ДОДАТКИ

магниевый скраб beletage

Додаток 1

Закон України Про електронні документи та електронний документообіг

Цей Закон встановлює основні організаційно-правові засади елек­тронного документообігу та використання електронних документів.

Розділі. Загальні положення

Стаття 1. Визначення термінів

У цьому Законі терміни вживаються у такому значенні: адресат — фізична або юридична особа, якій адресується електро­нний документ;

дані — інформація, яка подана у формі, придатній для її оброблен­ня електронними способами;

посередник — фізична або юридична особа, яка установленому за­конодавством порядку здійснює приймання, передавання (доставку), зберігання, перевірку цілісності електронних документів для задово­лення власних потреб або надає відповідні послуги за дорученням ін­ших суб'єктів електронного документообігу;

обов'язковий реквізит електронного документа — обов'язкові дані в електронному документів, без яких він не може бути підставою для його обліку і не матиме юридичної сили;

автор електронного документа — фізична або юридична особа, яка створила електронний документ;

суб'єкти електронного документообігу — автор, підписував, адре­сат та посередник, які набувають передбачених законом прав і обов'язків у процесі електронного документообігу.

Стаття 2. Сфера дії Закону

Дія цього Закону поширюється на відносини, що виникають у процесі створення, відправлення, передавання, одержання, зберігання, оброблення, використання та знищення електронних документів.

Стаття 3. Законодавство про електронні документи та елект­ронний документообіг

Відносини, пов'язані з електронним документообігом та викорис­тання електронних документів, регулюються Конституцією України, Цивільним кодексом України, законами України «Про інформацію», «Про захист інформації в автоматизованих системах», «Про державну таємницю», «Про зв'язок», «Про обов'язків примірник документів», «Про Національний архівний фонд та архівні установи», цим законом, а також іншими нормативно-правовими актами.

Якщо міжнародним договором України, згода на обов'язковість надана Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені цим Законом, застосовуються правила міжнародного договору.

Стаття 4. Державне регулювання електронного документоо­бігу

Кабінет Міністрів України та інші органи виконавчої влади в ме­жах повноважень, визначених законом, реалізують державну політику електронного документообігу.

Державне регулювання у сфері електронного документообігу спрямовано на:

реалізацію єдиної державної політики електронного документо­обігу;

забезпечення прав і законних інтересів суб'єктів електронного до­кументообігу;

нормативно-правове забезпечення технології оброблення, ство­рення, передавання, одержання, зберігання, використання та знищення електронних документів.