ГЛОСАРІЙ

магниевый скраб beletage

B2A (business-to-administration) — сфера електронної комерції, яка охоплює ділові зв'язки комерційних структур з урядовими ор­ганізаціями (зокрема проведення державних закупівель через Internet).

В2В (business-to-business) — сфера електронної комерції, у якій елект­ронне середовище використовується для замовлення, проведен­ня комерційних операцій та здійснення платежів між бізнесови­ми організаціями (підприємствами) (електронна оптова торгівля).

B2C (business-to-consumer) — сфера електронної комерції, в якій має місце комерційна взаємодія між електронним магазином та по­купцем — безпосереднім споживачем товару (електронна роз­дрібна торгівля).

С2А (consumer-to-administration) — сфера електронної комерції, у якій електронне середовище використовується для організації взає­модії державних структур між споживачами та державними структурами (особливо в соціальній та податковій сфері).

С2С (consumer-to-consumer) — сфера електронної комерції, у якій електронне середовище використовується для взаємодії спожи­вачів для обміну комерційною інформацією або здійснення ко­мерційних операцій.

DNS (Domain Name System) — система доменних імен Internet- ресурсів, яка призначена для співставлення цифрових ІР-адрес комп'ютерів з доменними (літерними) іменами хостів

FTP (File Transfer Protocol) — Internet-cepeic для передачі файлів (в т.ч. програмних) мережею Internet.

FTP-послуга — служба прямого доступу до файлів у файлових Internet-архівах, яка потребує повноцінного підключення до ме­режі.

HTML (Hyper Text Markup Language) — мова розмітки гіпертекстових документів. За її правилами форматуються Web-сторінки та розповсюджуються дані WWW-системи.

HTTP (Hypertext Transfer Protocol) — протокол, згідно якого WWW- документи передаються з сервера до браузера на комп'ютер ко­ристувача.

Internet — всесвітня мережа технічних засобів, стандартів та домов­леностей, яка дає змогу підтримувати зв'язок між різними комп'ютерними мережами у світі.

Internet-маркетинг — комплекс соціальних та управлінських проце­сів, які спрямовані на якнайповніше задоволення потреб спожи­вачів у мережі Internet при формуванні пропозиції і системи об­міну товарів і послуг за допомогою інформаційних комуніка­ційних технологій.

Internet-пейджер — безкоштовна програма для безпосереднього спі­лкування у мережі. Вони можуть виконувати функції передачі файлів, електронної пошти, голосових повідомлень, новин і т. п.

Internet-реклама — форма подання та поширення інформації в мере­жі Internet про товари та послуги з метою їх популяризації з ука­заним джерелом фінансування.

Internet-трейдинг — надання фінансовими установами послуг стосо­вно ефективного використання фінансових інструментів на фі­нансових ринках за допомогою інформаційних комунікаційних технологій.

Intranet — внутрішня локальна комп'ютерна мережа установи, яка функціонує на основі Internet -технологій.

IP-адреса — 32 (за новими стандартами 128) — бітова цифрова адре­са, яка надається кожному вузлу мережі Internet.

IRC — (система «розмовних кімнат» — чатів) — інтерактивна служ­ба, яка дає можливість спілкування користувачів в режимі реа­льного часу за допомогою текстових повідомлень, що набира­ються на клавіатурі.

SET (Secure Electronic Transaction) — протокол, прийнятий як стан­дарт безпеки фінансових трансакцій електронної комерції і ґру­нтується на використанні цифрового підпису із електронним сертифікатом.

S-HTTP (Secure HTTP) — протокол підтримки і передавання гіперте- ксту, який забезпечує авторизацію і захист Web-документів.

SSL (Secure Sockets Layer) — універсальний найбільш масовий прото­кол захисту будь-якого сполучення із використанням будь-якого прикладного протоколу, ґрунтується на використанні крипто­графічних методів шифрування з відкритим ключем.

TCP/IP (Transmission Control Protocol \ Internet Protocol) — сукупність систем стандартів і правил зв'язку та передавання інформації у глобальній мережі Internet.

Web-браузер (browser) — програма перегляду WWW-сторінок та ін­ших ресурсів..

Web-вітрина — сукупність товарного каталогу, системи навігації та оформлення замовлення з наступною передачею його менедже­ру для оформлення. випадку Web — вітрина є інструментом за­лучення покупця, інтерфейсом для взаємодії з ним та проведен­ня маркетингових заходів.

Web-cepeep — комп'ютер, що відповідають за зберігання та видачу Web-сторінок і на якому встановлене серверне програмне забез­печення для обробки запитів програм- браузерів, що використо­вують протокол HTTP.

