Закон України Про телекомунікації

магниевый скраб beletage

Цей Закон встановлює правову основу діяльності у сфері телеко- мунікацій.

Закон визначає повноваження держави щодо управління та регу­лювання зазначеної діяльності, а також права, обов'язки та засади від­повідальності фізичних і юридичних осіб, які беруть участь у даній ді­яльності або користуються телекомунікаційними послугами.

Глава і. Загальні положення

Стаття 1. Визначення основних термінів

1. У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні: абонент — споживач телекомунікаційних послуг, який отримує телекомунікаційні послуги на умовах договору, котрий передбачає підключення кінцевого обладнання, що перебуває в його власності або користуванні, до телекомунікаційної мережі;

адреса мережі Інтернет — визначений чинними в Інтернеті міжна­родними стандартами цифровий та/або символьний ідентифікатор до­менних імен в ієрархічній системі доменних назв;

адресний проствр мережі Інтернет — сукупність адрес мережі Ін­тернет;

дані — інформація у формі, придатній для автоматизованої оброб­ки її засобами обчислювальної техніки;

домен — частина ієрархічного адресного простору мережі Інтер­нет, яка має унікальну назву, що її ідентифікує, обслуговується гру­пою серверів доменних імен та централізовано адмініструється;

домен.иЛ — домен верхнього рівня ієрархічного адресного прос­тору мережі Інтернет, створений на основі кодування назв країн від­повідно до міжнародних стандартів, для обслуговування адресного простору українського сегмента мережі Інтернет;

домен другого рівня — частина ієрархічного адресного простору мережі Інтернет, що розташовується на другому рівні ієрархії імен у

цій мережі; [•]

Інтернет — всесвітня інформаційна система загального доступу, яка логічно зв'язана глобальним адресним простором та базується на Інтернет-протоколі, визначеному міжнародними стандартами;

інформаційна система загального доступу — сукупність телекому­нікаційних мереж та засобів для накопичення, обробки, зберігання та

передавання даних; [•]

інформація — відомості, подані у вигляді сигналів, знаків, звуків, рухомих або нерухомих зображень чи в інший спосіб;

кінцеве обладнання — обладнання, призначене для з'єднання з пунктом закінчення телекомунікаційної мережі з метою забезпечення доступу до телекомунікаційних послуг;

передавання даних — передавання інформації у вигляді даних з

використанням телекомунікаційних мереж; [•]

провайдер телекомунікацій — суб'єкт господарювання, який має право на здійснення діяльності у сфері телекомунікацій без права на технічне обслуговування та експлуатацію телекомунікаційних мереж і

надання в користування каналів електрозв'язку; [•]

рухомий (мобільний) зв'язок — електрозв'язок із застосуванням радіо технологій, під час якого кінцеве обладнання хоча б одного із споживачів може вільно переміщатися в межах усіх пунктів закінчен­ня телекомунікаційної мережі, зберігаючи єдний унікальний ідентифі­каційний номер мобільної станції;

споживач телекомунікаційних послуг (споживач) — юридична або фізична особа, яка потребує, замовляє та/або отримує телекомуніка­ційні послуги для власних потреб; [•]

суб'єкти ринку телекомунікацій — оператори, провайдери телеко­мунікацій, споживачі телекомунікаційних послуг, виробники та/або

постачальники технічних засобів комунікацій; [•]

Стаття 2. Мета Закону

1. Метою цього Закону є забезпечення повсюдного надання теле­комунікаційних послуг достатніх асортименту, обсягу та якості шля­хом обмеженого регулювання ринкових відносин для сприяння ефек­тивному функціонуванню відкритого і справедливого конкурентного ринку. Закон визначає засади захисту прав споживачів та контролю за ринком телекомунікацій з боку держави.

Стаття 3. Призначення телекомунікацій

1. Сфера телекомунікацій є складовою частиною галузі зв'язку України.

2. Телекомунікації є невід'ємною частиною виробничої та соціа­льної інфраструктури України і призначені для задоволення потреб юридичних і фізичних осіб, органів державної влади в телекомуніка­ційних послугах.

[•]

Стаття 5. Сфера дії Закону

1. Дія цього Закону поширюється на відносини суб'єктів рнку те­лекомунікацій щодо надання та отримання телекомунікаційних послуг і використання телекомунікаційних мереж загального користування.

2. Дія цього Закону не поширюється на телекомунікаційні мережі, що не взаємодіють з телекомунікаційними мережами загального кори­стування, за винятком їх використання в умовах надзвичайної ситуа­ції, надзвичайного стану та воєнного стану.

Стаття 6. Принципи діяльності у сфері телекомунікацій

1. Основиними принципами діяльності у сфері телекомунікацій є:

1) доступ споживачів до загальнодоступних телекомунікаційних послуг, які необхідні їм для задоволення потреб, участі в політичному, економічному та громадському житті;

2) взаємодія та взаємозв'язаність телекомунікаційних мереж для забезпечення можливості зв'язку між споживачами всіх мереж;

3) забезпечення сталості телекомунікаційних мереж і управління цими мережами з урахуванням їх технологічних особливостей на ос­нові єдиних стандартів, норм і правил;

4) державна підтримка розвитку вітчизняного виробництва техніч­них засобів комунікацій;

5) заохочення конкуренції в інтересах споживачів телекомуніка­ційних послуг;

6) збільшення обсягів телекомунікаційних послуг, їх переліку та утворення нових робочих місць;

7) впровадження світових досягнень у сфері телекомунікацій, за­лучення, використання вітчизняних та іноземних матеріальних та фі­нансових ресурсів, новітніх технологій, управлінського досвіду;

8) сприяння розширенню міжнародного співробітництва у сфері телекомунікацій та розвитку глобальної телекомунікаційної ме­режі;

9) забезпечення доступу споживачів до інформації про порядок отримання та якість телекомунікаційних послуг;

10)ефективність, прозорість регулювання у сфері телекомунікацій;

11) створення сприятливих умов діяльності у сфері телекомуніка­цій з урахуванням особливостей технологій та ринку телекомунікацій.

2. Надання телекомунікаційних послуг на території України є ви­ключним правом юридичних осіб з місцезнаходженням на території України, які зареєстровані відповідно до законодавства України, та/або фізичних осіб — суб'єктів підприємницької діяльності з по­стійним місцем проживанням на території України.

[•]

Стаття 9. Охорона таємниці телефонних розмов, телеграфної

та іншої кореспонденції, безпека телекомунікацій

[•]

2. Зняття інформації з телекомунікаційних мереж заборонене, крім винятків, передбачених законом.

3. Оператори, провайдери телекомунікацій зобов'язані вживати відповідно до законодавства технічних та організаційних заходів із за­хисту телекомунікаційних мереж, засобів телекомунікацій, інформації

з обмеженим доступом про організацію телекомунікаційних мереж та

інформації, що надається цими мережами.

[•]

Стаття 12. Науково-технічне забезпечення функціонування і розвитку телекомунікацій

1. Науково-технічне забезпечення функціонування і розвитку те­лекомунікацій здійснюється шляхом організації наукових досліджень, створення нормативно-правової бази та розроблення нормативної до­кументації, гармонізації державних і галузевих стандартів з міжнарод­ними стандартами, впровадження нових технологій та засобів телеко­мунікацій.