Типовий закон ЮНСІТРАЛ про електронну торгівлю

магниевый скраб beletage

(Текст оригіналу англійською, арабською, іспанською, китайською, російською і французькою мовами)

ЧАСТИНА ПЕРША. ЕЛЕКТРОННА ТОРГІВЛЯ В ЦІЛОМУ

Глава і. Загальні положення

Стаття 1. Сфера застосування*

Цей Закон застосовується до будь-якого виду інформації, оформ­леної як дані у формі повідомлень, що використовується в контексті торгової діяльності.

Стаття 2. Визначення

Для цілей цього Закону:

а) «дані у формі повідомлень» означає інформацію, зібрану та об­роблену, відправлену, отриману або таку, що зберігається за допомо­гою електронних, оптичних або аналогічних засобів, включаючи елек­тронний обмін даними (ЕОД), електронну пошту, телеграму, телекс або телефакс, але не обмежуючись ними;

Для держав, що, можливо, побажають обмежити сферу застосування цьо­го Закону даними у формі міжнародних повідомлень. Комісія пропонує такий текст:

«Цей Закон застосовується до даних у формі повідомлень, як вони визна­чені в пункті 1 статті 2, у випадках, коли ці дані у формі повідомлень мають відношення до міжнародної торгівлі».

Цей Закон не має переважної сили стосовно будь-яких норм права, при­значених для захисту прав споживачів.

Для держав, що, можливо, побажають розширити сферу застосування цього Закону, Комісія пропонує такий текст:

«Цей Закон застосовується для будь-якого виду інформації, оформленої як дані^ формі повідомлень, за винятком таких випадків: [...]».

Термін «торгова» треба тлумачити широко, з Тим, щоб він охоплював питання, що випливають з усіх відносин торгового характеру, як договірних, так і недоговірних. Відносини торгового характеру включають такі угоди, не обмежуючись ними: будь-які торгові угоди на постачання товарів або послуг або обмін товарами або послугами; дистриб'юторські угоди; комерційне пред­ставництво й агентські відносини; факториг; лізинг; будівництво промислових об'єктів; надання консультативних послуг; інжиніринг; купівля/продаж ліце- зій; інвестування; фінансування; банківські послуги; страхування; угоди про експлуатацію або концесію; спільні підприємства та інші форми промислового або підприємницького спрвіробітництва; перевезення товарів і пасажирів пові­тряним, морським, залізничним або автомобільним транспортом.

b) «електронний обмін даними» (ЕОД) означає електронну пере­дачу з одного комп'ютера на інший інформації з використанням узго­дженого стандарту структуризації інформації;

c) «упорядник» даних у формі повідомлень означає таку особу, ко­тра або від імені котрої дані у формі повідомлень, як передбачається, були відправлені або зібрані та оброблені, якщо таке мало місце, за винятком особи, що діє як посередник відносно цих даних повідом­лень;

d) «адресат» даних у формі повідомлень означає таку особу, що відповідно до намірів упорядника, повинна одержати дані у формі по­відомлень, за винятком особи, що діє як посередник відносно цих да­них у формі повідомлень;

e) «посередник» відносно конкретних даних у формі повідомлень означає таку особу, що від імені іншої особи відправляє, одержує або зберігає ці дані у формі повідомлень або надає інші послуги відносно цих даних у формі повідомлень.

Стаття 3. Тлумачення

1) При тлумаченні цього Закону треба враховувати його міжнаро­дне походження і необхідність сприяти досягненню уніфікації в його застосуванні і дотриманню добросовісності.

Питання, що стосуються предмету регулювання цього Закону і які прямо в ньому не врегульовані, підлягають вирішенню відповідно до загальних принципів, на яких засновано цей Закон.

Стаття 4. Зміна за домовленістю

1) Якщо не передбачене інше, положення глави III можуть бути змінені за домовленістю між сторонами, що беруть участь у зборі, об­робці, відправленні, одержанні, збереженні або іншому опрацюванні даних у формі повідомлень.

2) Пункт 1 не зачіпає будь-якого існуючого або існування якого є можливим права на зміну за домовленістю будь-якої норми права, за­даної в главі II.