Розділ IV. Організація електронного документообігу

магниевый скраб beletage

Стаття 14. Організація електронного документообігу

Електронний документообіг здійснюється відповідно до законо­давства України або на підставі договорів, що визначають взаємовід­носини суб'єктів електронного документообігу.

Використання електронного документа у цивільних відносинах здійснюється згідно із загальними вимогами вчинення правочинів, встановлених цивільним законодавством.

Стаття 15. Обіг електронних документів, що містять інфор­мацію з обмеженим доступом

Суб'єкти електронного документообігу, які здійснюють його на договірних засадах, самостійно визначають режим доступу до елект­ронних документів, що містять конфіденційну інформацію, та встано­влюють для них систему (способи) захисту.

В інформаційних, телекомунікаційних, інформаційно-телекомуні­каційних системах, які забезпечують обмін електронними документа­ми, що містять інформацію, яка є власністю держави, або інформацію з обмеженим доступом, повинен забезпечуватися захист цієї інформа­ції відповідно до законодавства.

Стаття 16. Права і обов'язки суб'єктів електронного докуме­нтообігу

Суб'єкти електронного документообігу користуються правами та мають обов'язки, які встановлено для них законодавством.

Якщо в процесі організації електронного документообігу виникає необхідність у визначенні додаткових прав та обов'язків суб'єктів електронного документообігу, що не визначені законодавством, такі права та обов'язки можуть встановлюватися цими суб'єктами на дого­вірних засадах.

Стаття 17. Вирішення спорів між суб'єктами електронного документообігу

Вирішення спорів між суб'єктами електронного документообігу здійснюється в порядку, встановленому законом.

Стаття 18. Відповідальність за порушення законодавства про електронні документи та електронний документообіг

Особи, виниі в порушенні законодавства про електронні докумен­ти та електронний документообіг, несуть відповідальність згідно з за­конами України.