Глава II. Застосування юридичних вимог відносно даних у формі повідомлень

магниевый скраб beletage

Стаття 5. Визнання юридичної чинності даних у формі повід­омлень

Інформація не може бути позбавлена юридичної сили, чинності, або сили щодо застосування права лише на тій підставі, що вона існує у формі даних у формі повідомлень.

Стаття 6. Письмова форма

1) Якщо законодавство вимагає, щоб інформація була надана в письмовій формі, ця вимога вважається дотриманою шляхом надання даних у формі повідомлень, якщо інформація, яка міститься в них, є доступною у спосіб, що робить її придатною для подальшого викорис­тання.

2) Пункт 1 застосовується як у тих випадках, коли встановлена в ньому вимога виражена у формі зобов'язання, так і в тих випадках, коли законодавство просто передбачає настання певних наслідків, як­що інформація подана не в письмовій формі.

Положення цієї статті не застосовуються в таких випадках:

[...]

Стаття 7. Підпис

1)Якщо законодавство вимагає наявності підпису особи, ця вимо­га вважається виконаною відносно даних у формі повідомлень, якщо:

a) використаний якийсь засіб, що ідентифікує цю особу і вказує на те, що ця особа погоджується з інформацією, що міститься в даних у формі повідомлень;

b) цей засіб є як надійним, так і відповідним щодо цілей, заради яких дані у формі повідомлень були зібрані та оброблені або передані з урахуванням усіх обставин, включаючи будь-яку відповідну угоду.

2)Пункт 1 застосовується, як у тих випадках, коли вимога, що міс­титься в ньому, виражена у формі зобов'язання, так і тих випадках, коли законодавство просто передбачає настання певних наслідків, як­що підпис відсутній.

3) Положення цієї статті не застосовуються в таких випадках:

[...]

Стаття 8. Оригінал

1) якщо законодавство вимагає, щоб інформація надавалася або зберігалася в її первісній формі, ця вимога вважається виконаною за допомогою даних у формі повідомлень, якщо:

a) є надійна упевненість у цілісності інформації з моменту, коли вона була вперше зібрана та оброблена в її остаточній формі у вигляді даних у формі повідомлень або в якому-небудь іншому виді;

b) при необхідності надання інформації, ця інформація може бути продемонстрована особі, якій вона повинна бути надана.

2)Пункт 1 застосовується як у тих випадках, коли вимога, що міс­титься в ньому, виражена у формі зобов'язання, так і в тих випадках, коли законодавство просто передбачає настання певних наслідків, як­що інформація не була надана або збережена в її первісній формі.

3) Для цілей підпункту (а) пункту 1:

a) критерієм оцінки цілісності є зберігання інформації в повному і незмінному виді, без урахування будь-яких індосаментів і будь-яких змін, що відбуваються в звичайному процесі передачі, збереження і демонстрації;

b) необхідний ступінь надійності оцінюється з урахуванням мети, заради якої інформація була зібрана та оброблена, і усіх відповідних обставин.

4) Положення цієї статті не застосовуються в таких випадках:

[...]

Стаття 9. Прийнятність і доказова сила даних у формі повід­омлень

1) За будь-яких процесуальних дій жодні положення щодо засто­сування правил доказування не застосовуються у спосіб, що не допус­кає прийнятності даних у формі повідомлень як доказу:

a) лише на тій підставі, що вони являють собою дані у формі по­відомлень; або

b) на тій підставі, що доказ не поданий в його первісній формі, як­що дані у формі повідомлень є найкращим доказом, здобуття якого може бути обґрунтовано очікуваним від особи, що його надає.

2) інформації у формі даних у формі повідомлень надається нале­жна доказова сила. При оцінці доказової сили даних у формі повідом­лень враховується надійність засобу, за допомогою якого збиралися та оброблялися або передавалися ці дані у формі повідомлень, надійність засобу, за допомогою якого забезпечувалася цілісність інформації, за­собу, за допомогою якого ідентифікувався їхній упорядник, і будь- який інший відповідний чинник.

Стаття 10. Зберігання даних у формі повідомлень

1) Якщо законодавство вимагає збереження певних документів, записів або інформації, ця вимога виконується шляхом збереження даних у формі повідомлень при дотриманні таких умов:

a)інформація, що міститься в даних у формі повідомлень, є досту­пною у спосіб, що робить її придатною для подальшого використання;

b) дані у формі повідомлень зберігаються у тому форматі, в якому вони були зібрані та оброблені, відправлені або отримані або в такому форматі, в якому можна показати, що зібрана та оброблена, відправ­лена або отримана інформація подана точно;

c) така інформація, якщо вона є, зберігається у такий спосіб, що дозволяє встановити походження і призначення даних у формі повід­омлень, а також дату і час їхнього відправлення або одержання.

2) Зобов'язання зберігати документи, записи або інформацію від­повідно до пункту 1 не поширюється на будь-яку інформацію, єдина мета якої полягає в тому, щоб уможливити відправлення або одержан­ня цих даних.

3) Особа може виконати вимогу, зазначену в пункті 1, за допомо­гою використання послуг будь-якої іншої особи при дотриманні умов, викладених у підпунктах (a), (b) і (с) пункту 1.