Глава VI. Споживачі телекомунікаційних послуг

магниевый скраб beletage

Стаття 32. Права споживачів телекомунікаційних послуг

1. Споживачі під час замовлення та/або отримання телекомуніка­ційних послуг мають право на:

1)державний захист своїх прав;

2) вільний доступ до телекомунікаційних послуг;

3) безпеку телекомунікаційних послуг;

4) вибір оператора, провайдера телекомунікаційних послуг;

5) вибір виду та кількості телекомунікаційних послуг;

6) безоплатне отримання від оператора, провайдера телекомуніка­цій вичерпної інформації щодо змісту, якості, вартості та порядку на­дання телекомунікаційних послуг;

7) своєчасне і якісне одержання телекомунікаційних послуг;

8) отримання від оператора, провайдера телекомунікацій наявних відомостей щодо наданих телекомунікаційних послуг;

9) обмеження оператором, провайдером телекомунікацій доступу споживача до окремих видів послуг на підставі його власної письмової заяви;

10) повернення від оператора, провайдера телекомунікацій неви­користаної частки коштів у рахі відмови від передплачених телекому­нікаційних послуг у випадках і в порядку, визначених правилами на­дання і отримання цих послуг;

11) відмову від телекомунікаційних послугу порядку, встановле­ному договором про надання телекомунікаційних послуг;

12) відшкодування збитків, заподіяних унаслідок невиконання чи неналежного виконання оператором, провайдером телекомунікацій обов'язків, передбачених договором зі споживачем чи законодав­ством;

13) оскарження неправомірних дій операторів, провайдерів теле­комунікацій шляхом звернення до суду та уповноважених державних органів;

14) відмову від оплати телекомунікаційної послуги, яку вони е за­мовляли;

15) отримання відомостей щодо можливості та порядку відмови від замовленої телекомунікаційної послуги;

16) отримання за письмовою заявою рахунків за надані телекому­нікаційні послуги безпосереднь в оператора та/або провайдера;

17)інші права, визначені законодавством.

Стаття 33. Обов'язки споживачів телекомунікаційних послуг

1. Споживачі телекомунікаційних послуг зобов'язані дотримува­тися Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг, що за­тверджує Кабінет Міністрів України, зокрема:

1) використовувати кінцеве обладнання, що має документ про під­твердження відповідності;

2) не допускати використання кінцевого обладнання споживача для вчинення протиправних дій або дій, що суперечать інтересам на­ціональної безпеки, оборони та охорони правопорядку;

3) не допускати дій, що можуть створювати загрозу для безпеки експлуатації мереж телекомунікацій, підтримки цілісності та взає­модії мереж телекомунікацій, захисту інформаційної безпеки ме­реж телекомунікацій, електромагнітної сумісності радіоелектрон­них засобів, ускладнювати чи унеможливлювати надання послуг іншим споживачам;

4) не допускати використання на комерційній основі кінцевого об­ладнання та абонентських ліній для надання телекомунікаційних по­слуг третім особам;

5) виконувати умови договору про надання телекомунікаційних послуг у разі його укладення, у тому числі своєчасно оплачувати отримані ними телекомунікаційні послуги;

6) виконувати інші обов'язки відповідно до законодавства.

[...]

Стаття 36. Відповідальність споживачів телекомунікаційних послуг

1. Споживачі телекомунікаційних послуг несуть відповідальність за порушення норм цього Закону, Правил надання та отримання теле­комунікаційних послуг відповідно до закону.

2. У разі затримки плати за надані оператором, провайдером теле­комунікаційні послуги споживачі платять пеню, яка обчислюється від вартості неоплачених послуг у розмірі облікової ставки Національного банку України, що діяла в період, за який нараховується пеня.

3.Сплата споживачем пені, правомірне припинення чи скорочення оператором, провайдером переліку телекомунікаційних послуг не зві­льняє споживача від обов'язку оплатити надані йому телекомуніка­ційні послуги.

[...]