Стаття 11. Повноваження Ради міністрів Автономної Респуб-ліки Крим, місцевих державних адміністрацій, виконавчих органівмісцевого самоврядування в галузі туризму

магниевый скраб beletage

1. Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві державніадміністрації в межах своїх повноважень:

здійснюють виконавчі та організаційно-розпорядчі функції щодоорганізації і розвитку курортно-рекреаційної сфери і туризму;

розробляють проекти регіональних програм розвитку туризму і по-дають їх для затвердження відповідно Верховній Раді Автономної Рес-публіки Крим, обласним і районним радам;

вживають заходів щодо виконання регіональних програм розвиткутуризму;

сприяють туристичній діяльності у своєму регіоні і створенню су-часної туристичної інфраструктури;

розробляють і впроваджують заходи для захисту місцевих туристи-чних ресурсів;

видають дозволи на право здійснення туристичного супроводу;аналізують ринок туристичних послуг у межах адміністративно-територіальних одиниць, представляють центральному органу вико-навчої влади в галузі туризму необхідні відомості про розвиток туриз-му в адміністративно-територіальних одиницях;

здійснюють соціальну рекламу туристичних ресурсів, утворюютьвідповідні інформаційні центри;

сприяють дитячому та молодіжному туризму;

беруть участь у підготовці, перепідготовці і підвищенні кваліфікаціїкадрів у галузі туристичної діяльності, що фінансуються за рахуноккоштів місцевого бюджету;

надають суб'єктам туристичної діяльності методичну і консульта-тивну допомогу щодо організації їх діяльності;

залучають підприємства, установи і організації, розташовані на під-порядкованій їм території, до розв'язання проблем розвитку туризму врегіонах;

подають центральному органу виконавчої влади в галузі туризмупропозиції стосовно включення заходів з регіональних програм розвит-ку туризму до відповідних програм;

вносять у встановленому порядку до центрального органу виконав-чої влади в галузі туризму пропозиції про анулювання відповідної лі-цензії;

здійснюють іншу діяльність у галузі туризму відповідно до законо-давства.

2. Виконавчі органи місцевого самоврядування в межах їх повнова-жень:

розробляють проекти місцевих програм розвитку туризму і подаютьїх для затвердження відповідним місцевим радам;

вживають заходів щодо виконання місцевих програм розвиткутуризму;

залучають на договірних засадах підприємства, установи і організа-ції, розташовані на відповідній території, до розв'язання проблем роз-витку місцевого туризму та підтримки туристичних ресурсів;

організують проведення інвентаризації туристичних ресурсів місце-вого значення;

сприяють охороні і збереженню туристичних ресурсів;залучають місцеве населення до туристичної діяльності, створюючинові робочі місця;

сприяють розвитку на відповідній території різних видів туризму.

Стаття 12. Програми розвитку туризму в Україні

Для забезпечення охорони туристичних ресурсів України, їх збере-ження та відновлення, раціонального використання, забезпечення без-пеки туризму, конституційних прав громадян на відпочинок та іншихправ громадян, патріотичного виховання органами державної влади таорганами місцевого самоврядування в межах їх повноважень затвер-джуються державні цільові, регіональні та інші програми розвитку ту-ризму.

Програми розвитку туризму затверджуються з метою реалізації дов-гострокових пріоритетів країни в галузі туризму і становлять комплексвзаємопов'язаних правових, економічних та організаційних заходів,спрямованих на реалізацію конституційних прав громадян, розвитоктуристичної галузі.

Державні цільові, регіональні та інші програми розвитку туризму по-винні передбачати заходи щодо забезпечення безпеки в галузі туризму.

Порядок формування, фінансування і реалізації регіональних та мі-сцевих програм розвитку туризму визначається законом.

РОЗДІЛ III. БЕЗПЕКА ТУРИЗМУСтаття 13. Безпека в галузі туризму

Безпека в галузі туризму — сукупність факторів, що характеризу-ють соціальний, економічний, правовий та інший стан забезпеченняправ і законних інтересів громадян, юридичних осіб та держави в галузітуризму.

Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх поса-дові особи в межах своїх повноважень вживають заходів, спрямованих на:забезпечення закріплених Конституцією України (254к/96-ВР) правгромадян на безпечне для життя і здоров'я довкілля при здійсненні ту-ристичних подорожей, захист громадян України за її межами;

забезпечення особистої безпеки туристів, збереженість їх майна, не-завдання шкоди довкіллю;

інформування суб'єктів туристичної діяльності про загрозу безпецітуристів у країні (місці) тимчасового перебування;

надання необхідної допомоги туристам, які опинилися у надзвичай-ній ситуації;

забезпечення туристам (екскурсантам) можливості безперешкодно-го одержання медичної, правової та інших видів невідкладної допомо-ги, доступу до засобів зв'язку;

заборонення використання туризму з метою незаконної міграції, се-ксуальної, трудової та інших видів експлуатації громадян;

охорону туристичних ресурсів України, встановлення граничноприпустимих навантажень на об'єкти культурної спадщини та довкілля;

забезпечення безпеки об'єктів туристичних відвідувань з урахуван-ням ризику виникнення природних і техногенних катастроф та іншихнадзвичайних ситуацій тощо.

З метою забезпечення безпеки туристів суб'єкти туристичної діяль-ності, здійснюючи відповідний вид діяльності, зобов'язані:

інформувати туристів про можливі небезпеки під час подорожі, не-обхідність виконання загальнообов'язкових вимог та запобіжних чипопереджувальних заходів (медичних щеплень тощо);

створювати безпечні умови в місцях надання туристичних послуг,забезпечувати належне облаштування трас походів, прогулянок, екску-рсій тощо;

забезпечувати спеціальні вимоги безпеки під час надання туристич-них послуг з підвищеним ризиком (автомобільний, гірський, лижний,велосипедний, водний, мотоциклетний, пішохідний туризм, спелеоту-ризм тощо);

забезпечувати туристів кваліфікованими фахівцями туристичногосупроводу, спеціальним спорядженням та інвентарем;

забезпечувати навчання туристів засобам профілактики і захисту відтравм, попередження нещасних випадків та надання першої медичноїдопомоги;

забезпечувати надання оперативної допомоги особам, які постраж-дали під час подорожі, транспортування потерпілих;

оперативно інформувати органи місцевої влади та відповідальнихосіб про надзвичайні ситуації, в яких опинилися туристи, подавати ві-домості про зниклих осіб.

Особи, які організовують експлуатацію туристичних ресурсів, зо-бов'язані забезпечувати виконання вимог щодо охорони довкілля таохорони культурної спадщини, а також вживати заходів щодо забезпе-чення мінімізації або припинення шкідливого впливу на довкілля і со-ціально-культурне середовище та компенсувати завдані їм при цьомузбитки.

Надання необхідної допомоги туристам, які опинилися у надзви-чайній ситуації в межах території України, здійснюється спеціалізова-ними державними, комунальними та приватними службами, а такожрятувальними командами, що утворюються відповідно до законодавства.

Організація рятувальних команд і порядок здійснення рятувальнихзаходів визначаються Кабінетом Міністрів України.

Держава забезпечує захист законних прав та інтересів іноземних ту-ристів відповідно до законодавства та міжнародних договорів України.