ЧАСТИНА ДРУГА. ЕЛЕКТРОННА ТОРГІВЛЯ В ОКРЕМИХ ГАЛУЗЯХ

Глава і. Перевезення вантажів

Стаття 16. Дії, пов'язані з договорами перевезення

Без скасування положень частини першої цього Закону, ця глава застосовується до будь-якої з дій, що чиняться у зв'язку з договором перевезення вантажів або на виконання такого договору, включаючи, зокрема:

a) і) зазначення марок, числа місць або предметів, кількості або ва­ги вантажу;

II) зазначення або декларування характеру або вартості вантажу;

III) видача розписки в одержанні вантажу;

IV) підтвердження завантаження вантажу;

b) і) направлення якій-небудь особі повідомлення про умови дого­вору;

іі) надання інструкцій перевізнику;

c) і) пред'явлення вимоги про здачу вантажу;

ii) дозвіл на видачу вантажу;

iii) направлення повідомлення про втрату або пошкодження ван­тажу;

d) направлення будь-якого іншого повідомлення або заяви в зв'язку з виконанням договору;

e) прийняття зобов'язання здати вантаж пойменованій особі або особі, уповноваженій вимагати решти ватажу;

f) надання, придбання, відхилення, відмови, передачі або переус- тупки прав на вантаж;

g) набуття або передача прав і зобов'язань за договором.

Стаття 17. Транспортні документи

1) 3 урахуванням положень пункту 3, якщо законодавство вимагає, щоб будь-яка дія, згадана в статті 16, здійснювалася в письмовій фор­мі або з використанням паперового документа, ця вимога вважається вионаною, якщо дія здійснюється шляхом використання одних або бі­льше даних у формі повідомлень.

2) Пункт 1 застосовується як у тих випадках, коли вимога, що міс­титься в ньому, виражена у формі зобов'язання, так і в тих випадках, коли законодавство просто передбачає настання певних наслідків за нездійснення дії в письмовій формі або невикористання паперового документа.

3) Якщо яке-небудь право повинно бути надано одній особі і ні­якій іншій або яке-небудь зобов'язання повинно бути прийняте щодо однієї особи і ніякої іншої і якщо законодавство потребує, щоб для до- сягення цього таке право або зобов'язання було передано цій особі шляхом передачі або використання паперового документа, ця вимога вважається виконаною, якщо право або передається за допомогою од­них або більше даних у формі повідомлення, за умови використання надійного засобу надання таким даним у формі повідомлень унікаль­ного характеру.

4) Для цілей пункту 3 необхідний ступінь надійності оцінюється з урахуванням мети передачі права або зобов'язання і всіх обставин, включаючи будь-які відповідні угоди.

5) Якщо для здійснення будь-яких дій, згаданих у підпунктах (f) i (g) статті 16, використовуються дані у формі повідомлення, будь-який паперовий документ, використаний для здійснення будь-яких таких дій, не має сили, за винятком випадків, коли використання даних у формі повідомлення було припинено або замінено використанням па­перових документів. Паперовий документ, виданий за таких обставин, повинний містити заяву про таке припинення. Заміна даних у формі повідомлень паперовими документами не зачіпає прав або зобов'язань відповідних сторін.

6) Якщо яка-небудь норма права в обов'язковому порядку повинна застосовуватися до договору перевезення вантажів, що поданий або підтверджується паперовим документом, ця норма може не застосову­ватися щодо такого договору перевезення вантажів, що підтверджу­ється даними у формі повідомлень, у силу того, що такий договір під­тверджується такими даними у формі повідомлень, а не паперовим документом.

7) Положення цієї статті не застосовуються в таких випадках:

[...]

АДРЕСИ ЕЛЕКТРОННИХ РЕСУРСІВ, ЯКІ МОЖУТЬ БУТИ ВИКОРИСТАНІ ДЛЯ САМОПІДГОТОВКИ