1.3. Розвиток і сфери застосування електронної комерції. Учасники електронного ринку

магниевый скраб beletage

Електронний ринок є сукупністю його учасників, продук­тів та процесів їх взаємодії, що характеризуються певними за­кономірностями в умовах розвинутої структури інформаційних комунікаційних технологій та систем.

До учасників електронного ринку відносяться продавці, покупці та посередники, а також організації, що забезпечують інфраструктуру та правила ринку.

Продуктами називаються товари і послуги, заради яких продавці і покупці виходять на ринок.

Взаємодія учасників ринку з приводу купівлі-продажу продуктів та інших видів ринкової діяльності представлена процесами, що можуть включати розробку нових продуктів, виробництво, дослідження ринку, пошук, замовлення, поставку і споживання продукту, зокрема:

• комерційні операції: замовлення, одержання товару, його оплата;

• обслуговування та підтримка продукту;

• маркетинг, продаж, сприяння продажу;

• спільна розробка продукту;

• розподілене спільне виробництво;

• використання послуг;

• загальні закупівлі;

• бізнес-адміністрування (надання дозволів, ліцензій, кон­цесій, збір податків);

• транспорт і постачання;

• автоматична торгівля електронними товарами;

• бухгалтерський облік;

• вирішення комерційних суперечок.

Продавці представлені підприємствами різного масштабу, що розташовані у різних географічних регіонах і знаходяться на різних стадіях впровадження інструментів електронного бі­знесу.

Усі підприємства, що працюють на сучасному ринку, можна поділити на 3 групи стосовно електронного бізнесу:

1. традиційні (brick-and-mortar), які діють на реальному фі­зичному ринку і не звертаються до електронного бізнесу, якщо до цього їх не змушують певні обставини;

2. змішані (click-and-brick), які певну частку своєї діяльнос­ті здійснюють через мережу Internet;

3. повністю електронні (click-only), які існують лише в ме­режі Internet.

Покупці на електронному ринку дещо відрізняються від по­купців на традиційних фізичних ринках. Оскільки доступ до Internet пов'язаний із придбанням обладнання та наявністю пе­вного рівня освіти, користувачі мережі характеризуються ви­щим рівнем доходів та освіти, ніж середній покупець на реаль­ному ринку.

За даними досліджень компаній Media Metrix и McKinsey on-line покупці умовно поділяються на такі категорії:

1. «любителі поторгуватися» складають до 8 % користува­чів Internet. Вони постійно шукають, де можна купити товари за дешевшими цінами. Близько половини усіх on-line покупців відносяться саме до цієї категорії.

2. «любителі бути на зв'язку» менш схильні здійснювати покупки в мережі, надаючи перевагу участі у таких заходах як чат або розсилка поздоровлень. Такий тип покупців найчастіше звертає увагу на знайомі у «реальному режимі» торгові марки та об'єднує близько 35 % користувачів.

3. «обивателі» та «любителі активного відпочинку» ко­ристуються мережею Internet з метою одержання інформації. «Обивателі» найчастіше відвідують сайти фінансових оглядів та новин, а «любителі активного відпочинку» надають перевагу спортивним та розважальним сайтам. Ці дві категорії формують значний трафік. Завданням продавців у цьому випадку є пере­творення трафку у покупку.

4. «прихильники принципу полегшення життя» уклада­ють понад половину усіх on-line угод. їх основний принцип — купувати безпосередньо «з рук в руки» та економити при цьо­му час.

5. «любителі прогулянок» (або серфери) складають лише близько 10 % користувачів, проте переглядають у 4 рази більше Web-сторінок, ніж інші користувачі. На їхню частку прихо- диться близько 35 % сумарного часу, який проходять усі корис­тувачі on-line. їх приваблюють сайти, які постійно удоскона­люються та оновлюються.