Web-сторінка — HTML-файл, який може містити тексти, зображення, програми на мові Java та інші Web-елементи.

WWW (World Wide Web) — служба прямого доступу, що потребує повноцінного підключення до Internet та дозволяє інтерактивно взаємодіяти з представленою на Web-cepBepax інформацією.

Авторизація — перевірка прав власника банківської платіжної картки на здійснення фінансових трансакцій.

Автентифікація — ідентифікація особи, яка бажає одержати інтерак­тивний доступ до певної інформації з метою забезпечення без­пеки і гарантування виконання комерційних операцій.

Банер — рекламний модуль на Web-сторінці у вигляді прямокутного графічного зображення (найчастіше у форматі GIF або JPG).

Банк-екваєр — банк, який обслуговує продавця.

Банк-емітент — банк, у якому знаходиться розрахунковий рахунок покупця і є гарантом його фінансових зобов'язань.

Безпека інформації — стан стійкості інформації до випадкових або зумисних впливів, що виключає неприпустимі ризики її зміни, розкриття або знищення, які призводять до матеріальних збит­ків власника або користувача інформації.

Бізнес-портал — потужний Web-сайт з функціями комплексної сис­теми, що надає повний спектр послуг для ведення бізнесу в ме­режі багатьом клієнтам (як корпоративним, так і індивідуальним підприємцям).

Гіпертекст — метод надання інформації у вигляді тексту, окремі фра­гменти якого з'єднані за допомогою посилань тобто зв'язками, що дають змогу легко переходити від одного матеріалу до ін­шого.

Дистанційна освіта — це форма освіти, у якій навчальний процес за­безпечується шляхом інформаційних комп'ютерних технологій.

Електронний аукціон — Web-сайт, що являє собою програмно- інформаційну базу, яка дозволяє проводити конкурентні торги, в процесі чого встановлюється кінцева ціна на товар або пос­лугу.

Електронний банкінг (Internet-банкінг, e-banking) — система банків­ських послуг, при якій клієнт взаємодіє з банком через інформа­ційні комп'ютерні мережі.

Електронний бізнес — будь-яка ділова активність з використанням глобальних інформаційних мереж для модифікації внутрішніх та зовнішніх зв'язків фірми з метою одержання прибутку.

Електронна біржа — електронний торговельний майданчик, на яко­му ціна регулюється коливаннями попиту і пропозиції.

Електронна візитна картка — кілька WWW-сторінок, що містять інформацію про компанію та її діяльність, спрямованих на ознайомлення потенційних клієнтів з продукцією та послугами компанії.

Електронний гаманець — спеціальне програмне забезпечення, яке дає можливість зберігати електронні гроші, здійснювати розра­хунки за їх допомогою, перевіряти їх справжність, одержувати інформацію про розрахунки тощо

Електронний документ — документ, інформація в якому зафіксована у вигляді електронних даних, включаючи обов'язкові реквізити документа.

Електронний документообіг (ЕОД) — сукупність процесів створен­ня, обробки, передавання, одержання, зберігання, використання та знищення електронних документів, які виконуються із засто­суванням перевірки цілісності і у разі потреби з підтвердженням факту їх одержання.

Електронна комерція — економічна взаємодія суб'єктів бізнесу з приводу купівлі-продажу товарів та послуг (матеріальних та ін­формаційних) з використанням інформаційних мереж (Internet, мережа стільникового зв'язку, внутрішні локальні мережі фірм).

Електронний магазин (Internet-магазин, e-shop) — Web-сайт (часто спеціалізований), який належить фірмі-товаровиробнику, торго­вій фірмі тощо та призначений для просування споживчих това­рів на ринку, збільшення обсягів продажу, залучення нових по­купців.

Електронний мол (e-mall) — Web-сайт, який містить значну кількість електронних крамниць та каталогів, об'єднаних загальним міс­цем розташування (в деяких випадках — під однією відомою маркою), що спільно виконують додаткові функції.

Електронна платіжна система (e-payment system) — система здійс­нення розрахунків і платежів між комерційними структурами, фінансовими, державними установами та користувачами мережі в процесі купівлі-продажу товарів та послуг через Internet.

Електронна пошта — електронна послуга, що надає змогу формува­ти, пересилати, зберігати та читати текстові документи, елект­ронні таблиці в певному форматі, графічні файли, програми то­що та діє в режимі off- line.

Електронна система платежів — передача фінансових коштів з од­ного банківського рахунку на інший із застосуванням засобів електронного електронного документообігу.

