Стаття 5. Учасники відносин, що виникають при здійсненнітуристичної діяльності

магниевый скраб beletage

Учасниками відносин, що виникають при здійсненні туристичноїдіяльності, є юридичні та фізичні особи, які створюють туристичнийпродукт, надають туристичні послуги (перевезення, тимчасового роз-міщення, харчування, екскурсійного, курортного, спортивного, розва-жального та іншого обслуговування) чи здійснюють посередницьку ді-яльність із надання характерних та супутніх послуг, а також громадяни

України, іноземні громадяни та особи без громадянства (туристи, екс-курсанти, відвідувачі та інші), в інтересах яких здійснюється туристич-на діяльність.

Суб'єктами, що здійснюють та/або забезпечують туристичну діяль-ність (далі — суб'єкти туристичної діяльності), є:

туристичні оператори (далі — туроператори) — юридичні особи,створені згідно із законодавством України, для яких виключною діяль-ністю є організація та забезпечення створення туристичного продукту,реалізація та надання туристичних послуг, а також посередницька дія-льність із надання характерних та супутніх послуг і які в установлено-му порядку отримали ліцензію на туроператорську діяльність;

туристичні агенти (далі — турагенти) — юридичні особи, створе-ні згідно із законодавством України, а також фізичні особи —суб'єкти підприємницької діяльності, які здійснюють посередницькудіяльність з реалізації туристичного продукту туроператорів та тури-стичних послуг інших суб'єктів туристичної діяльності, а також по-середницьку діяльність щодо реалізації характерних та супутніх по-слуг і які в установленому порядку отримали ліцензію на турагент-ську діяльність;

інші суб'єкти підприємницької діяльності, що надають послуги зтимчасового розміщення (проживання), харчування, екскурсійних, роз-важальних та інших туристичних послуг;

гіди-перекладачі, екскурсоводи, спортивні інструктори, провідникита інші фахівці туристичного супроводу — фізичні особи, які прово-дять діяльність, пов'язану з туристичним супроводом і які в установле-ному порядку отримали дозвіл на право здійснення туристичного су-проводу, крім осіб, які працюють на відповідних посадах підприємств,установ, організацій, яким належать чи які обслуговують об'єкти відві-дування;

фізичні особи, які не є суб'єктами підприємницької діяльності танадають послуги з тимчасового розміщення (проживання), харчуваннятощо.

Перелік посад фахівців туристичного супроводу, кваліфікаційні ви-моги до них та порядок видачі дозволів на право здійснення туристич-ного супроводу визначаються центральним органом виконавчої влади вгалузі туризму.

РОЗДІЛII. ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА ТА ДЕРЖАВНЕРЕГУЛЮВАННЯ В ГАЛУЗІ ТУРИЗМУ