Стаття 6. Основні способи та цілі державного регулювання вгалузі туризму. Основні пріоритетні напрями державної політики вгалузі туризму

магниевый скраб beletage

Держава проголошує туризм одним з пріоритетних напрямів роз-витку економіки та культури і створює умови для туристичної діяль-ності.

Реалізація державної політики в галузі туризму здійснюється шляхом:визначення і реалізації основних напрямів державної політики в га-лузі туризму, пріоритетних напрямів розвитку туризму;

визначення порядку класифікації та оцінки туристичних ресурсівУкраїни, їх використання та охорони;

спрямування бюджетних коштів на розробку і реалізацію програмрозвитку туризму;

визначення основ безпеки туризму;

нормативного регулювання відносин у галузі туризму (туристично-го, готельного, екскурсійного та інших видів обслуговування громадян);

ліцензування в галузі туризму, стандартизації і сертифікації турис-тичних послуг, визначення кваліфікаційних вимог до посад фахівцівтуристичного супроводу, видачі дозволів на право здійснення туристи-чного супроводу;

встановлення системи статистичного обліку і звітності в галузі ту-ризму та курортно-рекреаційного комплексу;

організації і здійснення державного контролю за дотриманням зако-нодавства в галузі туризму;

визначення пріоритетних напрямів і координації наукових дослі-джень та підготовки кадрів у галузі туризму;

участі в розробці та реалізації міжнародних програм з розвитку ту-ризму.

Державне регулювання в галузі туризму здійснюється іншими спо-собами, визначеними законом.

Основними цілями державного регулювання в галузі туризму є:забезпечення закріплених Конституцією України (254к/96-ВР) правгромадян на відпочинок, свободу пересування, відновлення і зміцненняздоров'я, на безпечне для життя і здоров'я довкілля, задоволення духо-вних потреб та інших прав;

безпека туризму, захист прав та законних інтересів туристів, іншихсуб'єктів туристичної діяльності та їх об'єднань, прав та законних інте-ресів власників або користувачів земельних ділянок, будівель та споруд;

збереження цілісності туристичних ресурсів України, їх раціональневикористання, охорона культурної спадщини та довкілля, врахуваннядержавних і громадських інтересів при плануванні та забудові територій;

створення сприятливих умов для розвитку індустрії туризму, під-тримка пріоритетних напрямів туристичної діяльності.

Основними пріоритетними напрямами державної політики в галузітуризму є:

удосконалення правових засад регулювання відносин у галузі ту-ризму;

забезпечення становлення туризму як високорентабельної галузіекономіки України, заохочення національних та іноземних інвестицій урозвиток індустрії туризму, створення нових робочих місць;

розвиток в'їзного та внутрішнього туризму, сільського, екологічно-го (зеленого) туризму;

розширення міжнародного співробітництва, утвердження Українина світовому туристичному ринку;

створення сприятливих для розвитку туризму умов шляхом спро-щення та гармонізації податкового, валютного, митного, прикордонно-го та інших видів регулювання;

забезпечення доступності туризму та екскурсійних відвідувань длядітей, молоді, людей похилого віку, інвалідів та малозабезпечених гро-мадян шляхом запровадження пільг стосовно цих категорій осіб.

Стаття 7. Органи, що здійснюють регулювання в галузі туризму

Регулювання в галузі туризму здійснюється Верховною РадоюУкраїни, Кабінетом Міністрів України, центральним органом виконав-чої влади в галузі туризму, Верховною Радою Автономної РеспублікиКрим та Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевимидержавними адміністраціями, органами місцевого самоврядування, атакож іншими органами в межах їх компетенції.

Стаття 8. Повноваження Верховної Ради України, ВерховноїРади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самовря-дування в галузі туризму

До виключних повноважень Верховної Ради України в галузі ту-ризму належать:

визначення основних напрямів державної політики в галузі туризму;визначення правових засад регулювання відносин у галузі туризму,їх удосконалення та адаптація із загальновизнаними нормами міжнаро-дного права;

визначення в законі про Державний бюджет України обсягу фінан-сового забезпечення туристичної галузі.

Верховна Рада України відповідно до Конституції України (254к/96-ВР) може брати до свого розгляду й інші питання, що стосуються туризму.

Верховна Рада Автономної Республіки Крим, обласні і районні радивідповідно до їх повноважень:

затверджують регіональні програми розвитку туризму, що фінансу-ються з бюджету Автономної Республіки Крим, обласних і районнихбюджетів;

визначають кошти бюджету Автономної Республіки Крим, облас-них і районних бюджетів для фінансового забезпечення регіональнихпрограм розвитку туризму;

контролюють фінансування регіональних програм розвитку туризмуза кошти бюджету Автономної Республіки Крим, обласних і районнихбюджетів.

Верховна Рада Автономної Республіки Крим відповідно до Кон-ституції (254к/96-ВР) та законів України здійснює інше нормативне ре-гулювання з питань туризму, історико-культурних заповідників, музеїв,інших закладів культури, вирішує питання щодо організації і розвиткукурортно-рекреаційної сфери і туризму тощо.

3. Представницькі органи місцевого самоврядування — сільські, се-лищні, міські ради відповідно до їх повноважень:затверджують місцеві програми розвитку туризму;визначають кошти місцевих бюджетів для фінансового забезпечен-ня місцевих програм розвитку туризму;

доручають своїм виконавчим органам фінансування місцевих про-грам розвитку туризму за рахунок коштів місцевого бюджету;

вживають заходів для стимулювання суб'єктів господарювання, якіздійснюють діяльність з надання туристичних послуг.