Електронне страхування — система заходів, спрямована на повне або часткове відшкодування втрат від певних ризиків шляхом використання інформаційних комп'ютерних технологій. Воно являє собою відносини щодо захисту фізичних чи юридичних осіб при настанні страхових випадків за рахунок грошових фон­дів, що формуються зі сплачуваних ними страхових внесків, здійснення та обслуговування яких реалізується засобами комп'ютерних технологій.

Електронний торговельний майданчик (концентратор) — сайт в кате­горії В2В, на якому укладаються угоди між продавцями та покуп­цями та здійснюється проведення фінансово-торгових трансакцій.

Електронний цифровий підпис — вид електронного підпису, отри­маного за результатом криптографічного перетворення набору електронних даних, який до них додається або логічно з ними поєднується і дає змогу підтвердити його цілісність та ідентифі­кувати підписувача.

Електронний чек — доручення платника (покупця) своєму банкові щодо перерахування коштів зі свого рахунку на рахунок одер­жувача платежу, яке є аналогом паперового чека в електронно­му вигляді.

Електронні гроші — система оплати товарів та послуг шляхом пере­давання числових даних від одного комп'ютера до іншого.

Каталоги — ієрархічно організовані тематичні структури, в які інфо­рмація заноситься за ініціативою користувачів. Також сторінка, яка додається в каталог повинна бути жорстко прив'язана до ви­значених в каталозі категорій.

Ключ — набір цифр, з яким комбінується відкритий текст або інша зрозуміла інформація шляхом використання криптографічного алгоритму з метою одержання незв'язного шифрованого тексту.

Кошик покупця — список відібраного покупцем в електронному ма­газині товару з врахуванням його ціни, кількості та загальної вартості.

Криптографічний алгоритм — математична функція, яка комбінує зрозумілу інформацію з ключем для отримання шифрованого тексту.

Криптографія — це наука про забезпечення безпеки даних. Крипто­графія та її похідні системи ґрунтуються на дотриманні принци­пів конфіденційності, аутентифікації та цілісності інформації.

Послуга — товар особливого виду, діяльність, благо, що задовольняє потреби індивіда, виробництва або суспільства, має споживчу цінність і вартість, результат якої можу мати матеріальний і не­матеріальний характер.

Пошукові машини (spiders, crowlers) — інструменти пошуку в мере­жі Internet, основна функція яких полягає в дослідженні Інтер- нету з метою збору даних про наявні Web-сайти та видача звіту про Web-сторінки, які задовольняють вимоги запиту користу­вача.

Пошукові сайти — інструменти пошуку в мережі Internet, які дають можливість користувачам проводити пошук інформації за клю­човими словами у великих базах даних Web-сайтів.

Провайдер — установа, яка надає комерційні послуги з підключення до мережі і підтримки організаційних процесів щодо функціо­нування інформаційних комп'ютерних технологій.

Процесинговий центр — установа, що забезпечує інформаційну і технологічну взаємодію між учасниками традиційної та елект­ронної платіжної систем (містить базу даних платіжної системи, дані про членів платіжної системи, і власників платіжних кар­ток) для забезпечення авторизаційних запитів.

Сайт — адреса розташування інформаційного ресурсу в Internet.

Сервер — комп'ютер, що забезпечує роботу та надає послуги іншим комп'ютерам та програмам у складі внутрішньої мережі.

Служби Internety — системи, що надають послуги користувачам ме­режі.

Смарт-картка (чіпова картка) — картка з інтегральною схемою і мік­ропроцесором, який здатний виконувати розрахунки. Являє фа­ктично собою мініатюрний комп'ютер з процесором, пам'яттю, програмним забезпеченням, системою вводу-виводу інформації про кошти на рахунку клієнта та їх рух.

Списки розсилок — послуга, яка полягає в об'єднанні за одною адре­сою електронної пошти адрес багатьох передплатників списку розсилки. Якщо на дану адресу надсилається лист, то його оде­ржують всі передплатники цього списку.

Таргетинг — демонстрація реклами та надання інформації чітко ви­значеній аудиторії.

Телеконференція — послуга Internet, за допомогою якої абонент мо­же залишати своє відкрите повідомлення в мережі, де пізніше його можуть переглянути зацікавлені користувачі і дати таку ж відкриту відповідь.

Трекінг — можливість аналізу поведінки відвідувачів сайту та враху­вання його результатів при удосконаленні продукції, самого сайту і маркетингових заходів.

Хост — будь-який пристрій (найчастіше комп'ютер), який приєдна­ний до мережі Internet, призначений для входу в мережу та за­безпечення роботи в мережі кінцевих користувачів і використо­вує протокол TCP/IP.