифікація, оптова і роздрібна ціна, місцезнахо­дження товару.

 Споживчі і технічні властивості, фотографія, ціна.

Які недоліки притаманні доставці придбаних товарів влас­ною кур 'єрською службою магазину?

 Довготривалість доставки.

 Обмежена територія доставки.

 Велика імовірність доставки не за потрібною адресою.

 Значна вартість доставки.

Які функції виконує організатор електронного аукціону?

 Перевіряє достовірність інформації про продавців та покупців, проводить розрахунки за придбаний товар та доставку товару власною кур'єрською службою.

 Надає інформацію про виставлені лоти, організовує післяпро­дажну підтримку товарів, стягує плату за доставку придбаного товару.

 Надає місце для торгу на сайті, організовує технічну підтримку торгів та стягує плату за виставлення товару на торги.

 Дає продавцям рекомендації щодо доцільності виставлення то­варів на торг, визначає момент закінчення торгів, надає відвідувачам повну інформацію про продавців.

Яка інформація надається покупцю-переможцю торгів еле­ктронного аукціону?

 Детальна інформація про придбаний лот, відгуки інших корис­тувачів про нього.

 Інформація про визнання його переможцем, умови оплати та одержання товару.

 Інформація про правила проведення торгів, гарантійну підтрим­ку та правила експлуатації придбаного товару.

 Інформація про всіх покупців, які взяли участь у торгах, та став­ки які були ними зроблені.

Які товари заборонено реалізувати на Internet-аукціонах?

 Швидкопсувні товари, термін придатності яких менший, ніж 18 годин.

 Великогабаритні товари.

 Будь-які товари, що заборонені до вільної реалізації в реальному форматі.

 Сільгосппродукція, лісо- і пиломатеріали, кольорові і дорого­цінні метали, паливно-мастильні матеріали.

Яка форма електронної комерції сфери В2В є оптимальною моделлю гнучкого встановлення ціни?

 Електронна біржа.

 Портал.

 Електронний каталог.

 Електронний аукціон.

Форма взаємодії замовників та постачальників, яка об'єднує в рамках торговельної або розрахункової системи підприємств, що належать до різних галузей:

 Корпоративний портал.

 Електронний каталог.

 Горизонтальний електронний торговельний майданчик.

 Вертикальний електронний торговельний майданчик.

Якого виду електронних бірж за ознакою організації власно­сті та управління не існує?

 Державної електронної біржі.

 Незалежної електронної біржі.

 Галузевої електронної біржі.

 Приватної електронної біржі.

1. За наявною схемою платежів електронні платіжні систе­ми поділяють на:

 Готівкові і безготівкові.

 Дебетові і кредитні.

 Чекові та грошові.

 Ідентифікаційні та звичайні.

2. Файли, що виконують роль грошових купюр, — це:

 Web-гроші.

 Електронні гроші.

 Смарт-картки.

 Дебетові картки.

3. Пластикові картки обмеженого використання характери­зуються можливістю застосування:

 У межах певних регіонів.

 У межах певної зони (окрема корпорація, військова база, уні- веристетське містечко тощо).

 У межах певної країни.

 У межах транснаціональної компанії.

4. Які підприємства надають послуги на світовому освітньому електронному ринку дистанційної освіти?

 Розробники систем дистанційного навчання (спеціалізовані освітні підприємства та університети).

 Розробники навчальних матеріалів на замовлення (тренінгові компанії).

 Постачальники програмного забезпечення систем дистанційної освіти.

 Правильними є всі відповіді.

5. Брокер, який лише виводить операцію на ринок, не надаючи консультацій у системі Internet-трейдингу, — це:

 Он-лайн брокер.

 Дисконтний брокер.

 Класичний брокер.

 Денний брокер.

6. Які недоліки притаманні системі «Internet-банк» при засто­суванні Internet-банкінгу?

 Операції з рахунком проводяться тільки у робочий час банку.

 Неможливість поповнювати або знімати грошові кошти з раху­нків пластикової картки. 3) Незабезпечення повної конфіденційності фінансових транзакцій.

4) Правильні відповіді 1 і 3.

Основними засобами реклами в мережі Internet висту­пають:

 Банери, групи новин, електронна пошта, WWW-ресурси.

 Макро-, мікро- і пікосоти.

 Інтерфейс та система навігації.

 Контент-проекти, контент-ресурси, програми-клієнти.

Електронний маркетинг-мікс складається з таких еле­ментів:

 Товар, просування, презентація, процес, персоналізація.

 Товар, ціна, розповсюдження, просування.

 Товар, ціна, процес, персоналізація.

 Ціна, розповсюдження, процес, товар.

Основними завданнями електронної реклами є:

 Збутові.

 Збільшення прибутку.

 Маркетингові та економічні.

 Інформаційне забезпечення користувачів.

Які функції виконує електронний цифровий підпис?

 Вказує, ким підписано документ і є складним для відтворення іншою, не уповноваженою особою.

 Ідентифікує те, що підписано, і не допускає підробки або зміни інформації.

 Є гарантією справжності і дійсності договірних зобов'язань в електронній комерції.

 Правильними є всі відповіді.

Які засоби із нижчеперелічених не використовуються для захисту електронної пошти?

 Цротокол PEM (Privacy Enhanced Mail).

 Протокол S/MIME.

 Протокол SSL (Secure Socket Layer).

 Протокол PGP (Pretty Good Privacy).

Брандмауер — це:

 Ідентифікаційний номер, який відповідає кожному програмному застосуванню або процесу, що використовує як транспортний прото­кол TCP.

 Фільтр, який встановлюється між корпоративними мережами та Internet з метою захисту інформації від зловмисників та дозволом до­ступу уповноваженим особам.

 Потоковий шифр для швидкого шифрування великих обсягів інформації).

 Хакер, який зламує комп'ютерні системи захисту з метою кра­діжки та отримання фінансових доходів.

До показників, які визначають ефективність електронної комерції щодо організаційних процесів, відносять:

 Ступінь інтеграції нової інформаційної системи з існуючою, ін­тегрованість нової інформаційної системи в діяльність компанії.

 Ефективність різних входів на сервер, кількість повторних від­відувань.

 Локальні та глобальні пріоритети критеріїв оцінки системи еле­ктронної комерції.

 Сукупність транзакційних витрат інформаційної системи та ви­трат на забезпечення комерційного процесу.

Ефективність залучення відвідувачів сервера визначають як:

 Відношення кількості відвідувань сторінки до загальної кілько­сті відвідувань сервера.

 Відношення кількості відвідувачів, що придбали товар, до зага­льної кількості відвідувачів сервера.

 Відношення кількості покупок, зроблених відвідувачами, до за­гальної кількості відвідувань сервера.

 Правильні відповіді 1і 3.

До експлуатаційних витрат при визначенні ефективності Internet-pecypcy відносять:

 Заробітну плата персоналу обслуговування, вартість необхідно­го устаткування.

 Вартість програмних засобів, вкладення в установлення ліній зв'язку та інше устаткування.

 Плату за доменне ім'я, оплату послуг провайдера за надання до­ступу до Internet.

 Правильними є всі відповіді.

Основними проблемами розвитку електронної комерції в Україні у секторі В2С виступають:

 Низький рівень доходів населення і низький рівень розвитку мережевих технологій.

 Недостатня безпека передачі інформації в мережі Internet.

 Високий рівень тінізації економіки.

 Правильні відповіді 1 і 2.