Варіант 5

магниевый скраб beletage

1. Які бізнес-моделі електронної комерції не належать до сфери В2С?

1) Електронний (віртуальний) магазин (e-shop), електронний аук­ціон (e-auction).

2) Електронні постачальники (e-procurements), торговельні плат­форми (collaboration platforms), інформаційні брокери (e-brokers).

3) Віртуальні співтовариства (virtual communities), електронний торговий центр (e-mall).

4) Електронні дилери (3rd party marketplace).

2. Які види електронної взаємодії застосовуються у ЕК?

1) Електронний рух капіталу, електронний обмін інформацією, електронна торгівля, електронний маркетинг, електронний банкінг, електронне страхування.

2) Електронна пошта, телеконференції, інтерактивний чат, списки розсилки, дайджести.

3) Гіпертекст, мультимедіа, ефект присутності, мережева наві­гація.

4) Публічні мережі (Internet), приватні мережі (Exstranet, Intranet).

3. Якої з бізнес-моделей сайтів не існує?

1) Рекламної бізнес-моделі.

2) Підтримки існуючого бізнесу.

3) Створення нового бізнесу.

4)Push-моделі.

4.Основними особливостями пошукових сайтів є:

1) Дослідження Інтернету з метою збору даних про наявні Web- сайти та видача звіту про Web-сторінки, які задовольняють вимоги за­питу користувача.

2) Це ієрархічно організовані тематичні структури, в які інформа­ція заноситься за ініціативою користувачів із жорсткою прив'язкою до визначених категорій.

3) Проведення пошуку інформації за ключовими словами у вели­ких базах даних Web-сайтів.

4) Це вузол мережі Internet, який містить набір взаємопов'язаних HTML-документів.

Послуга WWW — це:

5) Послуга Internet, за допомогою якої абонент може залишати своє відкрите повідомлення в мережі.

6) Служба прямого доступу до файлів у файлових Internet-архівах, яка потребує повноцінного підключення до мережі.

7) Інтерактивна служба, яка дає можливість спілкування користу­вачів в режимі реального часу за допомогою текстових повідомлень, що набираються на клавіатурі.

8) Служба прямого доступу, що потребує повноцінного підклю­чення до Internet, дозволяє інтерактивно взаємодіяти з представленою на Web-cepBepax інформацією та базується на принципі гіпертексту.

Основні елементи, на основі яких базується взаємодія покуп­ця з електронним магазином, — це:

9) Система навігації, пошукова система сайта магазину, банерна реклама.

10) Каталог товарів, додаткова довідкова інформація, кошик покуп­ця, реєстраційна картка покупця.

11) Карта сайта, партнерська програма, платіжна система.

12) Інтерфейс продавця, контекстна реклама, телеконференції.

Яка форма розрахунку за придбаний товар у Internet-магазині є найбільш витратною для покупця та складною щодо повернення товару і грошей?

13) Післяплата при одержанні товарів на пошті.

14) Оплата поштовим переказом.

15) Оплата готівкою кур'єру.

16) Оплата за допомогою платіжних систем мережі Internet.

У якому випадку доставка товарів, придбаних через мережу Internet, здійснюється магістральним транспортом?

17) У випадку доставки швидкопсувних продуктів.

18) У випадку доставки товарів за кордон.

19) У випадку доставки великогабаритних товарів або великих пар­тій товару.

20) У випадку, коли потрібно запобігти пошкодженню або втраті товару при транспортуванні.

Які функції виконують електронні аукціони?

21) Реалізація посередникам великих партій товару, формування оптових цін на товари, надання знижок постійним покупцям.

22) Реалізація товарів та послуг кінцевим споживачам, здійснення тестових продажів, визначення обсягів початкового попиту та ринко­вих цін для нових продуктів.

23) Реалізація сировини і матеріалів виробничим та посередниць­ким структурам, визначення біржових котирувань, формування про­гнозних цін на майбутні періоди.

24) Реалізація товарів «секонд-хенд», проведення сезонних розпро­дажів, рекламних кампаній, PR-акцій.

В чому полягають особливості зворотного (голландського) аукціону?

25) Продавець встановлює початкову ціну, покупці в процесі торгу називають ціни, вищі від стартової, знаючи про пропозиції один одного.

26) Всі покупці у закритому форматі одночасно пропонують ціну на товар. Переможцем торгів визнається покупець, що назвав найвищу ціну.

27) Ставки робляться протягом встановленого часу. Переможцем є той, хто пропонує максимальну ціну, проте товар або послуга фактич­но купуються за ціною, що передує максимальній.

4) Торг починається при встановленні явно завищеної ціни. Ціни поступово знижуються до моменту, коли один з покупців дасть згоду її прийняти.

5. Яку відповідальність несе продавець при недотриманні пра­вил, встановлених торговою системою електронного аукціону?

1) Накладання штрафу в десятикратному розмірі щодо суми запо­діяних збитків.

2) Попередження або недопуск до торгів.

3)Попередження за місцем роботи.

4) Внесення в «чорний» список та передача цієї інформації на інші сайти.

6. Які структурні елементи не входять до складу електронних торговельних майданчиків?

1) Виробничий.

2) Адміністративний.

3)Аналітичної інформації.

4) Маркетингової інформації.

7. Яких організаційних моделей електронних торговельних майданчиків не існує?

1)Сайт-каталог.

