1.4. Проблеми розвитку електронної комерції в Україні та у світі

магниевый скраб beletage

Основними труднощами у сфері електронної комерції, згід­но з даними закордонних джерел, є недостатня безпека даних, що передаються через Internet, яка зводиться до двох загроз — комп'ютерні підробки і шахрайство та порушення таємниці особистого життя в умовах можливості чіткої фіксації хто, що, коли і в кого купував.

Іншою принципово важливою проблемою є якість кому­нікацій (розвиток мережі комунікацій, мала пропускна спро­можність каналів та низька швидкість передачі інформації), особливо характерна для вітчизняного сегмента електронної комерції.

У вітчизняному електронному бізнесі мало поширені авто­матизовані системи управління виробничою, торговельною, фі­нансовою діяльністю корпоративного рівня.

Також проблемою розвитку електронної комерції можна вважати невизначеність реального існування контрагента, не­знання правил ведення іноземного бізнесу і т. п. та відсутність в окремих випадках універсальних стандартів взаємодії та суміс­ності при роботі в глобальній мережі.

Суттєве значення має невизначеність ряду юридичних та фінансових питань, зокрема захист прав інтелектуальної влас­ності та прав споживачів, вимоги до форми угод, їх юрисдик­цію і відповідальність за неналежне виконання, захист інфор­мації, регулювання криптографії, тарифи на виконання операцій, оподаткування угод та митні тарифи.

Для української електронної комерції характерні також проблеми, пов'язані із порівняно невеликою кількістю вітчи­зняних користувачів Internet, з недосконалістю та часто від­сутністю належної законодавчо-нормативної бази, яка регу­лює діяльність бізнес-структур в Internet, нестача знань і кваліфікації користувачів, а також слабке поширення систем безготівкового розрахунку (пластикові, в основному міжна­родні картки) для приватних осіб. Рівень довіри потенційних покупців до вітчизняних Internet-pecypciB є порівняно низь­ким, що є наслідком завищення цін у електронних магазинах, невисокого рівня життя населення, непрозорих техніко- економічних норм та відсутності механізмів регулювання електронної економічної діяльності.