3.1.4. Ємність ринку

магниевый скраб beletage

За даними статистичного щорічника Львівського обласного управ-ління статистики Державного комітету статистики України, загальнасума платних послуг, що надавались у Львівської області у 2006 році,становила 4 077 700 000 гривень (807 465 346 дол. США). В статистич-ні дані не увійшла загальна сума послуг, що надаються приватним сек-тором.

Якщо припустити, що якість послуг та цінова політика підприєм-ства приведе до того, що споживач прийме рішення обслуговуватисяв ТзОВ «Едельвейс», а, згідно з розрахунками комплекс потенційноможе надавати послуг за один календарний рік на суму 10 211 686 грн.

(2 022 116 дол. США), то частка підприємства на ринку складати-

Львівська область

= 10211686 х 100 = 0,25 %4 077 700 000

Існуюче значення частки ринку свідчить про те, що, займаючи0,25% на ринку Львівської області, ТзОВ «Едельвейс» не буде втягнутеу маркетингову війну з основними підприємствами, що посідають чіль-не місце на конкурентній карті ринку.

Проведений аналіз галузі та ринку свідчить: сегмент, на який орієн-тована діяльність ТзОВ «Едельвейс» на сьогодні, практично не зайня-тий (високоякісні послуги у європейському форматі), за винятком готе-лів «Гранд Готель», «Опера» та «Дністер», що дозволяє розраховуватина те, що послуги, які будуть надаватися комплексом «Едельвейс» ко-ристуватимуся стійким попитом, з тенденцією зростання в міру розвит-ку діяльності і розширення асортименту послуг, що надаються. Крімтого, географічне розташування комплексу у всесвітньо відомому міс-ті — є перевагою підприємства при залученні туристів.

На сьогоднішні у Львові находиться 14 готелів, які надають послугивідповідно до вимог гостинності. Решта готелів в основному були збу-довані 30—40 років тому і практично потребують реконструкції. Біль-шість працюють із завантаженням на 30—40 відсотків.

Для залучення заможних клієнтів та гостей як українських так і за-кордонних потрібні номери європейського рівня, що дозволить матицілорічне 70—80 відсоткове завантаження.

Якісна характеристика основних закладів розміщення Львова наве-дена у додатку 19.

3.1.5. Конкуренція

Взаємодія ринкових механізмів забезпечує стихійне регулюванняпропорцій розвитку. Завдяки механізму ціноутворення ринок безперер-вно надає підприємствам інформацію про зміни на ринку, виникненнянових умов тощо. Ринок впливає на всіх членів суспільства, виштов-хуючи слабких підприємців та «нагороджуючи» сильних. При цьомувикористовуються різні види конкуренції.

ТзОВ «Едельвейс» у практичній діяльності буде застосовувати двіосновні групи методів конкуренції: цінові та нецінові. Цінова конкуре-нція застосовуватиметься на підставі зменшення витрат виробництва тареалізації певних послуг, зниження цін на ці послуги без зміни її асор-тименту та якості.

В нецінову конкуренцію ТзОВ «Едельвейс» включає:

• створення нової продукції для задоволення потреб, які не існувалираніше;

оновлення властивостей послуг, які є символом моди, престижу;

надання послуг якісно нових властивостей;

створення нових послуг для задоволення тих самих потреб.

Якщо раніше конкуренція в ринковій економіці починалася з пере-важання методів цінового суперництва над методами нецінового, тотепер в умовах сучасної ефективної конкуренції спостерігається пере-важання нецінових методів конкуренції. Базу суперництва між фірмамискладає боротьба за диференційований попит. Розробляючи стратегію йтактику поведінки на ринку, ТзОВ «Едельвейс» перш за все стурбованестворенням послуг, які за своїми якісними параметрами відповідаютьпопиту споживача.

Залежно від обставин підприємство може застосовувати будь-якіметоди конкуренції та використовувати будь-яку модель конкурентноїповедінки, але на початку впровадження проекту ТзОВ «Едельвейс» за-стосує креативну конкурентну поведінку. Вона складається із заходів,спрямованих на створення нових ринкових відносин, які мали б забез-печувати перевагу над суперниками (нові високоякісні та ексклюзивніпослуги, активне застосування в практичній роботі цінових і неціновихзнижок тощо).