Розділ II. Електронний документ

магниевый скраб beletage

Стаття 5. Електронний документ

Електронний документ — документ, інформація в якому зафіксо­вана у вигляді електронних даних, включаючи обов'язкові реквізити документа.

Склад та порядок розміщення обов'язкових реквізитів електро­нних документів визначається законодавством.

Електронний документ може бути створений, переданий, збереже­ний і перетворений електронними засобами у візуальну форму.

Візуальною формою подання електронного документа є відобра­ження даних, які він містить, електронними засобами або на папері у формі, придатній для сприймання його змісту людиною.

Стаття 6. Електронний підпис

Електронний підпис є обов'язковим реквізитом електронного до­кумента, який використовується для ідентифікації автора та/або під- писувача електронного документа іншими суб'єктами електронного документообігу.

Накладанням електронного підпису завершується створення елек­тронного документа.

Відносини, пов'язані з використанням електронних цифрових під­писів, регулюються законом.

Використання інших видів електронних підписів в електронному документообігу здійснюється суб'єктами електронного документообі­гу на договірних засадах.

Стаття 7. Оригінал електронного документа

Оригіналом електронного документа вважається електронний примірник документа з обов'язковими реквізитами, у тому числі з електронним цифровим підписом автора.

У разі надсилання електронного документа кільком адресатам або його зберігання на кількох електронних носіях інформації кожний з електронних примірників вважається оригіналом електронного доку­мента.

Якщо автором створюються ідентичні за документарною інформа­цією та реквізитами електронний документ та документ на папері, ко­жен з документів є оригіналом і має однакову юридичну силу.

Оригінал електронного документа повинен давати змогу довести його цілісність та справжність у порядку, визначеному законодавст­вом; у визначених законодавством випадках може бути пред'явлений у візуальній формі відображення, в тому числі у паперовій копії.

Електронна копія електронного документа засвідчується у поряд­ку, встановленому законом.

Копією документа на папері для електронного документа є візуа­льне подання електронного документа на папері, яке засвідчене в по­рядку, встановленому законодавством.

Стаття 8. Правовий статус електронного документа та його копії

Юридична сила електронного документа не може бути заперечена виключно через те, що він має електронну форму.

Допустимість електронного документа як доказу не може запере­чуватися виключно на підставі того, що він має електронну форму.

Електронний документ не може бути застосовано як оригінал:

1)свідоцтва про право на спадщину;

2) документа, який відповідно до законодавства може бути створений лише в одному оригінальному примірнику, крім випад­ків існування централізованого сховища оригіналів електронних документів;

3) в інших випадках, передбачених законом.

Нотаріальне посвідчення цивільно-правової угоди, укладеної шля­хом створення електронного документа (електронних документів), здійснюється у порядку, встановленому законом.