2) Сайт-аукціон.

3) Сайт-ринок.

4) Сайт-біржа.

8. Які існують типи електронних торговельних майданчиків за типом управління?

1) Незалежний, приватний, галузевий.

2) Державний, колективний, приватний.

3)Централізований, децентралізований, корпоративний.

4) Інтегровані, гнучкі, адміністровані.

9. Картка з інтегральною схемою і мікропроцесором, що здат­ний виконувати розрахунки, системою вводу-виводу інформації про кошти на рахунку клієнта та їх рух, — це:

1) Кредитна картка.

2) Дебетова картка.

3) Багатоцільова картка.

4) Смарт-картка.

10. Процесинговий центр платіжної системи — це:

1) Сервер електронної комерції, на якому створено і підтримують­ся каталоги товарів та послуг та приймаються замовлення клієнтів на купівлю.

2) Комплекс фінансових та технологічних засобів для обслугову­вання банківських карток певного типу.

3) Установа, що забезпечує інформаційну та технологічну взаємо­дію між учасниками традиційної платіжної системи.

4) Сховище цифрових сертифікатів для реалізації електронного підппису при використанні електронних чеків.

17. Якими реквізитами засвідчується достовірність електро­нних чеків?

1) Електронний цифровий підпис платника, система шифрування з відкритим ключем.

2) Електронна печатка, «сліпий» підпис.

3) Система шифрування з закритим ключем.

4) PIN-код, ім'я власника.

18. Які форми розповсюдження інформаційного продукту існу­ють в мережі Internet?

1) Каталоги і довідкові системи.

2) Web-сервери.

3)Дайджести.

4) Правильними є всі відповіді.

19. електронні торговельні майданчики, у яких реалізовані фун­кції фондової біржі щодо опрацювання і виконання лімітів-ордерів у системі Internet -трейдингу, — це:

1)Системи управління закупівлями (e-procurement).

2) Системи повного циклу супроводу споживачів (CRM-системи).

3)Електронні комунікаційні мережі (ESN).

4) Системи повного циклу супроводу постачальників (SCM- системи).

20. Які характерні риси притаманні глобальним системам ре­зервування туристичних послуг в мережі Internet?

1) Проведення електронних платежів за придбані туристичні по­слуги.

2) Об'єднання постачальників кінцевих послуг (готелі, авіакомпа­нії тощо) та кінцевих споживачів.

3) Надання доступу до постачальників кінцевих послуг туропера- торам.

4) Правильними є всі відповіді.

21. Соціальний та управлінський процес, спрямований на задо­волення потреб споживачів у мережі Internet, — це:

1)Internet-маркетинг.

2) Internet-реклама.

3)Електронний бізнес.

4) Трекінг.

22.До рекламних заходів із використанням електронної пошти не належать:

1) Списки розсилання.

2) Реклама на дошках оголошень.

3) Дискусійні листи.

4) Індивідуальні поштові повідомлення.

23. Які принципи створення та дизайну банерів існують в Internet-рекламі?

1) Стислість і простота.

2) Використання трьох анімаційних кадрів та паузи.

3) Прикінцеве розміщення логотипу або назви суб'єкта реклами.

4) Правильними є всі відповіді.

24. Електронний документ, який видається сертифікаційною установою для встановлення справжності організації шляхом пе­ревірки ії найменування і відкритого ключа, — це:

1) Електронний цифровий підпис.

2) Електронний цифровий сертифікат.

3) Особистий ключ.

4) Відкритий ключ.

25. В чому полягають особливості протоколу SSL?

1) Це основний універсальний протокол для проведення захище­них трансакцій у WWW, що забезпечує передачу даних на мережено- му рівні.

2) Це протокол для захисту електронної пошти з використанням відкритих або симетричних ключів.

3) Це протокол, що використовують для переказу коштів із платі­жних карток клієнтів на банківський рахунок комерційної організації.

4) Це захищений HTTP-протокол, що забезпечує авторизацію і за­хист тільки Web-документів.

26. Яку інформацію містить електронний цифровий сертифікат?

1) Номінал, електронний підпис.

2) Ім'я власника, використаний ключ.

3) Термін дії, клас (від 1 до 4).

4) Правильні відповіді 2 і 3.

27. Які статті витрат зменшуються при запровадженні елек­тронних комунікацій замість традиційних в комерційних проце­сах?

1) Капітальні витрати на будівництво та утримання приміщень ко­мерційних структур.

2) Витрати на до- і післяпродажну підтримку споживачів.

3) Витрати на діловодство (ділове листування, телефонні переговори).

4) Правильними є всі відповіді.

28. Якого напрямку оцінки ефективності електронної комерції не існує?

1) Економічного.

2) Організаційного.

3) Маркетингового.

4) Управлінського.

29. Які аспекти ефективності електронної комерції характе­ризують маркетингові показники?

1) Ефективність проведення маркетингової програми реалізації Web-cepBepa.

2) Ефективність маркетингової програми підтримки Web-cepBepa.

3) Ефективність використання інструментів Web-маркетингу.

4) Правильними є всі відповіді.

30. Ефективність електронної комерції у секторі В2В найвища в галузях, яким притаманні такі ознаки:

1) Високий ступінь стандартизації продукції.

2) Наявні прийнятні фінансові умови.

3) Розвинена конкуренція.

4) Правильними є всі відповіді.