Стаття 20. Договір на туристичне обслуговування

магниевый скраб beletage

За договором на туристичне обслуговування одна сторона (туропе-ратор, турагент) за встановлену договором плату зобов'язується забез-печити надання за замовленням іншої сторони (туриста) комплексу ту-ристичних послуг (туристичний продукт).

До договору на туристичне обслуговування застосовуються загальніположення договору про надання послуг, якщо інше не передбаченозаконом та не суперечить суті зобов'язання.

Договір на туристичне обслуговування укладається в письмовій(електронній) формі відповідно до закону. Договір на туристичне об-слуговування може укладатися шляхом видачі ваучера.

До укладення договору на туристичне обслуговування споживачутуристичного продукту має бути надана інформація про:

основні вимоги пропонованих до оформлення виїзних/в'їзнихдокументів (паспорт, дозвіл (віза) на в'їзд/виїзд до країни тимчасо-вого перебування), у тому числі інформацію щодо термінів їх офор-млення;

медичні застереження стосовно здійснення туристичної поїздки,у тому числі протипоказання через певні захворювання, особливостіфізичного стану (фізичні недоліки) і віку туристів для участі в поїздці;

туроператора (турагента), його місцезнаходження і поштові рек-візити, наявність ліцензії на здійснення туристичної діяльності, серти-фікатів відповідності та іншу інформацію відповідно до законодавствапро захист прав споживачів;

4) розмір фінансового забезпечення туроператора чи турагента навипадок його неплатоспроможності чи неспроможності (банкрутства)та кредитну установу, яка надала таке забезпечення.

До початку надання туристичних послуг споживачу за його вимо-гою повинна бути надана інформація:

про загальні умови типового (публічного) договору на надання ту-ристичних послуг (за його наявності);

програма туристичного обслуговування;

характеристика транспортних засобів, що здійснюють перевезення, утому числі їх вид і категорія, терміни стикувань (сполучення) рейсів, а такожінша обов'язкова інформація, передбачена кодексами і правилами переве-зень (якщо перевезення входить до складу туристичного обслуговування);

характеристика готелів, інших місць розміщення туристів, у томучислі їх місце розташування, класифікація за законодавством країни(місця) тимчасового перебування, відомості про підтвердження відпо-відності послуг готелю встановленим вимогам, відомості про правилатимчасового проживання, строки і порядок оплати готельного обслуго-вування, а також інша обов'язкова інформація, передбачена цим Зако-ном, іншими нормативно-правовими актами (якщо готельне обслугову-вання входить до складу послуг з туристичного обслуговування);

про звичаї місцевого населення, пам'ятки природи, історії, культурита інші об'єкти туристичного показу, що знаходяться під особливоюохороною, стан навколишнього природного середовища, санітарну таепідеміологічну обстановку;

про правила в'їзду до країни (місця) тимчасового перебування таперебування там;

про види і способи забезпечення харчування під час туристичноїпоїздки;

про види та тематику екскурсійного обслуговування, порядок зу-стрічей і проводів, супроводу туристів;

про дату і час початку та закінчення туристичного обслуговування,його тривалість;

відомості про мінімальну кількість туристів у групі, терміни інфор-мування туриста про те, що туристична поїздка не відбудеться черезнедобір групи;

відомості про страхову організацію, що здійснює страхування ризи-ків, пов'язаних з наданням туристичного обслуговування, розмір стра-хових відшкодувань, порядок і умови їх виплати;

про ціну туристичного обслуговування і порядок здійснення оплати;про місце перебування організації (організацій), уповноваженої ту-роператором на прийняття претензій туристів, а також про адреси і те-лефони українських дипломатичних установ у країні тимчасового пе-ребування або місцевих служб, до яких можна звернутися у разівиникнення труднощів під час туристичної поїздки.

Кожна із сторін договору може вимагати внесення змін або розі-рвання договору у зв'язку з істотними змінами обставин, з яких вонивиходили при укладенні договору.

До істотних змін обставин належать:

погіршення умов подорожі, зміна термінів подорожі;

непередбачене збільшення транспортних тарифів;

введення нових або підвищення діючих ставок податків і зборівта інших обов'язкових платежів;

різка зміна курсу національних валют;

інші підстави, за домовленістю сторін.

Турист вправі відмовитися від виконання договору до початку по-дорожі за умови оплати туроператору або турагенту фактично понесе-них ними витрат за послуги, надані до цього повідомлення.

Туроператор або турагент вправі відмовитися від виконання дого-вору лише за умови повного відшкодування замовникові збитків, під-тверджених у встановленому порядку та заподіяних внаслідок розі-рвання договору, крім випадку, коли це відбулося з вини туриста.

Якість туристичних послуг повинна відповідати умовам договору,порядок і способи захисту порушених прав туристів визначаються за-конодавством про захист прав споживачів.

Зміна ціни туристичного продукту, погодженої сторонами, можливалише у випадках, передбачених договором, і тільки при істотній змініобставин, передбачених частиною сьомою цієї статті, але не пізнішеніж за 10 днів до початку туристичної подорожі у випадку, якщо її три-валість становить більше ніж 10 днів, за 5 днів до початку туристичноїпоїздки у випадку, якщо її тривалість становить від 2 до 10 днів, за 48годин до початку туристичної поїздки у випадку, якщо її тривалістьстановить один день. При цьому збільшення ціни туристичного проду-кту не може перевищувати 5 відсотків його первісної ціни. У разі пере-вищення ціни туристичного продукту більше ніж 5 відсотків первісноїціни турист має право відмовитися від виконання договору, а туропера-тор (турагент) зобов'язаний повернути йому всі раніше сплачені кошти.

Туроператор (турагент) може в договорі з туристом обмежити своювідповідальність розміром подвійної плати вартості туристичного про-дукту (туристичних послуг), якщо туроператор (турагент) несе передтуристом одноособову відповідальність за шкоду, що виникла внаслі-док дій (бездіяльності) одного з виконавців послуг, обумовлених дого-вором.

Права й обов'язки, відповідальність сторін та інші умови договоруміж туроператором і турагентом визначаються відповідно до загальнихположень про агентський договір, якщо інше не передбачено догово-ром між ними, а також цим Законом.

Відповідальність за шкоду, заподіяну життю, здоров'ю та майну ту-риста, визначається відповідно до цивільного законодавства, якщо до-говором на туристичне обслуговування не передбачена підвищена від-повідальність туроператора.